2007. Június 19., Kedd, 08:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
2. - Tájékoztató a városi diákönkormányzat tevékenységéről
3. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
4. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
5. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
6. - A KSE támogatási kérelme
7. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
8. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
2. napirendi pont:
Tájékoztató a városi diákönkormányzat tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

A 2005. decemberében megalakult, Kőszeg Város Önkormányzata által anyagilag is támogatott Városi Diákönkormányzat célul tűzte ki a folyamatos kapcsolattartást a város oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatokkal, partneri viszony kialakítását Kőszeg Város Önkormányzatával és a városban található vagy szerveződő más ifjúsági és civil szervezetekkel, valamint a városban tanuló diákság érdekképviseletét és érdekvédelmét az őket érintő kérdésekben a város döntéshozó testületeinél. Emellett fontosnak tartja a fiatalok közösségszervezői és programszervezői tevékenységének támogatását, valamint Kőszeg iskolaváros múltjához kapcsolódó tradícióinak és hagyományainak felelevenítését, ápolását, ehhez kapcsolódó programok szervezését és lebonyolítását.
Köztudottan az országos és a helyi szinteken is a fiatalok érdekérvényesítő, érdekvédelmi ereje nagyon gyenge. Városi szinten e probléma megoldását elősegítheti a városi diákönkormányzat, amely megfelelő működés mellett a jövőben fontos szerepet vállalhat a városi fiatalság igényeinek felmérésében, összegyűjtésében, a felmerülő problémák kezelésének elősegítésében. Emellett a Képviselő-testület munkáját is segítendő, az ifjúságot is érintő döntéshozói kérdésekben véleményező szerepet is betölthet majd a jövőben.
A mellékelt beszámoló (lásd 1. sz. melléklet) is jól mutatja, hogy az érdemi munka elkezdődött a városi diákönkormányzatban, és a fentebb említett célok megvalósulása nem csupán elméleti szinten történhet meg.
Ezen túlmenően a városi diákönkormányzat hathatós segítséget nyújthat majd egy városi szintű ifjúságpolitikai koncepció kialakításában, alapul véve a hamarosan elkészülő megyei ifjúsági koncepciót is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a beszámoló elfogadására!

Kőszeg, 2007. június 12.

A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Diákönkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Tóth Botond gimnáziumi tanár, Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet

