Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület

Pályázati Hirdetmény
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya a hatályos vagyonrendelet és annak mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (I. 26.) sz. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás

2.b.) A pályázat célja

• Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű

1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2903/9 Beépítetlen terület 1313

3.b.) Műszaki feltétel:
Az ingatlan Kőszeg D –i városrészén a városközponttól kb. 1400 m távolságban helyezkedik el a 87 sz főút mentén. Környezetében ipari üzemek, illetve benzinkút található. Gépjárművel könnyen megközelíthető. Parkolási lehetőség az ingatlanon belül biztosított.

Adottságai: A sík terület a Szombathelyi út – Cáki út ölelésében a Gyöngyös patak mentén helyezkedik el. Felülete nagyrészt betonozott, illetve fás, gyepes. A terület rácsos fémszerkezetű, illetve drótfonatos kerítéssel körülvett. Bejárata kétszárnyú vas anyagú kapu.
Alakzatát tekintve háromszög. Közepén 1 db villanyoszlop áll. Található rajta egy kb. 5 m2 –es faház.

Közművek közül csak elektromos árammal rendelkezik. Víz és csatorna rákötési lehetőség
200 m –en belül elérhető, de mivel a Gyöngyös patak a rákötési lehetőség előtt van, így az jelentős költségekkel járhat.

A szabályozási terv az ingatlant a Gksz-A/12 övezetbe sorolja. A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet beépítése esetén teljes közművesítettséget kell biztosítani, amennyiben a közmű a telekhatártól mérten 500 m –en belül biztosított.

További előírások:
beépítési mód: szabadonálló
építménymagasság 4,5 m
maximális beépíthetősége: 20 %
minimális zöldfelület: 40 %
előkert mérete: 5 m

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján:
„Építési hely: az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen - a védőtávolságok és más jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen - az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető (elhelyezhetők).”

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építéshatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Engr.) 5. számú melléklet III. fejezete szerint a közlekedési szakhatóság állásfoglalása szükséges:
Közúti közlekedés szakterületi szempontból: közút területén, az alatt vagy felett építmény, belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény esetén.
Vasúti közlekedési szakterületi szempontból: vasút területén, az alatt vagy felett építmény, belterületen a vasút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény, külterületen a vasút pálya szélső vágányának tengelyétől számított 50 méteren belül.

Az Engr. 6 melléklet 15. pontja alapján a Gyöngyös patak parti sávját is érintő építés során a területi vízügyi szakhatóság állásfoglalása szükséges, amely a következő:

A Kőszeg 2903/9 hrsz. ingatlan vonatkozásában 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályt kell figyelembe venni.
Kormányrendelet, ide vonatkozó bekezdései:
1. §. 11. parti sáv: a vizek partvonala, valamint a közcélú vízilétesítmények mentén húzódó és e rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja;
12. partvonal: a meder és a part találkozási vonala.
2. § (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak.
(2) E § alkalmazásában szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá fenntartási és helyreállítási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.
(3) A parti sáv szélessége:
b) egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
(6) A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható, hasznosítható.
3. § (2) Egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében parti sávban
a) külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendelteését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható,
b) csak a mederhasználatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a mederhasználatával összefüggő vízilétesítmény, vagy víuzrendészeti építmény helyezhető el.
4. § (1) A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója köteles a jogellenes állapotot megszüntetni, és a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani, amelyre a fenntartó határidő tűzésével az ingatlan használóját felszólíthatja.

Kőszeg város Településszerkezeti Tervén az „Árvízi elöntés határa (1965)” jelölés az érintett ingatlan vonatkozásában feltüntetésre került.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő legkésőbb 30. napon belül meg kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 20. nap.
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az adott ingatlan bruttó értékének 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Kikiáltási ár (bruttó)
Kőszeg 2903/9 Beépítetlen terület 1313 6.800.000,-Ft


4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2017. január 30.
A licitálás ideje: 2017. február 23. 08:30 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. február 22. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-517
Fax.: +36 94/562-535

Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Péntek 8.00-12.00 óra között.