Pályázati kiírás - Kossuth u. 3.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Iktatószám: 8822-5/2018

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló
Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3. szám
alatti, 34 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére

1. A bérlakás címe: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.
Műszaki jellemzői:
- nagysága (alapterülete): 34 m²
- helyiségei: 1 szoba
konyha
előszoba
fürdőszoba
WC

- komfortfokozata: összkomfortos

2. A bérlakásra szociális rászorultság alapján lehet pályázni.
A pályázaton az vehet részt, akinek családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban az egy főre jutó nettó jövedelme:
- egy személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át, (99.750,-Ft)
- két-három személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft)
- négy, vagy annál több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000,-Ft) nem haladja meg, és
- a vagyoni helyzet vizsgálata során a vagyon értéke nem haladja meg a törvényi mértéket, valamint a pályázó Kőszeg város közigazgatási területén nem rendelkezik beköltözhető lakás tulajdonjogával.

3. Szociális helyzet alapján legfeljebb a következő méretű lakások adhatók bérbe: 1 fő esetén 1 szoba, 2-3 fő esetén 2 szoba, 4-6 fő esetén 3 szoba, minden további 1 fő esetén plusz 1/2 szoba.

4. A lakás bérbeadója a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Kőszeg, Kossuth L. u. 3.)

5. A bérbeadás egy év időtartamra szól. Amennyiben a bérlőnek nincs kettő hónapot meghaladó lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása, úgy a lakásbérleti szerződés egy-egy évvel ismételten meghosszabbítható.

6. A bérlakás alaplakbére: 500,- Ft/m².
Minőségi jellemzők alapján az alaplakbérből kedvezmény nem vehető igénybe.
A lakbér megfizetéséhez Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelete 7.§-ában foglaltak szerinti feltételek fennállása esetén lakbérkedvezmény vehető igénybe.
A lakás alaplakbére 2019. január 1-től változhat.

7. A pályázók közül elsőbbséget élveznek az alábbi sorrendben (több szempont együttes előfordulása esetén különösen):
- akik Kőszegen hosszabb ideje rendelkeznek lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt élnek,
- akiknek a pályázat benyújtásakor a bérbeadó felé nincs 5 éven belüli lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása,
- akik életveszélyes vagy egészségre ártalmas körülmények között laknak, illetve akiknél a lakáskörülmények veszélyeztetik a gyerek(ek) fejlődését,
- a zsúfolt lakáskörülmények között élők (ahol egy személyre 6 m²-nél kevesebb hasznos lakóterület jut),
- akik albérletben laknak,
- akik a jelenlegi bérlakásuk indokolt cseréjeként pályáznak,
- akik gyermeket nevelnek, különös tekintettel a többgyermekes családokra.

8. A lakás megtekinthető:
2018. november 13. (kedd)
de. 09.00 órától 09.30 óráig
du. 14.00 órától 14.30 óráig

9. A pályázat benyújtása az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével történik, amelyet zárt borítékban kell a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztálya hivatali helyiségében elhelyezett (lezárt és lepecsételt) gyűjtőládába

2018. november 30. napjáig beérkezően eljuttatni.

A pályázati adatlap a hivatal 104. számú helyiségében igényelhető, az adatlapon a szükséges igazolásokat ki kell töltetni, vagy tölteni, a jövedelemigazolásokat csatolni kell, és a nyilatkozatokat meg kell tenni.
A pályázat elbírálásához a kérelmező köteles jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a megelőző 3 hónap, az egyéb jövedelmeknél pedig a megelőző egy év.
Akik a pályázat benyújtásakor bérlakásban laknak, azoknak csatolniuk kell a bérbeadó igazolását a fennálló, vagy nemleges lakbérhátralékukról és közüzemi díjtartozásukról.
Az élettársi kapcsolatról az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló végzést, vagy a közjegyző által kiállított tanúsítványt, illetve a házassági anyakönyvi kivonatot annak kell csatolni, aki ilyen igazolást lakáspályázat során még nem nyújtott be hivatalunkhoz.