Tájékoztató a városi diákönkormányzat tevékenységéről

A Kőszegi Városi Diákönkormányzat megalakításának gondolata 2005. szeptemberében vetődött fel. A városi diákönkormányzat létrehozását a Vas Megyei Közgyűlés Közművelődési és Ifjúsági Bizottsága által odaítélt támogatás is segítette.
A Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott első megbeszélésen Kuntner Ferenc polgármester és Maitz Mária ifjúsági referens mellett közoktatási intézményvezetők, tanárok és diákönkormányzati vezetők vettek részt. A fórumon megjelentek valamennyien támogatták a városi diákönkormányzatnak, mint a helyi ifjúság érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetének a létrehozását. Ennek koordinálására a gimnázium képviselőit kérték fel.
A szervezeti és működési szabályzat (lásd melléklet) elfogadására, valamint ennek alapján a vezetőség megválasztására 2005. december 1-jén a Jurisich Miklós Gimnáziumban került sor. A jelenlévők diákpolgármesternek Farkas Zsolt, gimnáziumi tanulót, diák-alpolgármesternek Szakály Zsoltot és Illyés Viktóriát választották meg.
A városi diákönkormányzat a megalakulását követően vállalta egy megyei szintű diákönkormányzati képzés lebonyolítását. A továbbképzésre 2006. április 21-23. között a gimnázium kollégiumában került sor. A szakmai programokon 15 fiatal vett részt a megye különböző városaiból. A házigazda kőszegieket 3 tanuló képviselte, rajtuk kívül Körmendről, Vasvárról és Szombathelyről érkeztek a résztvevők. A szakmai képzés lebonyolításáról a szombathelyi Logo Ifjúsági Szolgálat munkatársai gondoskodtak. Előadást tartott többek között Kósa András László, aki Budapestről az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalából érkezett és Bodor Tamás megyei ifjúsági referens is. Ezen a képzésen kiváló lehetőség nyílt a megyében működő városi diákönkormányzatok képviselői közötti tapasztalatcserére.
2006-ban a szentgotthárdi Ifjúsági Megyenapon a Kőszegi Városi Diákönkormányzatot a Ki-Vi tánccsoport két tagja, Róth Kitti és Tóth Vivien képviselte.
A nyári szünetet követően az első képviselő-testületi ülésre 2006. októberében került sor. Mivel a diákönkormányzati képviselők mandátuma egy tanévre szól, így november 15-én megtörtént a tisztújítás. Diákpolgármesternek Pereszteghy Ildikót, diák-alpolgármesternek Varga Dánielt és Szalai Grétát választották.
A 2006/2007-es tanévben a DÖK képviselők számára különféle képzéseken és rendezvényeken való részvételre nyílt lehetőség. Októberben Róth Kitti és Péterfi Zoltán Körmenden egy megyei képzésen, míg Pereszteghy Ildikó és Erhardt Ildikó Zalaegerszegen a III. Országos Diákhéten vett részt. Novemberben Mércz Kitti, Pallósi Katalin és Szalai Gréta Balatonlellén a már hagyományosnak számító megyei "szintetizáló" képzésen képviselte a kőszegi diákönkormányzatot.
Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára Rőtfalvára szervezett történelmi sétához több iskola tanulója csatlakozott. A diákönkormányzat szeretné, ha az elkövetkező években ezen a programon minél több diák venne részt.
2007. februárjában három tanuló segítette azt a fókuszcsoportos vizsgálatot, melynek témája az ifjúsági igények felmérése volt. A kutatást a Vas Megyei Önkormányzat megbízásából az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ végezte. A vizsgálat eredményének figyelembe vételével készül majd el a megye ifjúsági koncepciója, cselekvési programja.
2007. májusában Kőszeg négy iskolájának tanulóiból szerveződött labdarúgócsapat utazott a németországi Offenbachba. A csapat a tornán eredményesen szerepelt, hiszen a résztvevő 16 csapatból ötödik helyezést ért el. A legjobb külföldi csapatként ráadásul a Fair Play díjat is megkapta. Az utazást Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület támogatta.
A diákönkormányzat tervei között szerepel, hogy az októberi történelmi sétához hasonlóan minden év tavaszán hagyományteremtő szándékkal megszervezi a Madarak és Fák Napi Chernel István Emléktúrát is.
Az elmúlt csaknem két évben a városi diákönkormányzat megtette az első lépéseket, hogy egy jól működő ifjúsági szervezetté váljon. Köszönetet érdemelnek mindazok a személyek, akik önzetlen munkájukkal segítették a diákönkormányzat eddigi működését.
Az eredményes munka elengedhetetlen feltétele a jövőben, hogy a továbbiakban a Képviselő-testület és a város ifjúsági referense is támogassa, segítse a diákönkormányzatot céljainak megvalósításában.Kőszeg, 2007. június 10.


Tóth Botond s. k.
gimnáziumi tanár


KŐSZEG VÁROS DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


1. Általános rendelkezések
A szervezet neve: Kőszeg Város Diákönkormányzata
A szervezet székhelye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kőszeg Város Diákönkormányzata demokratikus módon működő, érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet.
Kőszeg Város Diákönkormányzata nem politikai, ill. nem etnikai alapon szerveződött közösségi szervezet.

2. A Városi Diákönkormányzat feladatai:
- folyamatos kapcsolattartás a város oktatási intézményeiben működő diákönkormányzatokkal, a közöttük létrejövő információáramlás biztosítása;
- partneri viszony kialakítása Kőszeg Város Önkormányzatával és a városban szerveződött vagy szerveződő más ifjúsági és civil szervezetekkel;
- a városban tanuló diákság érdekképviselete és érdekvédelme az őket érintő kérdésekben a város döntéshozó testületeinél;
- a fiatalok közösségszervezői és programszervezői tevékenységének támogatása, az így létrejövő rendezvények sikeres lebonyolításának elősegítése;
- Kőszeg iskolaváros múltjához kapcsolódó tradíciók és hagyományok felelevenítése, valamint ápolása, ill. az ezekből fakadó szellemi és erkölcsi értékek megóvása, továbbadása;
3. A Városi Diákönkormányzat céljai:
- Kőszeg Város Önkormányzatával közösen egy olyan Ifjúsági Szolgáltatói, Információs és Programszervezői Iroda és Klubhelyiség létrehozása, amely segítséget nyújt a fiatalok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltéséhez, valamint helyet ad a Városi Diákönkormányzat képviselő testületi üléseihez és megbeszéléséhez;
- egy városi diákönkormányzati nap kijelölése, ezen a napon az ünnepi képviselő testületi ülés keretén belül az új tisztségviselők bemutatkozására, valamint a Kőszeg város ifjúságáért munkálkodó személyek kitüntetésére kerülne sor;
- Kőszeg Város Önkormányzatának támogatásával helyi, ifjúsági egyeztető fórumok megalakulásának ösztönzése, valamint ezzel összefüggésben véleményező, javaslattevő, koordinációs és képviseleti feladatok ellátása.
4. Szervezeti felépítése, tagok és segítők
- A Városi Diákönkormányzat tagja a város alapfokú és középfokú oktatási intézményeinek minden nappali tagozatos tanulója, valamint a városban lakó, de nem itt tanuló általános és középiskolai diák is.
- A Városi Diákönkormányzat irányító szerve a képviselő-testület.
- A képviselő-testületet az iskolák által demokratikus módon választott személyek alkotják, minden iskolának jogában áll egy diák és egy felnőtt segítő delegálása a képviselő-testületbe, a képviselők mandátuma egy évre szól.
- A Városi Diákönkormányzat vezetői feladatait a diákpolgármester és két diákalpolgármester látja el.
- A diákpolgármestert és az egyik diákalpolgármestert a középiskolák delegálják a vezetőségbe, míg a másik diákalpolgármester az általános iskolák jelöltjei közül kerül megválasztásra.
- A Városi Diákönkormányzat munkáját a Polgármesteri Hivatal mindenkori ifjúsági referense segíti.

