Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet:
A Kőszegi Városi Múzeum - Igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre (5 év): 2018.06.01-2023.05.31.

A munkavégzés helye:
A Kőszegi Városi Múzeum székhelye (9730 Kőszeg, Jurisics tér 6.) és annak telephelyei

A munkakörrel és a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
• a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
• magasabb vezetői feladatok ellátása;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a végrehajtásáról rendelkező, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• magyar nyelvtudás;
• büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
• cselekvőképesség;
• mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel;
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret;
• a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat;
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.
Előny: vezetői gyakorlat


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• az álláshelyhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, továbbá az államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, külföldi szakmai gyakorlat teljesítését igazoló okmány másolata;
• legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás;
• akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik;
• a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása;
• az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői és fejlesztési program;
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását;
• érvényes közalkalmazotti kinevezés másolata.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. június 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 26. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Kovács Anita ügyintéző nyújt, a 94/562-539-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Kőszegi Városi Múzeum igazgató”.
• Személyesen: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. (105. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A pályázat elbírálására a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázatokról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a szakmai bizottság véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül. A pályázó megbízása a kultúráért felelős miniszter véleményezését követően realizálódhat.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:
• https://kozigallas.gov.hu
• Kőszeg Város honlapja (www.koszeg.hu)

További oldalak


Bursa Hungarica 2015. pályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Liszt F. utca 17. 1/2. szám alatti 35 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevétele
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Sigray J. utca 1/C. II/7. szám alatti 48 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevétele
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Irottkő utca 9/A. fsz. 2. szám alatti, 58 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevétele
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Velemi út 34. III/11. szám alatti, 56 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevétele
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Árpád tér 23. 1/4. szám alatti, 40 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Meskó utca 13. 1. emelet 10. szám alatti, 72 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Irottkő utca 13/B. I/3. szám alatti 55 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Árpád tér 25. fsz. szám alatti, 35 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
Bursa Hungarica 2016. "B" jelű pályázat
Bursa Hungarica 2016. "A" jelű pályázat
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Schneller utca 1. 1/2. szám alatti, 74 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Liszt F. utca 26. Fsz. szám alatti, 43 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 1/27. szám alatti, 45 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
Pályázat "Kőszeg és Vidéke" felelős szerkesztői posztjára
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kőszeg, Bezerédy Imre utca 3. 2/40. szám alatti, 30 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére
Pályázati kiírás-Zrínyi Miklós u. 8.
Pályázat-Rohonci u. 46 B Fsz. 1.-piaci
Pályázat-Felső krt. 10. Fsz. 1.-piaci
Bursa Hungarica - Pályázati_kiírás_A_2017
Bursa Hungarica - Pályázati_kiírás_B_2017
GVOP 4.4.2 pályázat keretében a Kőszegi kistérségben létrejött szélessávú hálózatot
Figyelem! Határidőmódosítás: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉRE
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉRE
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati felhívás Újvárosi Óvoda, Óvoda vezetői munkakörre
Pályázati hirdetmény - 9730 Kőszeg, Schneller István utca 3. Fsz. 1.
Pályázati hirdetmény - 9730 Kőszeg, Várkör 110. 1. em. 4.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetői tisztségének betöltésére
Bursa Hungarica 2018. "A" jelű pályázat
Bursa Hungarica 2018. "B" jelű pályázat
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tűzifaosztására