2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
10. napirendi pont:
Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április ...i ülésének
….. napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Címerpajzs Kft. képviseletében Markovits András kereste meg az önkormányzatot.
A társaság megvásárolta az Aradi vértanúk parkja feletti 3566. 3567. 3569. és 3570 hrsz-ú ingatlanokat és tervezik további területek megvásárlását.
Az önkormányzat tulajdonát képezi a 3584. hrsz-ú 2324 m2 területű Berchtold István utca, amely tulajdonjogát a társaság szintén meg kívánja szerezni 862 m2 nagyságban, olyan feltétellel, hogy a tervezett 3566 hrsz-ú utat kialakítaná, amelyet az önkormányzat javára átadna. A kialakítandó úton az ívóvíz, szennyvíz, csapadékvíz vezeték, útburkolat és járda kiépítését vállalnák. Elképzelésük egyezik a 46/2006. (XII. 22.) sz. rendelettel jóváhagyott településrendezési tervvel, amelyet a főépítész úr leigazolt.
A 862 m2 út megszerzése esetén szükség van ennek átminősítésére és ezzel egyidejűleg a vagyonrendelet módosítására.
Továbbiakban elkötelezik magukat a jelenlegi 3558 hrsz. Chernel kert előtti út rendbetételére, amely tartalmazza a kiszélesítést és vízelvezetés megoldását. Az útszélesítés érinti a Chernel kertet (melléklet telekalakítási munkarész), ez ügyben az Őrségi Nemzeti Parkkal egyeztetés történt, akik hozzájáruló nyilatkozatukat megküldték az önkormányzat részére.
A társaság a magántulajdonban lévő 3572. hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival nem tudott megállapodni az útlejegyzés kérdésében, ezért kérik az önkormányzatot, hogy hivatalból kerüljön megindításra az út lejegyeztetése. A telekalakítással kapcsolatos költségeket természetesen vállalja a Kft.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat érdeke is a rendezési tervnek való megfelelés, így indokolt lenne a kérésük megfontolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rajzok alapján a leírtakat megtárgyalni és állásfoglalását kialakítani szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. április 4.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s.k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, 3584. hrsz-ú Berchtold István utca 862 m2 nagyságú szakasza a Kőszegi Címerpajzs Kft. tulajdonába kerüljön azzal a feltétellel, hogy a tulajdonba adás előtt a társaság a kialakítandó 3566. hrsz-ú utat építse meg, adja az önkormányzat tulajdonába és végezze el az ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz vezeték, útburkolat és közvilágítás kiépítését.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli:
a) a rendezési terv figyelembevételével a kőszegi 3584. hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan 862 m2 szakaszának átminősítését beépítetlen terület megnevezésű ingatlanná, valamint
b) A vagyonrendelet módosítására történő előterjesztés elkészítését

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a magántulajdonban lévő Kőszeg 3572. hrsz. alatti ingatlan Rendezési Terv szerinti 12 méter széles útszélességhez szükséges területének útként történő lejegyzését.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: folyamatos