5. A Városi Diákönkormányzat működése
- A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, 6 diák és 6 felnőtt segítő, akik közül szavazati joggal csak a tanulók rendelkeznek.
- A város mindenkori ifjúsági referense a képviselő-testület üléseinek állandó meghívottja, aki az üléseken a felnőtt segítőkhöz hasonlóan tanácskozási joggal vesz részt.
- A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tarthat.
- Amennyiben a képviselő-testület valamelyik tagja a képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni, iskolájának jogában áll helyettesítő személyt kijelölni.
- A testület rendes üléseit kéthavonta tartja, melyek nyilvánosak, az itt megjelenő érdeklődők a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet, az ülés rendjét nem zavarhatják.
- A képviselő-testület rendes üléseit a diákönkormányzat vezetősége írásbeli meghívóval hívja össze.
- Képviselő-testületi rendkívüli ülés hívható össze akkor, ha azt a vezetőség vagy a képviselők közül legalább négy fő kezdeményezi.
- A képviselő-testület -egyszerű szótöbbséggel- zárt ülést rendelhet el a testület bármely tagjának szóbeli indítványára.
- A diákönkormányzat vezetősége az igényeknek megfelelően tarthatja megbeszéléseit, melyeken tanácskozási joggal a felnőtt segítők és a város mindenkori ifjúsági referense is részt vehet.
- A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a diákképviselők több mint fele, legalább négy fő jelen van.
- A képviselő-testület határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a javaslat elfogadásához a jelenlevő diákképviselők több mint felének - min. három főnek - "igen" szavazata szükséges.
- A diákönkormányzat vezetősége megválasztásuk után éves munkatervet készít, melyet a képviselő-testület fogad el.
- A Városi Diákönkormányzat a közös munka hatékonysága, az együttes célok megvalósítása és a különböző programok sikeres lebonyolítása érdekében bizottságokat hozhat létre. A bizottságok taglétszáma min. négy fő, akik közül legalább 1 diák a képviselő-testületnek is tagja.
- A bizottságok munkájában bárki részt vehet a Városi Diákönkormányzat tagjai közül, a koordinálásban és lebonyolításban felnőtt segítők is szerepet vállalhatnak.
- A Városi Diákönkormányzat pénzügyeit a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya kezeli és a diákönkormányzat vezetősége felügyeli.

6. A képviselő-testület jogai
- A képviselő-testület konszenzussal dönt saját szervezeti és működési szabályzatáról, annak elfogadásáról és módosításáról.
- A képviselő-testület határozza meg a rendelkezésre bocsátott, ill. pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásának módját.
- A képviselő-testület véleményezési és javaslattevő jogkört gyakorol az iskolákat és a kollégiumokat, a diákságot és a helyi fiatalokat érintő kérdésekben.
- A képviselő-testület kétharmados többséggel dönthet saját vezetőségének visszahívásáról.

7. Záró rendelkezések

- A Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület konszenzussal elfogadta és az 2005. december 2-án hatályba lép.
- A Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület évente egyszer felülvizsgálja.


Kőszeg, 2005. december 2.


……………………………
Farkas Zsolt s. k.
diákpolgármester

……………………. ………………………..
Szakály Zsolt s. k. Illyés Viktória s. k.
diákalpolgármester diákalpolgármester