A pályázatok elbírálására a környezettanulmányok lefolytatását követően (legkésőbb 2019. január végéig) kerül sor, melynek eredményéről minden pályázó értesítést kap.
A pályázati eljárás lefolytatása Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint történik.

Kőszeg, 2018. november 5.

Keszei Balázs s.k.
Kulturális, Oktatási, Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke


A pályázati kiírás kifüggesztésének napja: 2018. november 5.
A pályázati kiírás levételének napja: 2018. november 30.

További oldalak


A Vöröskereszt használatával kapcsolatos visszaélések
Kőszeg digitális alaptérképének forgalomba helyezése
Egyéni választókerületek és szavazókörök felülvizsgálata
Reprezentatív szakszervezetek listája
Kőszeg Város rendezési tervei 2009 - véleményezésre
Műemléki felügyelő - konzultációs napok
Pályázati Hirdetmény
Hirdetmény GV-BOX Kft kereskedelmi ügyében
Kéményseprői munkálatok
Műemléki felügyelő
Gallyazási munkálatok
Kéményseprés
TESCO - levegőtisztaság-védelmi eljárás megindítása
Csatornázási munkálatok
Ebösszeírás
2012. évi épitéshatósági ellenőrzési terv
Ellenőrzési ütemterv adó 2012
Osztatlan közös földtulajdonok rendezése
Jelentés - autóbusszal történő személyszállításról
Gázszünet
Eboltás 2012
Diófa kártevő elleni védekezés
Kőszeg, Kálvária utca 24., 4295/1 hrsz. lakóépület és támfal építésének használatbavételi engedély kérelem felfüggesztésének megszüntetése
Kása Istvánné Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 13/2., 1902/A/2 hrsz. Műemlék lakóépületen homlokzati nyílászárók cseréjének építési engedélye
Kása Istvánné Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 13/2., 1902/A/2 hrsz. Műemlék lakóépületen homlokzati nyílászárók cseréjének építési engedélye
Kása Istvánné Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 13/2., 1902/A/2 hrsz. Műemlék lakóépületen homlokzati nyílászárók cseréjének építési engedélye
Általános iskolai körzethatárok
Országos digitális átállás
Belterületi parlagfű-mentesítés és internetes Parlagfű Bejelentő Rendszer létrehozása
Reifen Neagu & Geno Kft. ismeretlen cím részére
Kőszeg - választási körzetek listája
Bercsényi M. utca többlakásos lakóépületek használatbavételi engedélye
Riana-tech Kft. által a Kőszeg, Rajnis u. 10. szám alatti vendéglátó egység zajkibocsátási határérték megállapítása
Károlyi Mihály utca átnevezése
Kőszeg, Kökény utca elnevezése
Kőszeg, Rajnis u. 10. szám alatti vendéglátó egységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása
Eboltás 2013
Örökségvédelmi Szolgáltatási Pont Kőszegen
Kőszeg - új közterület elnevezésének ügye
E-építési napló bevezetése
Külhoni magyarok - választási névjegyzékbe történő regisztráció
Zenone Sara és Sini Marco
Településkép védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet bevezetése
Tájékoztatás a kőszegi hulladékhasznosítási (komposztáló) tevékenység bővítéséről
Kéményseprő közszolgáltató átmeneti kjelölés
Választási körzethatárok (szavazókörök) - Kőszeg
Megválasztható képviselők számának közzététele
Településrendezési terv - véleményezési szakasz határidők
Kérelem-minták - Országgyűlési választások 2014
Szabadtéri tüzek megelőzése
Óvodai beíratások időpontja
Pályázati hirdetmény
Kőszegi Gránit Bt. légszennyező zajforrás működtetése
Véleményezési dokumentáció
Nemzetiségi szavazőkörök kialakítása
Kéményseprés Kőszegen
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA
Sz-Fémker Kft (9730 Kőszeg, Pogányi út 4. sz. alatti telephelyen tervezett hulladékgyűjtő engedélyezés
Kőszegi Városüzemeltető Kft egységes környezethasználat engedélyezési eljárás hirdetményi közzététele
Kőszegi Ruhaipari Zrt levegőtisztaság-védelmi engedély hat. hirdetményi közzététele
