Pályázati felhívás - INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Pályázati felhívás - INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Próbaidő:
3 hónap, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2l/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.
Munkáltatói jogok gyakorlása:
Kinevezés és felmentés tekintetében: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egyéb munkáltatói jogok tekintetében: Kőszeg Város Polgármestere
Munkakör:
Óvodapedagógus/intézményvezető
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időtartamra szól: (5 év) 2021.08.01-2026.07.31.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

A munkavégzés helye:

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde székhelye (9730 Kőszeg, Várkör 42.) és annak tagintézményei, intézményegysége, telephelye
A munkakörrel és a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
• Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény (óvoda és bölcsőde) vezetői feladatainak ellátása,
• az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, zavartalan működésének biztosítása, színvonalas munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, takarékos gazdálkodás biztosítása,
• jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben;
• kötelező intézményi dokumentumok elkészítése;
• munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
• az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
• önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
• szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
• magasabb vezetői feladatok ellátása;
• a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában, a Korm. rendelet 21/A. §- ában és 6. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább négy év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• az óvodában pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
• büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint (2d) és (2e) bekezdésében foglaltak hatálya alatt;
• cselekvőképesség;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• vezetési program,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint (2d) és (2e) bekezdésében foglaltak hatálya alatt nem áll,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárni;
• érvényes közalkalmazotti kinevezés esetén annak másolata;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri annak zárt ülésen történő tárgyalását;

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 10. napja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infomiációt Vargáné Kovács Anita nyújt, a 94/562-539-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde".
• Személyesen: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. (105. számú iroda)
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A benyújtott pályázatokat előzetesen az óvoda működésében érintett nemzetiségi önkormányzatok véleményezik. A pályázatokról a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója dönt.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:
https://kozigallas.gov.hu
• Kőszeg Város honlapja (www.koszeg.hu)

Kőszeg, 2021. március 10.
Básthy Béla polgármester