A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetői tisztségének betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezetői tisztségének betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetői tisztségének betöltésére. A Kft. Kőszeg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában áll.

A Kft. főbb tevékenységi körei, feladatai:
A Kft. ellátja Kőszeg város településüzemeltetési és kommunális szolgáltatási feladatait a temetőüzemeltetési és kegyeleti, a parkolási közszolgáltatási, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló, a városüzemeltetési és közszolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint (szerződések a pályázathoz csatolva), valamint alvállalkozóként ellátja a hulladékgazdálkodási feladatokat.
Közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az ügyvezető feladata:
Az ügyvezető a társaság törvényes képviselője. A társaság képviselete mellett ellátja a társasághoz tartozó munkaszervezet vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság tényleges gazdasági tevékenységét, gondoskodik a társaság munkaügyi és könyvviteli feladatainak ellátásáról. Feladata a tagjegyzék vezetés, cégbírósági bejelentés, nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettség.
Főbb feladatai:
• köteles elkészíteni, elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását,
• gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok elkészítéséről, nyilvántartásáról és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről,
• köteles a Cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékben bejegyzett jogok, tények, adatok változását,
• gondoskodik a közhasznúsági jelentés elkészítéséről,
• mindazon feladatokat ellátja, melyek teljesítését jogszabály, alapítói határozat, illetve az alapító okirat számára feladatként határoz meg,
• intézkedik a jogszabályok által előírt kötelezettségek jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal történő teljesítéséről,
• gondoskodik a közzétett adatok folyamatos hozzáférhetőségének biztosításáról,
• köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni,
• egyéb feladatait és jogkörét az alapító jogosult meghatározni, amelyet köteles végrehajtani.

Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Polgári Törvénykönyv, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.A kinevezési jogkör gyakorlója: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Kőszeg Város Polgármestere

A kinevezés időtartama: 2018. január 1. napjától 5 év határozott idő

A munkavégzés helye: Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.

Pályázati feltételek:
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• felsőfokú műszaki, gazdasági vagy pénzügyi végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
• műszaki, pénzügyi vagy gazdasági vezetői munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, képesítést, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések,
• nyilatkozat munkabérigényről,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. melléklet)
• nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a Képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul nyílt ülés tartásához (2. melléklet)
• nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik Könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§ szerinti összeférhetetlenségről (3. melléklet)
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz (4. melléklet)
• nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul (5. melléklet)
• nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi esetek fenn nem állásáról (6. melléklet)

A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Huber László Kőszeg város polgármesterének címezve, postai úton, (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) vagy személyesen a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) Titkárságán lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Kft. ügyvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntést Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító, a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő novemberi ülésen, Kőszeg város polgármesterének javaslata alapján, minősített többséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Kőszeg Város és környéke polgárainak ingyenes havilapjában, a Kőszeg és Vidéke októberi számában
• egyszeri alkalommal a Vas Népe napilapban
• Kőszeg Város honlapján www.koszeg.hu

A pályázati kiírással kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Huber László polgármester, telefonszám: 94/562-511

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat benyújtásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

Kőszeg, 2017. szeptember 29.