Eboltás 2014.
Üzletek éjszakai nyitva tartási rendje megváltozott
Sz-Fémker Kft 9730 Kőszeg, Pogányi út 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység folytatásának előzetes vizsgálati eljárása
Kőszegi Városüzemeltető Kft. egységes környezethasználati engedélye
Zajkibocsátási határérték betartásának ellenőrzése – eljárás panaszbejelentés alapján
Kőszeg település
Kőszeg Város új rendezési terve - hatályosulás
Elővásárlási és előhaszonbérleti joggal kapcsolatos hirdetmények
Herman Ottó szikla földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervének véleményezése
Wienerberger Zrt Kőszeg, Csepregi út 62. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedély ügye
Sz-Fémker Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységének bővítése
MAL Zrt. „f.a.”, Ajkai X. számú vörösiszap kazetta gátszakadásának következtében keletkezett diffúz szennyezés tényfeltárása
Gyöngyös-patak vízszállító képességének helyreállítása
Településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárással
Wienerberger Zrt Kőszeg, Csepregi út 62. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye
HIRDETMÉNY - ITS előzetes tájékoztatási szakasz megindítása
Tájékoztatás szociális ellátásokat érintő változásokról
Szabadtéri tűzgyújtás új szabályai
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása - TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
Wienerberger Zrt Kőszeg, Csepregi út 62. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedély ügye - határozat kiegészítés
Óvodai beiratkozás
Településrendezési tervek - I. sz. módosítása
Birtokvédelem - tájékoztató
Aratás tűzvédelmi szabályai
Településrendezési tervek - I. sz. módosítása - záróvélemény
Kőszeg Város Önkormányzata jogalkotása - jogszabályi keretek
Új közterületi elnevezések - Forintos Mátyás utca és Sörgyár utca
KSH lakossági adatgyűjtés - 2016. év
Kőszeg, Táncsics M. u. 18. szám alatti helyhez kötött légszennyező pontforrás működésének működési engedélye
Rátka – patak Földtulajdonosi Közösség összehívta földtulajdonosi közgyűlését
Kőszeg, Gyöngyös-patak vízszállító képességének helyreállítására – előzetes vizsgálati eljárás
18-150150-503 kódszámú vadászterületre vonatkozó ajánlás - határozat és térkép
18-150860-503 kódszámú vadászterületre vonatkozó ajánlás - határozat és térkép
Egyenlő bánásmód hatóság - ügyfélfogadás
Az_alapveto_jogok_biztosanak_felhívása_Vas_megye_polgaraihoz
Felszólítás - Tamás-árok meder- és part állagának megóvása
GALVANO - TECH Kft Kszg, Alsó krt 22c - telephely technológiai bővítésének előzetes vizsg-i elj-a - hirdetményi közzététel
Vadászterület határának megállapítása vadgazdálkodási ütemtervi időszak lejártára tekintettel
Uj_közterületi_elnevezes_Kastelykert_ut
Sztrájk
18-150860-503 kódszámú vadászterület határának megállapítása - hírdetményi közzététel
18-150150-503 kódszámú vadászterület határának megállapítása - hírdetményi közzététel.
Zaj elleni védelem
Hirdetmény - ügyfélfogadás 2016 július 29-én pénteken 11 órától
Építésügyi álláshirdetés
Kromberg és Schubert Kft Kszg., Cáki út 5. alatti telephelyhez kötött légszenny. pontforrás működtetésének működési engedély ügye - honlap link hivatkozás
Kromberg és Schubert Kft Kszg., Cáki út 5. alatti telephelyhez kötött légszenny. pontforrás működtetésének működési engedély ügye - hat - honlap link hivatkozás
Uj kozterulet elnevezes - Jozsef Forrás utca
KÖZLEMÉNY A FELNŐTT HÁZIORVOSI ELLÁTÁS VÁTOZÁSÁRÓL
Egyenlő bánásmód hatóság - ügyfélfogadás
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek IV. számú módosítása EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS
Doroszlói réteg helyreállítása Kőszeghegyalján
Kötelezés balesetveszélyes állapot megszüntetésére - 9730 Kőszeg, Kiss János u. 32., 2135 hrsz.
Hirdetmény - Raaba Energy Kft által Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervzett naperőmű előzetes vizsgálatának megindítása
Hirdetmény - Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése
Hirdetmény - Raaba Energy Kft által Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervzett naperőmű előzetes vizsgálati eljárás - határozat - honlap link hivatkozás
Hirdetmény - 2017. február 1. Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek IV. számú módosításának VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA
Doroszlói rétek helyreállítása Kőszeghegyalján - előzetes vizsgálati eljárás - HATÁROZAT honlapra
Elektronikus hírdetmény véleményezési szakasz lezárása
Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése – vízjogi üzemeltetési engedély közzététele
Kőszeg 1249-1 hrsz hirdetmény építési engedély
Malom utca
87-s számú főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) közti szakasz rekonstrukciójának közigazgatási eljárása
Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint meghívó lakossági fórum megtartására
HIRDETMÉNY - A VAS MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT. KŐSZEG (településen)
Előterjesztés - 2017.10.18.
Hirdetmény - Natura 2000 jogi jelleg Földhivatali bejegyzése
Hirdetmény - 87-s számú főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) közti szakasz rekonstrukciójának közigazgatási eljárása
87-s számú főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) közti szakasz rekonstrukciójának közigazgatási eljárása
Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út létesítése-környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításának hirdetményi közzététele
Pályázati hirdetmény - Szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tüzifaosztására
VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓT
Hirdetmény_Kőszeg_1249-1_hrsz_építési_engedély_jogutodlásának_tudomásulvételéről
KŐSZEG - Rendezési terv hirdetmény
Közlemény-általános iskolai beiratkozás-2018-2019.tanév
MEGHÍVÓ Kőszeg TAB ülésére
KSH Statisztikai adatgyűjtésről szóló tájékoztatója
Megkeresés az Idős hozzátartozót gondozó családtagok megterheltsége című online kérdőív kitöltésére
Felhívás rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kóddal kapcsolatban
Szunyoggyérítés
Országos Mentőszolgálat - Toborzás
Egyenlő bánásmód hatóság - ügyfélfogadás
Rezsicsökkentés
Eboltás 2018.
Útlezárás
KSH_lakbérfelmérés 2018
Felszólítás a meder és a part állagát illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenes akadályozó állapot megszüntetésére
Egyenlő Bánásmód Hatóság díjmentes ügyfélfogadása Kőszegen
Pályázati kiírás - Kossuth u. 3.
Lakossági fórum 2018 november 21.
Pályázati hirdetmény - Szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tűzifaosztására
Hirdetmény - Premium V. S. Kft. zajkibocsátás
Értesítés vasúti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárásról
Szabad konténerszállító kapacitását a kőszegi és Kőszeg környéki lakosság és gazdasági társaságok részére
1_2019_HVI vezetői határozat
Áramszünet
Tájékoztatás országos tűzgyújtási tilalom!
Általános iskolai beiratás
Óvodai beíratás 2019.
Közlemény - EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
Lakossági_fórum_2019_május_15
Küldöttgyűlésre meghívó - Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat
Címlista kezelés
Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hirdetmény
Hivatali munkarend: 2019. május 27.
P Á L Y Á Z A T - építéshatósági referens
GYSEV Zrt. - Útátjáró lezárásról