Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

5/1992. (V. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Képviselő-testülete -- a helyi önkor¬mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -- az alábbi rendeletet alkotja:


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén lévő kizárólag önkormányzati tulajdonú lakásokra és nem lakás céljára szolgáló bérleményekre terjed ki.
(2) Az e rendeletben meghatározott bérbeadói felada¬tokat a mindenkori önkormányzati bérleményeket kezelő szervezet látja el (továbbiakban: bérbeadó).


A VÍZ-- ÉS CSATORNADÍJ ALAPJA

2. §

(1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatorna¬használatért a bérbeadónak -- a lakbéren (helyiségbéren) felül -- víz- és csatornadíj térítést kötelesek fizetni.
(2) A víz- és csatornadíj megállapítása az épület fő¬mérőjén (főmérőhelyeken) mért kéthavonkénti víz¬mennyiség alapján, a vízhasználók számához igazodóan történik.
(3) A díjfizetési általános rendelkezések alól a bérbeadó a lakóközösség kérésére kivételt tehet. A kérésnek köteles eleget tenni, amennyiben azt a lakók egyöntetűen kérik.


A VÍZ-- ÉS CSATORNADÍJ
KIVETÍTÉSÉNEK MÓDJA

3. §

(1) A vízszolgáltató üzem kéthavonta köteles a vízmérő órákat leolvasni és a számlákat a bérbeadónak megküldeni.
(2) A mellékvízmérővel rendelkező lakásokban a bér¬beadó kéthavonta olvassa le a lakásokban mért vízfo¬gyasztást. A bérlő a mellékvízmérő leolvasását köteles lehetővé tenni.
(3) A mellékvízmérővel nem rendelkező lakások esetén a fizetendő vízdíj kiszámítása az alábbiak szerint történik:
a) a nem lakás céljára szolgáló bérlemények vízmé¬rőjén mért fogyasztás, vagy
b) a nem lakás céljára szolgáló bérlemények vízfo¬gyasztás átalány mennyisége (ahol az egyedi mérést műszakilag nem lehet megoldani), valamint
c) a lakásokban felszerelt egyedi vízmérők által mért fogyasztás
és a fennmaradó mennyiséget a 2. § (2) bekezdése alap¬ján számlázza a bérbeadó a bérlők részére.
(4) A műszaki meghibásodásból eredő, főmérőhely utáni vezetékszakaszon elfolyt vízmennyiség díja a bérbeadót terheli. Ebben az időszakban a mérőórával nem rendelkező bérlő átalánydíjat fizet.
(5) A központi melegvíz szolgáltatásba bekapcsolt la¬kások esetén a melegítendő víz díjának számlázását az előző bekezdésekben meghatározottak szerint kell vé¬gezni.

4. §

(1) A bérlő a bérbeadó felhívására 15 napon belül kö¬teles írásban nyilatkozni a lakásban állandó jelleggel tartózkodó személyek számáról és az egyéb vízhaszná¬latról (pl. gépkocsi mosás, kertöntözés).
(2) A lakásban lakók számának megváltozását a bérlő a bérbeadónak 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.
A vízdíj megállapítása szempontjából változásnak kell tekinteni olyan -- be nem jelentett -- személy jelenlétét is, aki a lakásban 15 napon túl tartózkodik.
(3) Amennyiben a bérlő a lakásban lakó személyek számáról -- az (1) bekezdés szerint -- nem ad írásban nyilatkozatot, illetve azt -- szükség esetén a (2) bekez¬désben megjelölt -- határidőn belül nem módosítja, a bérbeadó jogosult a lakáshasználók létszámát -- a ren¬delkezésre álló adatok alapján -- megállapítani.


NEM LAKÁSCÉLÚ BÉRLEMÉNYEK
VÍZHASZNÁLATÁNAK MÉRÉSE

5. §

(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén -- ahol a műszaki adottságok azt lehetővé teszik -- vízmérőt (mellékvízmérőt) kell felszerelni, amelynek költségei elsősorban a bérbeadót terheli.
(2) Ahol a mellékvízmérő nem helyezhető el, ott a díjmegtérítés a felek megállapodása szerinti átalány¬összeg, amely az egész épületben mért vízfogyasztáshoz igazodik.


VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) A víz- és csatornadíj megfizetésének kötelezettsége a bérleti jogviszony keletkezésének időpontjával kezdődik, és -- a bérleti jogviszony megszűnése esetén -- a bérlemény bérbeadó részére történő átadásának napjáig tart.
(2) A víz- és csatornadíj fizetésének kötelezettsége szünetel
- ha a bérleti jogviszony is szünetel (felújítás, kiköl¬töztetés), vagy
- ha a bérleményt legalább 30 napot meghaladóan nem használják és azt a bérbeadónak előzetesen bejelen¬tik, vagy utólag -- hitelt érdemlően -- igazolják (pl. nyaralás, kórházi kezelés stb.).

7. §

(1) A vegyes tulajdonú épületekben lévő önkormányzati bérlakások bérlői a társasházközösség által megállapított számítási mód alapján kötelesek a vízdíjat megfizetni.
(2) Azon lakóépületek esetében, ahol a közös haszná¬latra szolgáló helyiségben vízvételi lehetőség van, a közös célú felhasználás (takarítás, felmosás) a lakóközösséget terheli.

8. §

(1) A lakásban a bérlő saját költségére felszerelt mel¬lékvízmérő által mért fogyasztás csak abban az esetben számolható el, ha
- ahhoz a bérbeadó -- illetve egyes tulajdonú házban a társasházközösség képviselője is -- előzetesen írásban hozzájárult,
- a bérbeadó a műszaki munkát átvette és a vízórát hitelesítette,
- az ólomzár és a vízóra sértetlen állapotban van.
(2) A bérbeadó -- illetve vegyes tulajdonú házban a társasházközösség képviselője -- csak műszakilag indokolt esetben tagadhatja meg a mellékvízmérő felszereléséhez való hozzájárulást.
(3) Ha a mellékvízmérő meghibásodik, a bérlő hala¬déktalanul köteles a hibát a bérbeadónak bejelenteni, javításáról, illetve kicseréléséről gondoskodni.
(4) Ha a mellékvízmérő megjavításáig -- a hiba kelet¬kezésétől számítva -- legalább 10 nap eltelik, a bérlő a tárgyhónapra vonatkozóan -- 2. § (2) bekezdés szerint -- köteles a víz- és csatornadíjat megfizetni.

9. §

Az, aki e rendelet 4. és 8. §-ában foglalt előírásokat megszegi, vagy kijátssza, amennyiben cselekménye súlyosabb (büntetőjogi) megítélés alá nem esik, szabály¬sértést követ el, és ezért 3000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren¬delkezéseit 1992. július 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A bérbeadó a bérlő részére a 2. § (2) bekezdés alapján félévkor és év végén elszámol, 1992. II. félévben a már kivetett átalánydíjat köteles a bérlő fizetni.
A következőkben a korábbi év fogyasztását figyelembe véve új átalánydíj kerül kivetésre.
Az elszámolás a továbbiakban is félévenként történik.

Kőszeg, 1992. április 30.


Básthy Tamás s. k. Dr. Varga Tibor s. k.
polgármester városi jegyző

A kihirdetés napja: 1992. május 14.