135/2011. (IX. 1.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat és a Readiness Kft. fa. között a 4080 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adására, illetve a 4107 hrsz-ú ingatlanból 219 m2 nagyságú terület kisajátítására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.

Felelős:
Huber László polgármester,
Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.


Megállapodás


mely létrejött egyrészről: Kőszeg Város Önkormányzata törzsszáma: 15420909 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseletében Huber László polgármester, Dr. Tóth László jegyző mint átvevő
másrészről: a READINESS Ipari, Kereskedelmi és Szervezési Kft fa. 9400 Sopron, Színház u. 14. Cégjegyzékszáma: Cg 08 09 011556 adószám: 10580802-2-18 képviseletében a Portfolió Befektetési és Vállalkozási Kft Cégjegyzékszáma: Cg. 14-09-000928, Adószám: 10394409-3-14, 7400 Kaposvár, Virág utca 21., Koncz Elek felszámolóbiztos mint átadó között az alábbi napon és feltételek mellett:

l./ Felek egyezően rögzítik, hogy a Győr Sopron Megyei Bíróság a 6.Fpk. 08 10 000971/6 sorszámú végzésével megállapította a READINESS Kft /9400 Sopron, Színház u. 14./ fizetésképtelenségét, elrendelte az átadó felszámolási eljárását és felszámolóként a Portfolió Befektetési és Vállalkozási Kft-t /7400 Kaposvár, Virág utca 21./ jelölte ki.

2./ Felek rögzítik továbbá, hogy az átadó gazdasági társaság tulajdonát képezi Kőszeg kőszegfalvi városrészén található terület, ahol 80 db. lakótelek kialakítását és értékesítését tervezte.
A telkek, valamint a megközelítésre szolgáló belső magánút ingatlan nyilvántartási kialakítása megtörtént, és a telkeket „kivett, beépítetlen terület” megnevezéssel tartja nyilván a Szombathelyi Körzeti Földhivatal.
Az ingatlanok egy részét egy osztrák pénzintézet javára jelzálogjog, valamint az átvevő javára bejegyzett végrehajtási jog terheli, mely terhek az ingatlanok értékesítésével az 1991. évi IL. tv. /Cstv./ 38. §-a alapján megszűnnek és az ingatlan nyilvántartásból törlődnek.

Az ingatlanok lakótelekként történő kialakításának alapvető akadálya azok közművesítetlensége. A közművesítéshez szükséges a megfelelő szélességű bevezető út kialakítása, amelyet a kőszegi 4107 hrsz-ú ingatlan egy részének kisajátításával valósítható meg.

3./ Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az érintett területen található a kőszegi 4080 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű 1205 m2 nagyságú ingatlan, amely az átadó tulajdonát képezi, és amelyen a Readiness Kft fa. szóbeli hozzájárulásával átvevő tűzoltó szertárat létesített, amely azonban az ingatlan nyilvántartásban feltüntetve nincs. Az ingatlant az átvevő javára bejegyzett végrehajtási jog terheli.

4./ Átadó kijelenti, hogy a felszámolási eljárás során a Csőd és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL tv. 49. §-ában írt kötelezettsége alapján a forgalomban elérhető legmagasabb áron köteles az ingatlanokat értékesíteni, melynek érdekében kötelezettsége a tisztázatlan jogi helyzet megoldása.

5./ Szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti rendezetlen tulajdoni és ingatlan-nyilvántartási állapot megoldása érdekében a kölcsönös érdekeiket szem előtt tartva az alábbiakban állapodnak meg:

6./ Átvevő vállalja, hogy elkészítteti a kőszegi 4107 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátításához szükséges tervdokumentációt, annak minden szükséges mellékletét, és azt a kisajátítási eljárás lefolytatása érdekében a Vas Megyei Kormányhivatalhoz kérelmezőként benyújtja. Viseli az érintett ingatlanrész kisajátítási eljárásával felmerülő minden költséget, beleértve a kisajátított ingatlanrész után a tulajdonosnak járó kártalanítási összeg megfizetését is.
A kisajátítási eljárás jogerős befejezését követően gondoskodik arról, hogy a 4107 hrsz-ú ingatlan kisajátított része a közút részeként az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

7./ Átadó vállalja, hogy a kisajátított ingatlanrésznek a (belterületbe vonást megelőző) 0144/1 hrsz-ú közút részeként való ingatlan nyilvántartási bejegyzését követő 8 napon belül külön megkötendő adás-vételi szerződés alapján az átvevő részére adás-vétel címén tulajdonába adja a kőszegi 4080 hrsz-ú ingatlant azzal, hogy a vételár azonos a kisajátítási eljárásban felmerülő költségekkel, és a vételárat az átadó, mint eladó már megfizetettnek tekinti.
Átadó vállalja, hogy átvevő igénye esetén a fenti tartalommal adás-vételi előszerződést köt a kőszegi 4080 hrsz-ú ingatlan átadásáról.

8./ E megállapodást Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2011. (IX. 1.) számú határozatával jóváhagyta, és meghatalmazta Huber László polgármestert és Dr. Tóth László jegyzőt a megállapodás aláírására.

Szerződő felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, pontjait egységesen értelmezve jóváhagyó aláírásukkal látták el azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai irányadóak.

Kőszeg 2011……………………. Kaposvár, 2011…………………….


…………………………………… …………………………………………
Kőszeg Város Önkormányzata READINESS Ipari, Kereskedelmi és Szervezési
Átvevő Kft. fa.
Átadó