2017. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.
4. - Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
6. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
2. napirendi pont:
A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szabályozza a települési támogatásokat, mely pénzbeli és természetbeni formában is nyújtható. A települési támogatások nyújtásának feltételeit önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

Felmerült az igény, hogy a városban a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által, a területek tisztítása során keletkezett fa hulladékot – mely alkalmas tűzifának – szabályozott keretek között osszuk szét a szociálisan rászoruló háztartások között.

E célból készült el a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete, mely a jelenlegi természetbeni támogatási formákat egészítené ki a szociális tűzifa támogatással.

A tervezet szerint szociális tűzifa támogatásra a szociálisan rászoruló háztartások pályázhatnának, a pályázatok kiírása a Kft. jelzése alapján történne. A pályázat kiírása és annak elbírálása a polgármester hatásköre lenne. A konkrét pályázati feltételek mindig az aktuális pályázati kiírásban kerülnének rögzítésre. Ennek indoka, hogy a Kft. jelzése alapján határozható meg a rendelkezésre álló famennyiség, mely befolyásolja a pályázatba bevonható háztartások körét.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Kőszeg, 2017. augusztus 31.


A polgármester nevében:Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A szociálisan rászoruló háztartások részére kerülne megállapításra egy újabb természetbeni települési támogatási forma.

II. gazdasági hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai nem emelkednek a költségvetésben tervezettekhez képest.

III. költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiadásai a költségvetéshez képest várhatóan nem változnak.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A szociális tűzifával javul a támogatott háztartások helyzete.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek nincs jelentős adminisztratív hatása.

VII. megalkotásának szükségessége:
A szociális tűzifa támogatás alapszabályainak megállapítása a szétosztható famennyiség igazságos elosztását szolgálja.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést nem eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítottak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (IX. ) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló
7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 8/C. § szerinti támogatásra vonatkozó pályázat kiírása és annak elbírálása a polgármester hatásköre.”

2. §

Az Szr. a következő 8/C. §-sal egészül ki:

„8/C. §

(1) Természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatás állapítható meg pályázat alapján. A pályázat kiírásáról a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. jelzése alapján a polgármester dönt.
(2) Szociális tűzifa támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére fűtési időszakonként egy alkalommal állapítható meg. Egy háztartás 2 m3 tűzifában részesülhet. A támogatás a rendelkezésre álló tűzifamennyiség erejéig állapítható meg.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző