156/2011. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi ajánlattevőknek:
1) Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. 9700. Szombathely, Ferenczi u. 1.
2) Nekró Temetkezési és Szolgáltató Kft. 9500 Celldömölk, Kossuth u. 13.
3) Kőszegi Temetkezési Kft. 9730 Kőszeg, Bercsényi u. 22.
4) Glória Temetkezési Vállalkozás 9700 Szombathely, Bártfa utca 5.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munka-csoport vezetője.
Határidő: azonnal.


KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA


1. Ajánlatkérő neve: Kőszeg Város Önkormányzata
címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
telefon: 94/562-527
telefax: 94/562-535
e-mail: ujvari@koszeg.hu


2. Közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége minőségi és teljesítmény követelmények:
Egyösszegű kegyeleti, közszolgáltatási szerződés - amely nem tartalmazza a temetési hely megváltási díjakat, fenntartási hozzájárulást – évenkénti bontásban 5 éves időtartamra vonatkozóan.


Kőszeg és Kőszeg-Kőszegfalvi köztemetők üzemeltetése.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Temető út melletti 3525 hrsz. temető és ravatalozó, területe 34.654 m/2, valamint a 3524 hrsz. lakóház és udvar megnevezésű és a kőszegfalvi 169 hrsz. temető, területe: 4385 m/2 üzemeltetése.

A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladatai:
• Meghatározza a temetési szolgáltatás, illetve a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
• Biztosítja az eltemetés (urna elhelyezés) feltételeit
• Megállapítja a temetőlátogatók kegyelet-gyakorlásának feltételeit
• Biztosítja a ravatalozó technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat
• A temetések számához igazodó hűtőkapacitás biztosítása, annak folyamatos ellenőrzése, karbantartása
• Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, átadásáról és biztosítja a temető nyitását, zárását.
• Vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, sírbolt- és táblakönyveket, látogatói könyvet, valamint temetőtérképet különös tekintettel a sírhelyek, sírbolthelyek, urnafülkék értékesítésére és annak dokumentálására
• A temető bejárata mellett elhelyezett temető térképen a változásokat évente átvezeti
• Kijelöli a temetési helyeket
• Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást
• A temetők területén lévő elektromos és vízhálózat javítási, karbantartási munkáinak elvégzése
• Összegyűjti és elszállítja a hulladékot
• Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról
• Összehangolja a temetéseket
• Gondoskodik az ügyfélfogadásról, tájékoztatja a temető látogatókat hirdetőtábla útján a temetési időpontokról, sírhelyárakról és felhívást tesz közzé a lejárt sírhelyek újraváltásáról
• Beszedi a temetési hely megváltási díjakat
• Beszedi a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat
• Beszedi a temető fenntartási hozzájárulást
• Megállapodást köt a kápolna tulajdonosával, annak használatáról, valamint beszedi az ezért fizetendő díjat
• A temetők évenként legalább 6-7 alkalommal történő kaszálása, a növények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozása, továbbá az elszáradt fák kivágása és pótlása a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztállyal történt egyeztetés alapján
• Locsoló- és ivóvíz, valamint szociális helyiségek (WC) nyitva tartásának biztosítása a látogathatóság időszakában
• Halottak napjára a temetők általános rendbe tétele, koszorúzások alkalmával az érintett környék rendezése
• A kőszegi temető esetében a temető kerítését övező zöldterület rendben tartása, nyírása

- Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésekben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal, az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményeit.

- Az üzemeltető köteles a temetkezési szolgáltatók részére a temetési létesítmények igénybevételét biztosítani.

- Az üzemeltető köteles kötelezettségeinek teljesítése során az általa végzett feladatokat magas színvonalon, a lakosság és az önkormányzat megelégedésére ellátni.

- Az üzemeltető köteles együttműködni a temetőben temetkezési vállalkozási, vagy egyéb tevékenységet végző más egyéni és társas vállalkozókkal.

- Az üzemeltető köteles a Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelete betartásáról és betartatásáról gondoskodni.

- Az üzemeltető a szerződésben vállalt feladatok ellátása során köteles a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a végrehajtásairól szóló 145/1999.(X.1.) kormány rendelet, a már említett helyi rendelet, az egészségügyről szóló 1999. évi törvény halottakról kapcsolatos rendelkezései, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. BM-EüM-IM; és 48/2007. (III:20) Korm. rendelet, valamint a 121/2005. (VI.28.) Korm. rendelet - az időközbeni jogszabály változásoknak megfelelően – a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat maradéktalanul megtartani.


3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Teljesítés határideje: 2012. január 01.-2016. december 31.-ig

4. A teljesítés helye:
Kőszeg, Temető u. 30. 3525hrsz; Kőszeg, Kőszegfalvi út 90, 169hrsz. köztemetők

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:
A munkák finanszírozása Önkormányzati forrásból évente történik négy egyenlő részletben.
A számlákat a kiíró a teljesítéstől számított 30. nap kiegyenlíti. A kiíró előleget nem biztosít.

6. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

7. Alkalmassági követelmények és a 69.§(2) bekezdésében foglaltak:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel/amellyel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, foglalt kizáró okok fennállnak.
II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn állnak.
III. Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, közös ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.


Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:
P.1. 2010. évi a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül)

P.2. valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattételi felhívás megjelenését követően kiállított igazolását, az alábbi tartalommal:
I) a pénzintézetnél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám,
II) mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,
III) bankszámláján 2009 október 01. napjától az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel, van-e bankszámlája ellen folyamatban bírósági végrehajtás, a pénzintézettel hitelviszonyban van-e/volt-e, és hitelfizetési kötelezettségének eleget tesz-e/tett-e. Amennyiben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozója a vizsgált időszak során (2009. október 01. napjától az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig) megszüntetett bankszámlá(ka)t, úgy ebben az esetben ezen számlaszámok esetében is szükséges a banki információ becsatolása.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, illetve a 10% feletti alvállalkozó alkalmatlan, ha:
P.1. 2010. évi a számviteli jogszabályoknak megfelelő éves beszámolójának mérleg szerinti eredménye negatív.
P.2. bármely
számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat tartalma szerint 2009. október 01-jétől az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjáig bármely számláján (I.) 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő, vagy (II.) számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban, vagy(III.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek vagy a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak ezen feltételeknek külön-külön kell megfelelniük.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
A Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága igazolható az előző legfeljebb 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével, (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével.
A Kbt 67§. (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevőnek és a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
Az alkalmasság minimum követelménye(i):
Műszaki illetve szakmai alkalmatlanság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %- t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az, aki nem rendelkezik:
a) legalább 2 éves temetőüzemeltetési referenciával.

b) középfokú végzettségű vezető tisztségviselővel, illetve a jelen szolgáltatás teljesítéséért felelős személlyel.
c) olyan vezetővel vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottal aki nem rendelkezik
• kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy
• középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve
• felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával.
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek vagy a 10%-ot meghaladó alvállalkozónak ezen feltételeknek együttesen kell megfelelniük.
8. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: A Kbt. 83.§ előírásai szerint.

9. Ajánlattételi határidő: 2011. október 17. (hétfő) 10.00 óra

10. Ajánlat benyújtásának címe:
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

11. Az ajánlattétel nyelve: magyar

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala
9730. Kőszeg, Jurisics tér 8. I. emeleti 137-es kistárgyaló
Ideje: 2011. október 17. (hétfő) 10.00 óra
Az ajánlatok felbontásakor jelenlévő személyek a Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek továbbá a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

14. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011. október 28. péntek 10óra.

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni: igen.
Az ajánlatkérő egy tárgyalási forduló tartását tervezi , de fenntartja magának a jogot hogy szükség szerinti további tárgyalási fordulókat tartson.
Ajánlatkérő az egyes tárgyalási forduló(k) során valamennyi ajánlattevővel tárgyal. Ajánlatkérő a tárgyalások során az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások során az ajánlatok benyújtása fordított sorrendjében kerül meghatározásra. Az ajánlat a tárgyaláso(ko)n módosítható. Ajánlatkérő az ajánlatok végső írásbeli módosítására lehetőséget biztosít. A tárgyalások lezárultával ajánlati kötöttség áll be. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyalás(ok)n képviseleti/nyilatkozattételi jogosultsággal rendelkező, vagy általa meghatalmazott személyek képviseltessék magukat.
A tárgyalás tervezett időpontja: 2011. október 17. (hétfő), 11óra, helyszíne: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala első emeleti 137-es kistárgyalója.

16. A részajánlat (50.§.(3) bekezdés, több változatú (alternatív ajánlat lehetősége vagy kizárása: nem lehetséges.

17. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253§(1) bekezdését: nem.

18. Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat három (egy eredeti és kettő másolat) példányban roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt, kettős csomagolásban kell benyújtani. A zárt csomagon és a belső borítékokon az „Ajánlat: Kőszeg és Kőszeg, Kőszegfalvi köztemetők üzemeltetése.”- Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az „e” vagy „eredeti” valamint az „m” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a ajánlattevőt terheli.
2. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

3. Ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) a)- d) pontjának, (nemleges nyilatkozat esetében is) a 70. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (1)- (8) bekezdés szerint.


5. Az ajánlattevő ajánlati kötelezettség vállalását a beadástól számított 60napig fenntartja.
6. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
7. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap. Az ajánlatkérő válaszának megadási határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap.

8. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlat utáni következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet (személy) az összegezésben megjelölésre kerül.

A tárggyal kapcsolatban további felvilágosítás Ujvári Csaba -tól kérhető. 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. Tel: 94/562-527, Fax:94/562-535.

19. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. november 08. (kedd) 10.00 óra
20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011. szeptember 30. (péntek)