Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tör-vény 6.§ (4) bekezdésében és 41.§ (3) bekezdésében ka-pott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Kőszeg, Temető u. 30. (3524, 3525 hrsz), és a Kőszegfalvi u. 169 hrsz alatt nyilvántartott közteme-tőkre (a továbbiakban: köztemetők),
b) köztemetőkben tartózkodó, vagy ott tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről Kő-szeg Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, gazdálkodó szervezet - Vas Megyei Temetkezési Kft. 9700 Szombathely, Ferenczy I. u. 1., a továbbiakban: üzemeltető - útján gondoskodik.
(3) A köztemetők területe és az ott található létesítmé-nyek feletti rendelkezési jog az üzemeltetőn kívül harma-dik személynek még ideiglenesen sem adható át, haszná-latukra bérleti szerződés nem köthető.
(4) A köztemetőkben elhelyezett sírok síremlékek, tár-gyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.

2. A köztemetők rendje, használatuk, igénybevétel-ük szabályai

2.§

A köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalo-zásával, a köztemetőkben erre a célra rendszeresített szál-lító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnael-helyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcso-latos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzeté-nek és berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás) kötelező.

3.§

(1) A köztemetők nyitvatartási ideje:
a) április 1-től november 15-ig: 7-20 óráig,
b) november 16-tól március 31-ig: 7-17 óráig.
(2) A köztemetők rendjét szabályozó hirdetményeket a köztemetők bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
(3) A köztemetőkben csak a sírok, síremlékek stb. díszí-tésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécse-sek, gyertyák stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.
(4) A köztemetőkön belüli úthálózatot – gépjárművel is – járható állapotban kell tartani.
(5) A köztemetőkben tilos járművel közlekedni, kivéve
a) a súlyos mozgássérültet szállító járművet,
b) a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
c) síremlék állítási munkát végzők járműve.
(6) A köztemetőkben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállításáról az önkormányzat a szi-lárd hulladék szállítását végző közszolgáltató útján gon-doskodik.
(7) A köztemetőkben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb zárás előtt fél órával szabad, a Halottak Napját kivéve. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedé-seket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.
(8) A köztemetőkbe állatokat bevinni tilos.
(9) Fát, cserjét a köztemetők területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett örök-zöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magassá-got elérő, nem gondozott ültetvényeket a köztemetők üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.
(10) A köztemetőkben végzendő minden munkát – ki-véve a sírok gondozását – 3 nappal előbb írásban be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

3. A temetési helyek

4.§

A temetési helyek méretei (hosszúság x szélesség x mélység):
a) egyes sírhely: 2,1 m x 0,9 m, x 2 m,
b) kettős sírhely: 2,1 m x 1,9 m x 2 m,
c) gyermeksírhely: 1,3 m x 0,6 m x 2 m,
d) díszsírhely: 2,5 m x 1 m x 2,2 m.
e) urnafülke (kolumbáriumban): 0,3 m x 0,3 m x 0,45 m.
f) urnasírhely: 0,8 m x 0,6 m x 1 m.

5.§

(1) A sírok egymástól való legkisebb távolsága 0,6 m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekin-teni.
(2) A sírgödröt kifalazni tilos.
(3) A díszsírhelyek a köztemetőkben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Kőszeg Város Önkormányzatá-nak Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A képviselő-testület díszsírhelyek síremléke-inek felállításáról esetenként határoz.
(4) Egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető urnák száma:
a) egyes urnafülkébe: 1 db,
b) kettes urnafülkébe: 2 db,
c) hármas urnafülkébe: 3 db.
(5) A sírhelybe (sírboltba) temethető urnák száma:
a) felnőtt sírhely esetén: 6 db,
b) gyermek sírhely esetén: 2 db.

6.§

(1) A művészettörténeti, vagy művészi értéket képvise-lő sírjeleket, temetési helyeket lebontani, felszámolni nem lehet, azok kijelöléséről, fenntartásáról, esetleges áthelye-zéséről a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott sírjelekről, teme-tési helyekről az üzemeltető külön nyilvántartást vezet.


4. A temetési hely feletti rendelkezési jog

7.§

(1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) időtartama:
a) egyes sírhely használati ideje: 25 év,
b) kettős sírhely használati ideje: 25 év,
c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,
d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év,
e) urnasírhely használati ideje: 10 év,
f) urnafülke (kolombárium) használati ideje: 10 év.
(2) A rendelkezési jog az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható.


5. Díjak

8.§

(1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot a temető létesítményeinek – építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények –, illetve az üzemeltetőt az általa biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzőtől díjazás illeti meg. A díjak mérté-két a rendelet 2. melléklete szerint kell megállapítani.
(3) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a sírbolt, síremlék állítás, elhelyezés, karbantartás, felújítás, vállalkozásszerű sírgondozás, díszítés tevékenységük után, valamint a te-metőbe történő behajtásért temetőfenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni. A hozzájárulás mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A megváltási és újraváltási díjat, az igénybevételi díjat és a temetőfenntartási hozzájárulást az üzemeltető szedi be. Az elszámolás rendjét a kegyeleti közszolgálta-tási szerződés határozza meg.

6. Záró rendelkezések

9.§

(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Kép-viselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 7/2001. (III. 8.), 18/2004. (VII. 1.), 4/2005. (II. 5.), 44/2005. (XII. 23.), 33/2006. (X. 1.), 16/2007. (IV. 20.), 1/2008. (II. 1.), 20/2009. (VII. 1.) és 25/2010. (X. 25.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2014. február 27.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 6./2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltási és újraváltási díjak

A B C D
1 Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
2 Urnafülke 10 évre 4 000 Ft 1 080 Ft 5 080 Ft
3 Kettes urnafülke 10 évre 8 000 Ft 2 160 Ft 10 160 Ft
4 Urnasírhely 10 évre 5 000 Ft 1 350 Ft 6 350 Ft

5 Urnasírbolt 20 évre 30 000 Ft 8 100 Ft 38 100 Ft

6 Egyes sírhely 25 évre 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft
7 Kettes sírhely 25 évre 20 000 Ft 5 400 Ft 25 400 Ft
8 Gyermek sírhely 25 évre 5 000 Ft 1 350 Ft 6 350 Ft

9 Kettes sírbolthely 60 évre 100 000 Ft 27 000 Ft 127 000 Ft
10 Négyes sírbolthely 60 évre 120 000 Ft 32 400 Ft 152 400 Ft
11 Hatos sírbolthely 60 évre 140 000 Ft 37 800 Ft 177 800 Ft2. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

A B C D
1 Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
2 Létesítmények igénybevéte-li díja (a ravatal és a hűtő használatának díja) 10 000 Ft 2 700 Ft 12 700 Ft
3 Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás 3 000 Ft 810 Ft 3 810 Ft


B) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő dí-jak:

A B C D
1 Nettó díj Áfa (27%) Bruttó díj
2 Az elhunyt hűtése 1 500 Ft 405 Ft 1 905 Ft
3 Sírhelynyitás és visszahan-tolás urnás temetés esetén 17 500 Ft 4 725 Ft 22 225 Ft
4 Sírhelynyitás és visszahan-tolás koporsós temetés esetén 25 000 Ft 6 750 Ft 31 750 Ft
5 Teljes körű ravatalozás az eszközök biztosításával 12 000 Ft 3 240 Ft 15 240 Ft
3. mellékle