168/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2012-2016. évre szóló belső ellenőrzési stratégiáját.
Felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Fehér Csaba belső ellenőr.
Határidő: azonnal.

2. A 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét.
Felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Fehér Csaba belső ellenőr.
Határidő: értelemszerűen.

3. Felkéri Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Tanácsát, hogy 2012. évi ellenőrzési tervében irányozza elő a Kőszeg Város Önkormányzata által alapított intézményeknél az alábbiakat:
a.) a költségvetés tervezési és zárszámadási folyamatában az állami támogatásokhoz, hozzájárulásokhoz kötődő intézményi mutatószámok megbízhatóságának ellenőrzését.
Felelős: Huber László elnök.
Határidő: 2011. november 15.
b.) a hazai és európai forrásokból támogatott, 2010-ben indult 5 millió Ft-ot meghaladó összegű intézményi beruházásokra vonatkozó, a jogszabályok és helyi eljárásrend betartásának ellenőrzése.
Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző, Fehér Csaba belső ellenőr.
Határidő: 2012. november 15.


1. számú melléklet
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIÁJA
a 2012 – 2016-ig terjedő időszakra

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy segítse a képviselő-testület által kitűzött önkormányzati célok elérését.

Ennek érdekében tevékenységével járuljon hozzá:
• a működésre és gazdálkodásra vonatkozó előírások betartásához,
• a tulajdonosi szemléletű, takarékos, de ésszerű gazdálkodás érvényesítéséhez.

Az ellenőrzési munka sajátos területei, főbb eszközei, feladatai:

- A./ Az önkormányzati intézmények alapítói ellenőrzésének stratégiai célja az, hogy:
1. Segítse elő a szabályszerű, hatékony intézményi működést, és járuljon hozzá feladataik követelményrendszernek megfelelő végzéséhez.
2. Minden, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény, illetve szervezet átfogó ellenőrzése legalább 4 évente történjen meg, melyek lehetőség szerint a polgármesteri hivatal érintett szakosztályai együttműködésével kerüljenek lebonyolításra.
3. A korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok kerüljenek megszüntetésre.
4. Objektív ismérvek alapján nyíljon mód az intézmények működésének jogi, gazdálkodási és ellenőrzési szempontból való összehasonlítására, értékelésére.

- B./ A polgármesteri hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy segítse a feladatrendszer hatékony ellátását, fejlesztését:
1. Az önkormányzati és külső erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyságának vizsgálatával, elemzésével,
2. A vagyonkezelés és hasznosítás szabályszerűségének ellenőrzésével, elemzésével,
3. Az intézményrendszerben alkalmazott finanszírozási és elszámoltatási rendszer hatékonyságának ellenőrzésével, a szervezeti keretek elemzésével,
4. A hivatali belső ellenőrzési kontrollrendszerek kialakításának, működtetésének, hatékonyságának, valamint fejlesztésének értékelésével.

- C./ A belső ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai cél az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének emelése:
1. A vizsgálandó területek, témák kockázat-elemzésen alapuló kiválasztásával, tervezésével,
2. A gazdálkodásra, számvitelre, valamint az ellenőrzésre vonatkozó információk (jogszabályok, útmutatók, szakirodalom stb.) figyelemmel követésével, gyakorlati alkalmazásával,
3. Az ellenőrzési tárgyú szaktanfolyamokon, továbbképzéseken, vizsgákon való részvétellel,
4. A céloknak leginkább megfelelő ellenőrzési módszerek kiválasztásával, alkalmazásával,
5. A fejlett technikai eszközök által nyújtott lehetőségek mind jobb kihasználásával.

- D./ Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásával való ellenőrzési együttműködés stratégiai célja, hogy a Társulás fenntartásában működő, Kőszeg Város Önkormányzata által alapított intézmények tekintetében is érvényesítésre kerüljenek az alapító önkormányzat érdekei, és teljesüljenek az általa megfogalmazott célok.
Ennek érdekében:
1. A Társulás Munkaszervezete, valamint Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzése hangolja össze tevékenységét szervezeteik belső ellenőrzési stratégiájának kialakítása és fejlesztése vonatkozásában.
2. A Társulás Munkaszervezetének belső ellenőrzése a Társulási Megállapodás alapján biztosítsa az összhangot az Önkormányzat ellenőrzési igényei, az éves munkatervek tartalma, valamint azok végrehajtása tekintetében.2. számú melléklet

Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi ellenőrzési terve

1. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
a.) 2011. évi központi költségvetésből igényelt állami hozzájárulások intézményi elszámolásának megbízhatósági ellenőrzése
- Időszak: 2012. I negyedév (15 munkanap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
b.) 2013. évi költségvetés tervezéséhez szolgáltatott intézményi mutatószám-felmérés megbízhatósági ellenőrzése.
- Időszak: 2012. IV. negyedév (15 munkanap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr
2. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. számú rendelet 21. mellékletében foglalt nyilatkozattételi kötelezettség megalapozottságának vizsgálata a 2011. évi önkormányzati költségvetési beszámoló vonatkozásában
- Időszak: 2012. I. negyedév (15 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr,
3. ISO 9001 alkalmazásának, fejlesztésének 2009-2011. évi tapasztalatai Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában.
- Időszak: 2012. II. negyedév (15 nap).
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető
4. Hazai, valamint Európai Uniós forrásokból támogatott, induló, illetve folyamatban lévő 5 millió Ft-ot meghaladó összegű önkormányzati pályázatokra/beruházásokra vonatkozó jogszabályok és helyi eljárásrend betartásának célellenőrzése.
- Időszak: 2012. I. negyedév (10 nap), II. negyedév (5 nap), IV. negyedév (12 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, projektmenedzserek
5. Működő kontrollrendszer egy-egy elemének osztályonkénti tesztje Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalában különös tekintettel az ISO rendszer 2010-1012. évi független auditálás eredményeire.
- Időszak: 2012. negyedévenként folyamatosan 5-5 nap
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, minőségirányítási vezető, osztályvezetők
6. A helyi adók tervezésének, kivetésének és beszedésének hatékonysága 2010-2011-ben, különös tekintettel a vállalkozók kommunális adójára, az építményadóra valamint az idegenforgalmi adóra.
- Időszak: 2012. II. negyedév (15 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, hatósági osztályvezető
7. A 2012. I félévi közbeszerzések célellenőrzése
- Időszak: 2012. II. negyedév (10 nap), III. negyedév (20 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
8. Önkormányzati támogatásban részesült szervezetek 2012. évi támogatásai felhasználásának és elszámolásának célellenőrzése.
- Időszak: 2012. év IV. negyedév (20 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, szervezési ügyintéző
9. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. és 15/B. §-ban, valamint a 292/2009.(XII. 19.) Kormány számú rendelet 22. számú mellékletének 18. pontjában előírt közzétételi, illetve tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata.
- Időszak: 2012. hónaponként 1 nap folyamatosan (12 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, szervezési ügyintéző, érintett osztályok vezetői
10. Rendkívüli, eseti jelleggel meghatározott ellenőrzések, tartalékidő
- Időszak: értelemszerűen (22 nap)
- Felelős: jegyző, belső ellenőr, vizsgált terület vezetője