2017. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.
4. - Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
6. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
6. napirendi pont:
Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2015. (III.26.) határozatával elfo-gadta az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat), mely 2015. október 1. napján lépett hatályba.
Az elmúlt években a gyakorlatban felmerült tapasztalatok alapján szeretnénk javasolni néhány módosítást a Szabályzatot illetően.
Rögzítésre kerülne, hogy az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeket tárgyévet megelőző év december 31. napjáig kell benyújtani a civil szervezeteknek.
Az elszámolás szabályai között kiemelnénk az egyértelműség kedvéért, hogy a pénzügyi elszá-molás benyújtásakor a kedvezményezett ne-vére kiállított, záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolata fogadható csak el.
A Szabályzat 2. és 3. mellékletét képező támogatási szerződéseket nem tartjuk a Szabályzat részeként szükségszerűnek, mivel egyrészt a jelenleg hatályos Szabályzat 5. pontja tételesen felsorolja a támogatási szerződés főbb tartalmi elemeit, másrészt pedig a gyakorlatban sem állja meg a helyét minden esetben a mellékletek szerinti és ezáltal kötelezően alkalmazandó szerződés minta.
A támogatási szerződések helyett 2. mellék-letként szerepelne a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat és közzétételi kérelem, 3. mellékletként pedig beemelésre kerülne a pénzügyi támogatás felhasználását részletező elszámoló űrlap és pénzügyi összesítő, amit már évről évre alkalmaznak mind a civil szervezetek, mind a polgármesteri támogatási keretből részesülő kedvezményezettek a támogatások elszámolásánál.
Fentieken túl kisebb, formai jellegű módosításokra kerül sor a határozati javaslatban leírtak alapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. szeptember 5.

A polgármester nevében:

Dr Zalán Gábor s.k.
jegyző


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Szabályzat 3.2 pontjában a „4.1” szövegrész helyébe a „4.5” szöveg lép.
2. A Szabályzat 4.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5 A kérelmet tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a kiírásban megjelölt módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) a képviselő-testületnek címezve kell benyújtani.”
3. A Szabályzat 6.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3 A kedvezményezettek a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (3. melléklet) kötelesek a szerződésben megjelölt határidőben és módon, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 20. napjáig az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez címezve benyújtani. Az elszámolásnál a kedvezményezettek nevére kiállított záradékolt számlák és bizonylatok fogadhatók el.”
4. A Szabályzat 6.7 pontjában a „Szervezési és Humánpolitikai Osztálya” szövegrész helyébe a „Jegyzői Irodája” szöveg lép.
5. A Szabályzat 7.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2 A támogatási szerződés megkötésekor és azt követően az elszámoláskor a jelen szabályzat III. fejezetében foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az elszámolási határidő ezen esetekben a felhasználást követő 30. nap, valamint, hogy az elszámolás helyességéről a 6.4 pontban meghatározott hatáskört a polgármester gyakorolja, aki erről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.”
6. A Szabályzat 1. mellékletében a Támogatási információk 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. IGÉNYELT-E AZ ELŐZŐ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST? (a megfelelő válasz aláhúzandó):
IGEN NEM
A MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
AZ ELŐZŐ ÉVBEN NYÚJTOTT PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRÓL A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, HATÁRIDŐBEN ELSZÁMOLT? (a megfelelő válasz aláhúzandó): IGEN NEM”
7. A Szabályzat 2. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.
8. A Szabályzat 3. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.
9. Hatályát veszti a Szabályzat 4.1 pontjában a „középtávú” szövegrész.
10. Hatályát veszti a Szabályzat 5.1 pontjában a „2. melléklet”szövegrész.
Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2017. október 1.


1. melléklet a …/2017. (IX.28.) Képviselő-testületi határozathoz

2. melléklet a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzathoz.

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetet-lenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:


Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.


Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés sze-rinti érintettségéről

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy dön-téshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): ……………………...……………………...……….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tiszt-ségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpol-gármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mos-toha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mos-toha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszerve-zet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavég-zésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzá-tartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beíran-dó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mos-toha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a …/2017. (IX.28.) Képviselő-testületi határozathoz

3. melléklet a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzathoz.

