192/2011. (XI. 24.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. között a „Közétkeztetés a Jurisch Miklós Gimnáziumban” tárgyú, 2010. április 16-án kelt szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosítását jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Dr. Tóthné Dolgos Zsanett gyámügyi és szociális osztályvezető a szerződés módosításáért.
Intézményi felelős:
Horváthné Kutasi Mária igazgató a végrehajtásért.
Határidő: azonnal.


S Z E R Z Ő D É S M Ó D O SÍ T Á S

amely létrejött egyrészről

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér. 8.) a továbbiakban: mint Önkormányzat,

Másrészről

ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári u. 98.) a továbbiakban: ELAMEN Zrt.

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek között 2010. április 16-án a „Közétkeztetés a Jurisch Miklós Gimnáziumban” tárgyú szerződés jött létre.
A hivatkozott szerződést a felek az alábbiak szerint kívánják módosítani:

1. A szerződés 2. számú melléklete az alábbiak szerint változik:

2. számú melléklet

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNY
2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2012. DECEMBER 31-ÉIG ÉRVÉNYES ÉTKEZTETÉS NYERSANYAGNORMÁI ÉS ELADÁSI ÁRAINYERSANYAGNORMA
FT/ADAG ÁFÁS ELADÁSI ÁR
FT/ADAG
Jurisich Miklós Gimnázium
Reggeli 107,- 223,-
Tízórai 57,- 119,-
Ebéd 264,- 550,-
Vacsora 229,- 477,-
Összesen 657,- 1.369,-

Menza ebéd 264,- 550,-

Jelen szerződés-módosítás 2012. január 1-jén lép hatályba.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.


Kőszeg, 2011.december 1. ____________________________
Megrendelő

Budapest, 2011. december …... ____________________________
Szolgáltató