2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
11. napirendi pont:
Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

A Readiness Kft. képviseletében Robert Walk és Hermann Loidolt ügyvezetők az alábbi kéréssel fordultak az önkormányzathoz.
A társaság tulajdonát képezi a Kőszeg-Kőszegfalvi lakópark, amely közmű nélküli. A közművek tervkészítése során az útügyi és közlekedési hatóság a rendezési tervnek megfelelően telekalakítást írt elő, melyet a Readiness Kft. elkészíttetett.
A telekalakítás a 4107. hrsz-ú belterületi, beépítetlen területet érinti 219 m2 nagyságban. Az ingatlan ½-½ arányban Scholler Zsolt és Nascsóné Fodor Erika tulajdonát képezi. A Readiness Kft. az önkormányzat segítségét kérte, mert tulajdonosokkal nem tudott megegyezni.
Mivel az Önkormányzat érdeke a rendezési terv szerinti megvalósulás és az lakóparkban lévő ingatlanok rendezetté válása, ezért az Önkormányzat a kisajátítási eljárás megindítása előtt igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslést kért, amely szerint a kisajátítandó 4107 hrsz. ú ingatlanból a 219 m2 területre megállapított forgalmi érték 788.400,-Ft, illetve a jelenleg meglévő kerítés bontása, helyreállítása során felmerülő költség még 112.500,- Ft. A szakvélemény a telken lévő bekötésekre és a gerincvezeték közműáthelyezésére vonatkozó költségeket nem tartalmazta, ennek összegszerű kimutatása csak a tervezés után válik pontossá.
A Readiness Kft. nyilatkozatában rögzítette, hogy a kisajátítás során felmerülő költségeket, és a közmű áthelyezéseket vállalja.
A kisajátítás elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste a 4107. hrsz. ingatlan tulajdonosait.
Nascsóné Fodor Erika nyilatkozatát megküldte és az összeget alacsonynak találta, míg Scholler Zsolt a megkeresésünkre nem reagált. Mivel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 3. §. (2) bekezdés alapján a megállapodást meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben a tulajdonos(ok), vagy kártalanításra jogosult(ak) a kézhezvételtől számított 30 napon belül az ajánlatot nem fogadja el, illetve nem nyilatkozik a kisajátítási eljárás megindítható.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és állásfoglalását kialakítani szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. április 2.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s.k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kőszeg, 4107 hrsz-ú ingatlan 219 m2 területű kisajátítását elrendeli, amelynek költsége a Readiness Kft.-t terheli.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet a 33/1976 (IX.5) MT egységes rendelet R. 30. § (1) e.) pontja alapján a nyilatkozzon az eljárás megindításáról és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: Folyamatos