10/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
10/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat:

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a közte, az Innovációs Park Kőszeg Kft. és a GERSE PROJEKT Kft. között kötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Amennyiben a megállapodást a felek a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem írják alá, akkor jelen határozat hatályát veszti.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Bakács Nóra ügyvéd.
Határidő: azonnal.

MEGÁLLAPODÁS


Amely létrejött

Kőszeg Város Önkormányzata, (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) másrészről az

Innovációs Park Kőszeg Kft. (9730 Kőszeg, Liszt Ferenc u.29 ) továbbiakban: IPK Kft. és a

GERSE PROJEKT Kft. (Cg.száma: 18-09-108092, 9700 Szombathely, Kodály Z.u.23. IV/13. sz. alatti székhelyű cég ) között az alábbiak szerint:


1. Szerződő felek között 2008.09.18. napján megállapodás jött létre a volt posztógyár te-rületén elhelyezkedő ingatlanok tárgyában, ezen ingatlanok átruházásának feltételei és munkahely teremtési kötelezettség vonatkozásában. Felek megállapítják, hogy a Gerse Kft. a fent hivatkozott szerződés szerinti tulajdonszerzése nem valósult meg.

2. Szerződő felek kiengedik a Gerse kft-t a kötelemből, arra tekintettel, hogy a Gerse Kft. tulajdonjogot nem szerzett a területen, az általa – tulajdonszerzése esetére - vállalt munkahely teremtési kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy ennek következtében továbbra is az IPK Kft-t terheli a 300 fő vonatkozásában vállalt munkahely teremtési kötelezettség. Tekintettel a terüle-ten folyamatban lévő jelentős munkahelyteremtő beruházásra a felek megállapodnak, hogy az IPK Kft. 2011. 08.31. napjáig haladékot kap arra, hogy eleget tegyen a mun-kahely teremtési kötelezettségének.
4. Amennyiben az IPK Kft. 2011.08.31. napjáig se tud eleget tenni a 3. pontban írt köte-lezettségének, akkor jelzálogszerződés kötését vagy egyéb közvetlenül érvényesíthető garancia nyújtását kezdeményezheti a szerződésszegés esetére megállapított kötbér biztosítékaként. Amennyiben a garanciákra vonatkozó megállapodás legkésőbb 2011.09.15. napjáig létrejön, az Önkormányzat képviselő-testületi ülés napirendjére tűzi az esetleges további határidő módosítást.
5. A kötbérfizetés akkor válik esedékessé, amikor az Önkormányzat 2011.08.31. napját követően nem dönt további határidő módosításról, hanem írásbeli felszólításában idő-pontot jelöl meg a kötbér megfizetésére.
A 2007.09.12. napján létrejött adásvételi szerződésnek jelen megállapodással nem érintett rendelkezései változatlanul maradnak hatályban.

Kőszeg, 2011…………..

…………………………………………… ……………………………………………
GERSE PROJEKT Kft. Innovációs Park Kőszeg Kft.
Gécsek Tibor ügyvezető Markovits András ügyvezető

…………………………………………..
Kőszeg Város Önkormányzata
Huber László polgármester