Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).

2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2. §

(1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

3. Díjkedvezmény, -mentesség

3. §

A talajterhelési díj mérséklésére vagy elengedésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése

4. §

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles az önkormányzati adóhatósághoz az 1-2. melléklet szerinti formanyomtatványon bejelentkezni. A kibocsátó bejelentési kötelezettségét a szennyvízkibocsátás megkezdését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.
(2) A bevallást a 3-4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell teljesíteni.
(3) A talajterhelési díjat Kőszeg Város Önkormányzata Talajterhelési díj 11747051-15420909-03920000 számú számlájára kell megfizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.

5. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(3) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XI. 4.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 29/2005. (IX. 5.) önkormányzati rendelet.


Kőszeg, 2014. április 29.Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)