Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Birtokvédelem - tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS
birtokvédelmi eljárásról


Jogszabályi háttér:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról (továbbiakban: Korm. rendelet)
2004. évi CXL. tv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A birtokvédelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti

az a birtokos, akit
- birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy
- birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom).

A birtokos a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

A birtokvédelmi eljárás megindításának feltétele az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§ (1) bekezdésében megállapított illeték lerovása. Az illeték mértéke 3.000,- Ft. Amennyiben a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a jegyző a kérelmet elutasítja a Korm. rendelet 7.§ (1) bek. e) pontja alapján.

A Korm. rendelet alapján a birtokvédelmi kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
- annak a félnek a nevét, lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik,
- a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását -, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
- a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését (pl. a felek lakóhelye; ingatlannal kapcsolatos birtokvita esetén a birtoksértéssel érintet ingatlan fekvése), a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást (a pontatlan, de beazonosítható megjelölés miatt nem kerülhet elutasításra a kérelem),
- a birtoksértés időpontjára történő utalást (a pontatlan, de beazonosítható megjelölés miatt nem kerülhet elutasításra a kérelem),
- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet (Úgy kell megfogalmazni, hogy abból kiderüljön, milyen módon kívánja a kérelmező megszüntettetni a birtoksértő állapotot, mitől, milyen magatartástól kívánja a jövőre nézve eltiltatni a birtoksértőt. Amennyiben a birtoksértéssel összefüggésben haszon, kár, költség keletkezett, úgy ennek megállapítása, viselése iránt is kifejezett kérelmet kell előterjeszteni, megjelölve azok mértékét.)
- a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket (A kérelem benyújtása alapjául szolgáló tények között ismertetni kell a kérelem előterjesztésekor fennálló, tényleges, sérelmezett birtokállapotot, az eredeti birtokállapotot – milyen volt a birtokállapot a birtokháborítás előtt -, a birtokállapot megváltoztatására vonatkozó körülményeket – ki, mikor, hogyan sértette meg az eredeti birtokállapotot. Határidőben történő benyújtás alatt a birtokháborítást követő egy éven belüli kérelem előterjesztését kell érteni. Folyamatos birtoksértés esetén a határidő tekintetében az elkövetés kezdő időpontja a mérvadó.)
- a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén csatolja a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.A kérelem benyújtásának módja (helye, ideje):
- postai úton a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztályához címezve (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)
- személyesen a hivatal ügyfélfogadási idejében:
hétfő: 13.00 - 15.30, szerda:8.00 - 12.00; 13.00 – 15.30, péntek: 08.00-12.00.

További információ és ügyintézés:
Igazgatási és Építéshatósági Osztály, 108-as hivatali helyiség
Szigethy Judit ügyintéző 94/562-528