Pályázati kiírás - Kossuth u. 3.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Iktatószám: 8822-5/2018

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában álló
Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3. szám
alatti, 34 m²-es önkormányzati bérlakás bérbevételére

1. A bérlakás címe: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.
Műszaki jellemzői:
- nagysága (alapterülete): 34 m²
- helyiségei: 1 szoba
konyha
előszoba
fürdőszoba
WC

- komfortfokozata: összkomfortos

2. A bérlakásra szociális rászorultság alapján lehet pályázni.
A pályázaton az vehet részt, akinek családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapban az egy főre jutó nettó jövedelme:
- egy személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át, (99.750,-Ft)
- két-három személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft)
- négy, vagy annál több személy esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000,-Ft) nem haladja meg, és
- a vagyoni helyzet vizsgálata során a vagyon értéke nem haladja meg a törvényi mértéket, valamint a pályázó Kőszeg város közigazgatási területén nem rendelkezik beköltözhető lakás tulajdonjogával.

3. Szociális helyzet alapján legfeljebb a következő méretű lakások adhatók bérbe: 1 fő esetén 1 szoba, 2-3 fő esetén 2 szoba, 4-6 fő esetén 3 szoba, minden további 1 fő esetén plusz 1/2 szoba.

4. A lakás bérbeadója a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Kőszeg, Kossuth L. u. 3.)

5. A bérbeadás egy év időtartamra szól. Amennyiben a bérlőnek nincs kettő hónapot meghaladó lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása, úgy a lakásbérleti szerződés egy-egy évvel ismételten meghosszabbítható.

6. A bérlakás alaplakbére: 500,- Ft/m².
Minőségi jellemzők alapján az alaplakbérből kedvezmény nem vehető igénybe.
A lakbér megfizetéséhez Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV.20.) önkormányzati rendelete 7.§-ában foglaltak szerinti feltételek fennállása esetén lakbérkedvezmény vehető igénybe.
A lakás alaplakbére 2019. január 1-től változhat.

7. A pályázók közül elsőbbséget élveznek az alábbi sorrendben (több szempont együttes előfordulása esetén különösen):
- akik Kőszegen hosszabb ideje rendelkeznek lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt élnek,
- akiknek a pályázat benyújtásakor a bérbeadó felé nincs 5 éven belüli lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása,
- akik életveszélyes vagy egészségre ártalmas körülmények között laknak, illetve akiknél a lakáskörülmények veszélyeztetik a gyerek(ek) fejlődését,
- a zsúfolt lakáskörülmények között élők (ahol egy személyre 6 m²-nél kevesebb hasznos lakóterület jut),
- akik albérletben laknak,
- akik a jelenlegi bérlakásuk indokolt cseréjeként pályáznak,
- akik gyermeket nevelnek, különös tekintettel a többgyermekes családokra.

8. A lakás megtekinthető:
2018. november 13. (kedd)
de. 09.00 órától 09.30 óráig
du. 14.00 órától 14.30 óráig

9. A pályázat benyújtása az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével történik, amelyet zárt borítékban kell a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztálya hivatali helyiségében elhelyezett (lezárt és lepecsételt) gyűjtőládába

2018. november 30. napjáig beérkezően eljuttatni.

A pályázati adatlap a hivatal 104. számú helyiségében igényelhető, az adatlapon a szükséges igazolásokat ki kell töltetni, vagy tölteni, a jövedelemigazolásokat csatolni kell, és a nyilatkozatokat meg kell tenni.
A pályázat elbírálásához a kérelmező köteles jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a megelőző 3 hónap, az egyéb jövedelmeknél pedig a megelőző egy év.
Akik a pályázat benyújtásakor bérlakásban laknak, azoknak csatolniuk kell a bérbeadó igazolását a fennálló, vagy nemleges lakbérhátralékukról és közüzemi díjtartozásukról.
Az élettársi kapcsolatról az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló végzést, vagy a közjegyző által kiállított tanúsítványt, illetve a házassági anyakönyvi kivonatot annak kell csatolni, aki ilyen igazolást lakáspályázat során még nem nyújtott be hivatalunkhoz.

A pályázatok elbírálására a környezettanulmányok lefolytatását követően (legkésőbb 2019. január végéig) kerül sor, melynek eredményéről minden pályázó értesítést kap.
A pályázati eljárás lefolytatása Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint történik.

Kőszeg, 2018. november 5.

Keszei Balázs s.k.
Kulturális, Oktatási, Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke


A pályázati kiírás kifüggesztésének napja: 2018. november 5.
A pályázati kiírás levételének napja: 2018. november 30.