Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet:
A Kőszegi Városi Múzeum - Igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre (5 év): 2018.06.01-2023.05.31.

A munkavégzés helye:
A Kőszegi Városi Múzeum székhelye (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.) és annak telephelyei

A munkakörrel és a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
• magasabb vezetői feladatok ellátása;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a végrehajtásáról rendelkező, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• magyar nyelvtudás;
• büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
• cselekvőképesség;
• mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel;
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
• a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat;
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.
Előny: vezetői gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• az álláshelyhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, továbbá az államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, külföldi szakmai gyakorlat teljesítését igazoló okmány másolata;
• legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik;
• a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása;
• az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői és fejlesztési program;
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását;
• érvényes közalkalmazotti kinevezés másolata.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 26. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kovács Anita ügyintéző nyújt, a 94/562-539-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Kőszegi Városi Múzeum igazgató”.
• Személyesen: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. (105. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázat elbírálására a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázatokról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a szakmai bizottság véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül. A pályázó megbízása a kultúráért felelős miniszter véleményezését követően realizálódhat.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:
• https://kozigallas.gov.hu
• Kőszeg Város honlapja (www.koszeg.hu)