208/2011. (XII. 22.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2012. január 1-től kezdődően 2012. december 31-ig 1 fő pénzügyi-gazdasági tanácsadó megbízását az előterjesztés mellékletét képező szerződésben foglalt feltételekkel, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: értelemszerűen.


M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről:
- Kőszeg Város Önkormányzata (statisztikai szám:……………….., adószám:………………) képviseli Huber László polgármester,
továbbiakban, mint Megbízó

másrészről:
- Krizmanich István (………………………., vállalkozói igazolvány száma: ………………., adószám: …………………),
továbbiakban, mint Megbízott
együttesen felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya
Megbízó a Megbízott számára megbízást ad az alább részletezett teendők ellátására:

1.1. A projektek likviditás-menedzselésének segítése.
1.2. Partnerekkel, az önkormányzat vállalkozásaival történő kapcsolattartás.
1.3. A gazdaság szereplőivel való folyamatos kapcsolattartás.
1.4. Pályázatok figyelése és a pályázatírás koordinálása, segítése.
1.5. A projektek erőforrás szükségletének meghatározása, meghatározott részfeladatok tervezése, koordinációja, követelése.
1.6. Az elnyert projektek menedzsmentjének segítése.
1.7. Akciótervek kidolgozása, végrehajtása a projektek során felmerülő problémákkal kapcsolatban.
1.8. Változások folyamatos kezelése.
1.9. Közbeszerzések lebonyolításának segítése.
1.10. A polgármester megbízása esetén a projektek képviselete.
1.11. Projektfenntartás biztosítása, a végrehajtások ellenőrzése, ellenőriztetése.
1.12. A projekt előrehaladásának értékelése, közreműködés a PEJ készítésében.

2. A megbízási díj

2.1. A Felek közös megegyezésének megfelelően a Megbízottat a jelen szerződésben rögzített feladatai elvégzésének ellenértékeként, 2012. január hónaptól havonta bruttó 278 750 Ft, azaz Kettőszázhetvennyolcezer-hétszázötven forint összegű megbízási díj illeti meg, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig benyújtott számla ellenében. Megbízó a Megbízott tevékenységét a szerződés időtartama alatt két havonta értékeli.
2.2. Amennyiben a Megbízott jelen szerződés teljesítése során tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel jár el, de ennek ellenére a szerződés alapján folytatott tevékenysége mégsem járna eredménnyel, a Megbízó nem jogosult semmiféle kártérítési igényt érvényesíteni a Megbízottal szemben.
2.3. Amennyiben a Megbízott jelen szerződés teljesítése során nem kellő szakértelemmel, vagy gondatlanul jár el, úgy a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Megbízott pedig elveszíti minden további megbízási díjra való jogosultságát.
3. A szerződés hatálya
Jelen szerződés hatálya 2012. január 01-jétől, mint kezdőnaptól 2012. december 31-éig, határozott időre köttetett.

4. Egyéb feltételek:
4.1. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.
4.2. Felek kötelesek minden olyan tényről, információról késedelem nélkül értesíteni egymást, amely a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatos.
4.3. Felek a jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.
4.4. Felek kölcsönös titoktartási kötelezettséggel tartoznak az egymásról és egymástól tudomásukra jutott valamennyi információ tekintetében akkor is, ha azt kifejezetten titokként nem minősítették.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal minden megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.Kőszeg, 2011. december 22.
Huber László Krizmanich István
polgármester
Megbízó Megbízott