174/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ISES Alapítvánnyal kötendő, a parkolóhely megváltási díjra vonatkozó részletfizetési megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.MEGÁLLAPODÁSAmely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. képviseli: Huber László polgármester), mint jogosult,

Másrészről

Társadalomtudományok és Európa - tanulmányok Intézete Alapítvány ( TET, ISES Alapítvány - 9700 Szombathely, Kőszegi u.8., képviseli: Dr. Miszlivetz Ferenc kuratóriumi elnök), mint kötelezett között az alábbi feltételekkel:


1. Felek rögzítik, hogy a kőszegi Európa Házat működtető és felújító ISES Alapítványnak az 5/2001 ( IV.1.) önkormányzati rendelet alapján a szükséges parkolóhelyek létesítésének elmulasztása miatt 6.187.461,-Ft parkolóhely megváltási díjat kellett volna megfizetnie. A felek a fizetési határidőt 2008.10.11. napjában jelölték meg.

2. Az Alapítvány a megjelölt határidőben nem tudott eleget tenni fizetési kötelezettségének, így a felek - az Alapítvány kérelmére - az alábbi fizetési ütemezésben állapodnak meg.

3. Jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül a kötelezett megfizet 2.000.000,-Ft, azaz kettőmillió Ft. részletet egy összegben a jogosult részére az alábbi bankszámla javára: 11747051-15420909.

4. A kötelezett vállalja, hogy a fennmaradó 4.187.746,-Ft összeget és a teljes 6.187.461,-Ft tőkének 2008.10.11. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatait legkésőbb jelen szerződés bírói egyezségbe foglalásától számított 3 éven belül megfizeti.

5. A kötelezett a 4. pontban írt, fennmaradó tartozást úgy jogosult a hivatkozott 3 év alatt részletekben megfizetni, hogy egy éven belül legalább 2.000.000,-Ft összeggel, kettő éven belül legalább további 2.000.000,-Ft összeggel csökkenjen a tartozás.

6. Amennyiben a kötelezett bármely, jelen megállapodásban foglalt fizetési határidőt elmulasztja, késedelembe esik a hivatkozott törlesztő részletek megfizetése tekintetében, akkor köteles egy összegben megfizetni a jogosult részére a teljes fennálló tartozást a fent írt késedelmi kamatokkal együtt.

7. Felek jelen okirat aláírásával kinyilvánítják, hogy az Európa Ház felújításával, ezzel összefüggő építési munkálatokkal kapcsolatban egymással szemben semmilyen jogcímen egyéb térítési igényük nem áll fenn, ilyen igényt nem érvényesítenek se a használati jogviszony tartama alatt, se annak megszűnését követően.

8. Felek jelen egyezséget haladéktalanul megküldik a Vas Megyei Bíróság részére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 148. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyása céljából. Felek közösen kérik a Bíróságot, hogy a lehető legközelebbi időpontra tűzze ki a következő bírósági tárgyalást a jelen egyezség jóváhagyása érdekében. Felek megállapodnak abban, hogy a Bíróságnak az egyezség jóváhagyásáról szóló végzése tekintetében fellebbezési jogukról lemondanak.

9. Amennyiben jelen megállapodás bírói egyezségbe foglalása elmarad, a kötelezett nem jogosult jelen okiratban foglalt részletfizetési lehetőséggel élni, a tartozás az 1. pontban írt, eredeti feltételekkel terheli.

10. Jelen egyezségben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a Polgári Perrendtartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

11. Jelen megállapodás létrehozására a 174/2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat adott felhatalmazást.

Felek jelen egyezséget áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt a perbeli képviseletet ellátó ügyvédek ellenjegyzése mellett jóváhagyólag aláírták.Kőszeg, 2011…………..
Kőszeg Város Önkormányzata ISES Alapítvány
jogosult kötelezettEllenjegyzem:
Kőszeg, 2011. …………………….. napján Ellenjegyzem:
Szombathely, 2011……………... napján