Lakossági_fórum_2019_május_15

HIRDETMÉNY

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint
meghívó lakossági fórum megtartására.

A lakossági fórum témája:
a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során történő 8. számú módosítása:

Gábor Áron utca – Forintos Mátyás utca – Deák Ferenc utca által határolt tömb övezeti besorolásának és övezeti előírásainak módosítása.

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019. (II. 14.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a tulajdonát képező, Gábor Áron-Forintos Mátyás-Deák Ferenc utcákkal határolt tömböt annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések költséghatékony módon valósulhassanak meg.
A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (3) bekezdése valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

A településrendezési eszközök módosításának tervezete a Gábor Áron utca – Forintos Mátyás utca – Deák Ferenc utca által határolt tömb övezeti besorolásának módosításáról,
valamint az ahhoz készült főépítészi összefoglaló a kőszegi honlapon a csatolt mellékletekben elérhetők.

A településrendezési eszközök módosításának ismertetésére céljából:

L A K O S S Á G I F Ó R U M O T
tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2019. május 15. (szerda)
15.30 óra

A lakossági fórum helyszíne: Kőszeg, Jurisics-vár
KÖSZ-Ház (Rajnis u. 9.)

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan 2019. május 24-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek,
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a polgármesternek címezve,
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mail címre,
– a javaslatnak tartalmaznia kell a véleményező:
a) személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás esetén nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét vagy telephelyét,
b) személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása hiányában a személyi vagy szervezeti véleményező, partneri körbe tartozásába történő utalást.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2019. május 7.
Huber László s. k.
polgármester