Elszámoló űrlap
Kőszeg Város Önkormányzata által 20... évben nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról
1. Támogatott szervezet neve:
2. Székhelye:
3. Levelezési címe:
4. Szervezet képviselője
(telefonszám, e-mail cím)
5. Kapott támogatás összege:
6. Támogatás forrása:

A megfelelőt kérem,
húzza alá!
• Önkormányzati Kiemelt Civil Alap
• Polgármesteri támogatási keret
• „Gyermeküdültetés” költségvetési előirányzat
• „Egyéb szórakoztató tevékenység” költségvetési előirányzat
• Turisztikai feladatok támogatása
• Egyéb: ……………………………………………

7. Szakmai beszámoló: A támogatás felhasználásáról készült 1-10 A/4 oldal terjedelmű – dátummal, aláírással és bélyegzővel hitelesített – szöveges értékelés, melynek tartalmaznia kell különösképpen
A. Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott támogatás esetén a Feladatátvállalási/Együttműködési megállapodásban a Támogatott által vállalt feladatok, kötelezettségek teljesülésére vonatkozó adatokat,
B. Polgármesteri támogatási keretből nyújtott támogatás esetén az egyedi támogatási igény megvalósulá-sára vonatkozó adatokat,
C. Gyermeküdültetés, egyéb szórakoztató tevékenység költségvetési irányzat terhére nyújtott támogatások esetén, valamint egyéb támogatás esetén a támogatott cél/feladat megvalósulására vonatkozó adatokat.

8. Beszámoló mellékletei:
1 db pénzügyi összesítő (aláírással, pecséttel és dátummal hitelesítve)
1 db szakmai beszámoló
……. db záradékolt,hitelesített számlamásolat
……. db bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hitelesített másolata
…….db elkülönített nyilvántartásról szóló könyvelés bizonylata
……. db egyéb, éspedig:
Záradékolt, hitelesített másolat: dátummal, aláírással, pecséttel ellátott hitelesített számlamásolat, ahol az eredeti számlákon fel kell tüntetni a „A számla összegéből …..forint a …… számú támogatási szerződés elszámolásához került felhasználásra.” feliratot.

9. Az elszámolás benyújtása:
A támogatott a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolót, és pénzügyi elszámolást – a 8. pontban megjelölt mellékletekkel együtt - köteles a szerződésben megjelölt határidőben, Kőszeg Város Önkor-mányzata Képviselő-testületének címezve személyesen benyújtani.
Az elszámolás befogadására az eredeti számlák bemutatása után kerül sor.Pénzügyi összesítő
Kőszeg Város Önkormányzata által 20... évben nyújtott támogatás felhasználásának részletezése
Sor-
szám A számla
száma kelte teljesítés dátuma összege A tétel
megnevezése Elszámolásba
beszámítva (Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:

Kitöltési útmutató:
Sorszám: A számlamásolatra, illetve a számlához tartozó egyéb bizonylatokra is fel kell írni.
A számla száma: A számlán szereplő betűjel és sorszám.
A számla kelte: A számla kiállításának dátuma.
Teljesítés dátuma: A kifizetés dátuma.
A számla összege: A számlán szereplő, ÁFÁ-val növelt végösszeg.
A tétel megnevezése: A számlán szereplő termék, szolgáltatás, stb., összefoglalva.
Elszámolásba beszámítva: Az összeg, melyet a szervezet be akar vonni az elszámolásba. Kisebb is lehet, mint a számla összege.
Összesen: Egyeznie kell a nyújtott támogatási összeggel.

Alulírott, ………………………………….(név) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Beszámo-lóban és a Pénzügyi összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. A benyújtott számlamásolatok és egyéb dokumentum-másolatok az eredetivel mindenben megegyeznek, az általam képviselt szervezet számviteli nyilvántartásában fellelhető dokumentumokon alapulnak.Kőszeg, 20... …………….. …. PH.

…………………………………..
Támogatott


Záradék:

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte:
Egyéb osztály vagy referens részéről: ……………………………………………………………..
Pénzügyi Osztály: ……………………………………………………………
A pénzügyi összesítő alapján az elszámolást:
ELFOGADOM NEM FOGADOM EL.
Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………………..

Kőszeg, 20… …………….. ….

………..………………………………….
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető(A mellékeltet lsd. a letölthető formátumban.)