88/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzata kinyilvánítja szándékát, miszerint a Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma pályázat konzorciumi tagjai javaslatának értelmében 2011. július 1-től a paktum fenntartásával kapcsolatos feladatokat az Írottkő Natúrparkért Egyesület közreműködésével látja el.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2011. évben a foglalkoztatási paktum fenntartásához kapcsolódó feladat ellátási megállapodásban részletezett közreműködés fejében 250 000 Ft finanszírozást biztosít, a pályázati tartalék előirányzat terhére, mely összeget 2011. június 20-ig átad az Írottkő Natúrparkért Egyesület részére.
3. Kőszeg Város Önkormányzata támogatja az előterjesztéshez mellékelt Írottkő Natúrparkért Egyesülettel megkötendő feladat ellátási megállapodást, és felhatalmazza polgármesterét annak aláírására.

Felelős: Básthy Béla alpolgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő:
az 1. pontra vonatkozóan: azonnal.
a 2. pontra vonatkozóan: azonnal.
a 3. vonatkozóan: 2011. június 20.

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁSmely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata
(Kőszeg, Jurisics tér 8.)
Bük Város Önkormányzata
(Bük, Széchenyi u. )
Csepreg Város Önkormányzata
(Csepreg, Széchenyi tér ), mint Megbízók

másrészről Az Írottkő Natúrparkért Egyesület (Kőszeg, Rajnis u. 7.), mint Megbízott között.

1. Megbízók konzorciumi partnerként pályázatot nyújtottak be a Társadalmi Megújulás Operatív Programhoz térségi foglalkoztatási együttműködés, azaz foglalkoztatási paktum alapítása és fenntartható működtetése céljából.
2. Megbízott aktív közreműködésével, de különösen a térségi foglalkoztatás és a térségi munkaerő piac fejlesztéséhez szükséges információk gyűjtésével és továbbításával, valamint projekt előkészítő munkával, egyeztetések és fórumok megszervezésével támogatja a Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérségek Foglalkoztatási Paktuma működését, céljainak megvalósulását.
3. Megbízók a feladatok ellátásának pénzügyi fedezetéül évenként összesen 1 millió forint támogatást nyújtanak Megbízott részére az alábbi megoszlás szerint: Kőszeg 500.000 Ft, Bük 350.000,- Ft, Csepreg 150.000,- Ft.
4. Megbízott a feladatellátás során keletkezett költségeit az átadott forrás és a feladatellátás során megszerzett kiegészítő források felhasználásával fedezi.
5. Megbízott a feladatellátás céljából átvett pénzeszközt, illetve a feladatellátás során megszerzett további forrásokat köteles elkülönített számlán vezetni.
6. A megbízás tárgyát képező feladatokat a Megbízott az eljárásra jogosult tagjai útján, illetve alkalmazottjai által kifejtett tevékenységgel látja el.
7. Megbízott feladatellátását és az átadott pénzeszközök cél szerinti felhasználását Megbízók a Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma Irányító Csoportjába delegált képviselőik útján ellenőrzik.
8. Megbízott évente legalább egy-egy alkalommal a Képviselő-testületek ülésén köteles beszámolni szakmai tevékenységéről és a Megbízók által átadott pénzösszeg felhasználásáról.
9. A feladat ellátási megállapodás határozatlan időre jön létre.
10. A megállapodást bármelyik fél felmondhatja írásban, 60 napos felmondási idő biztosításával. Ezen felmondási idő alatt a felek kötelesek eleget tenni szerződéses kötelezettségeiknek és gyakorolhatják e szerződésen alapuló jogaikat.

Kőszeg, ……………….

Megbízók:

………………………………………….. …………………………………… ………………………………..…
Kőszeg Város Önkormányzata Bük Város Önkormányzata Csepreg Város Önkormányzata


Megbízott:

…………………………………………..
Írottkő Natúrparkért Egyesület