89/2011. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként a Magyar Íjász Szövetség (Budapest, Istvánmezei u. 1-3.) és Kőszeg Város Önkormányzata között megkötendő együttműködési és támogatási megállapodást, egyúttal felhatalmazza Huber László polgármestert annak aláírására.

2. A képviselő-testület a Magyar Íjász Szövetség által rendezendő Íjász Történelmi Európa Bajnokság támogatásként biztosítja a megállapodás 6. pontjában felsoroltak után a szállásadók részéről az eltöltött és igazolt vendégéjszakák alapján befizetett idegenforgalmi adónak megfelelő összeget, amelybe az idegenforgalmi adó után járó állami költségvetési támogatás nem számítható be.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelősök:
dr. Tóth László jegyző,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető,
Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
Határidő: azonnal.EGYÜTTMÜKÖDÉSI – TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyfelől a

Magyar Íjász Szövetség

a továbbiakban: MÍSZ.
Székhelye:1146 Bp. Istvánmezei u. 1-3
Adószáma: 19013134-1-42
Képviseli: Vánky Sebastian elnök

másrészről a

Kőszeg Város Önkormányzata
továbbiakban: Önkormányzat
Székhelye: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Adószáma:15420909-2-18
Képviseli: Hubert László polgármester

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:


1. Felek rögzítik, hogy a 2011.évben a MISZ Kőszegen Íjász 3D és Íjász Történelmi Európa Bajnokságot a HDH-IAA versenyrendszerben hirdet , szervez és lebonyolít. továbbiakban - Rendezvény. Ezen sport és kulturális esemény kapcsán a felek együttműködési– támogatási megállapodást kötnek.
2. A MISZ feladata és kötelessége a fenti rendezvényhez kapcsolódó a tevékenységi körébe tartozó feladatok lebonyolítása oly módon, hogy az megfeleljen a versenyrendszer illetve az íjászatra vonatkozó biztonsági előírásainak.
3. A MISZ versenyrendezői felelősség biztosítást köt és tart fenn a rendezvényhez kapcsolódóan, biztosítja a biztonságtechnikai ellenőrt a rendezvényen, ellátja szakmai felügyeletét.
4. Az Önkormányzat a fenti rendezvényhez kapcsolódóan biztosítja a közterületek és színpad használatát az 1.számu melléklet szerinti terjedelemben, közreműködik a versenyhez szükséges külterületi és egyéb területek használatának biztosításában.
5. Az Önkormányzat a Rendezvényhez bizonyítottan kötődő vendégéjszakák idegenforgalmi adójának az Önkormányzatot megillető, a szálláshely szolgáltatók által befizetett részét, az önkormányzati bankszámlán való jóváírását követő 30 napon belül a MISZ részére átutalja.
6. A fenti elszámolás pontosítása érdekében a MISZ köteles írásban bejelenteni az Önkormányzat részére, hogy mely versenyzők, szervezők illetve vendégek, melyik szálláshelyen, mennyi vendégéjszakát töltöttek el.
7. A felek a Rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében kötelesek fokozottan együttműködni, ennek érdekében közvetlenül kijelölt kapcsolattartóik haladéktalanul megadják a szükséges tájékoztatást, az egyeztetett módon megteszik a szükséges intézkedéseket
8. A felek a MISZ részéről kapcsolat tartóként Dr. Zoltán Leventét, az Önkormányzat részéről Krizsovenszky Lajosné ügyintézőt ( 20/665-4989, 94/562-558) jelölik meg.
9. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésből származó jogviszonyuk fennállása alatt megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan bizalmas adat, tény, információ, üzleti titok stb. amelynek a nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a felek üzleti titkát képezi. A felek a tudomásukra jutó bizalmas adatokat és üzleti titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni.
10. A felmerülő vitás kérdéseket a Felek kötelesek elsődlegesen tárgyalásos úton rendezni.
11. MÍSZ fenntartja a Rendezvény helyszíneinek és időpontjainak megváltoztatására a jogot, illetve kizárja a vis maior miatt bekövetkező károk miatti felelősséget.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 2008. évi XLVIII. Reklám törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Jelen szerződés az azt utóbb aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.


Felek a fenti megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2011. ….. . Kőszeg, 2011 ……


………………………………… ……………………………..
Magyar Íjász Szövetség Kőszeg Város Önkormányzata
Vánky Sebastian elnök Huber László polgármester