98/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: 2016. június 1.Kőszeg Város Önkormányzatának
Beszerzési Szabályzata
A gazdasági verseny tisztaságának megóvása, továbbá valamennyi ajánlattevő számára az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó árubeszerzések, építési beruházások, továbbá szolgáltatások igénybevétele az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Kormányrendelet 13. § (2) bek. b) pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
I. Általános rendelkezések
Jelen szabályzat hatálya kiterjed Kőszeg Város Önkormányzatára (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószám:15733627-2-18, PIR szám: 733623).
1.
A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy a mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, továbbá a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartozó árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások igénybevétele esetén meghatározza azokat az eljárási szabályokat, melyeket az önkormányzati költségvetés terhére megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell.

2.
Alapelvek
A beszerzési eljárásban az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő köteles biztosítani, a vállalkozás, mint Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a verseny tisztaságát. Ajánlatkérőként az Önkormányzatnak azonos bánásmódot kell biztosítania az ajánlatkérésben résztvevő Ajánlattevők számára.
Ezen szabályzatban biztosított jogokat és kötelezettségeket azok rendeltetésével összhangban, a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

3.
A szabályzat tárgyi hatálya
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azokra a beszerzésekre, amelyeknek az Önkormányzat költségvetésében biztosított fedezetének értékhatára az eljárás megkezdésekor nem éri el a Kbt. szerinti értékhatárokat, továbbá azokra a beszerzésekre, amelyek a közbeszerzési eljárási kivételek alá tartoznak.
II. Ajánlatkérő nevében eljáró személyek
Kőszeg Város Önkormányzata beszerzései vonatkozásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő/megrendelő nevében eljáró és döntő személy - a Képviselő-testület eltérő eseti döntésének hiányában - a Polgármester.
Az Önkormányzat részéről indított ajánlatkérés előkészítése, valamint végrehajtása során a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jár el.
III. A beszerzések lebonyolításának eljárási szabályai
1. A versenyeztetés megvalósítása három különböző Ajánlattevőnek megküldött ajánlatkérés útján valósul meg, az alábbi esetek kivételével:
a) ha a szerződést műszaki-technikai, jogi vagy egyéb sajátosságok, művészeti szempontok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni,
b) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges, amelyet műszaki vagy gazdasági okok miatt jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható ugyan, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg szolgáltatás teljesítéséhez,
c) árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése, vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat kellene beszerezni vagy ilyen beszerzés aránytalan műszaki-technikai nehézséget eredményezne a működtetésben vagy fenntartásban,
d) ha a beszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 500.000, - Ft-ot,
e) ha élet- illetve balesetveszély valamint a vagyonvédelem elhárítása érdekében haladéktalan intézkedés megtétele szükséges a beszerzés megvalósítása érdekében,
f) közszolgáltatási szerződéssel ellátott feladatok esetén.
A fenti esetekben elegendő egy ajánlat beszerzése, kivéve pályázati forrásból megvalósuló beszerzés esetén, ha a pályázati kiírás ettől eltérően rendelkezik.
2. Az Ajánlatkérő az 1. ponttól eltérő beszerzés megkezdésekor legalább három különböző Ajánlattevőnek köteles egyidejűleg írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. A beszerzési eljárás során valamennyi Ajánlattevő számára - az egyenlő esély biztosítása érdekében - az ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információt a megrendelő köteles a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett megadni. Az írásban megkeresett Ajánlattevőknek ajánlatuk megtételére legalább 8 naptári napot biztosítani kell.
3. A megrendelés, az ajánlatkérés csak akkor küldhető el, - a szerződés megkötésé¬hez szükséges engedélyek megléte esetén -, ha a megrendelő rendelkezik a vásár¬lás, illetve a szerződés teljesítését biztosító előirányzattal, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll.

4. Az ajánlattételi felhívás tartalmát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az Ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és szabályszerűen, határidőben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatóak legyenek.
Az ajánlattételi felhívás mintát az 1. melléklet tartalmazza.

A beszerzési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve. A megrendelő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja az ajánlati felhí¬vást. Erről a megrendelőnek valamennyi Ajánlattevőt haladéktalanul értesítenie kell.

5. Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
a) nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
b) csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
c) az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
d) egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett - az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot,
e) nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot,
f) ha a legalacsonyabb összegű ajánlat is elérte a közbeszerzési értékhatárt.

Az ajánlatkérést EU-s forrásból támogatott beszerzés esetén a pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint mindaddig meg kell ismételni, amíg három érvényes ajánlat nem érkezik. Egyéb esetben az Ajánlatkérő nevében eljáró további versenyeztetés megvalósítása nélkül dönthet a beszerzésről.
A beszerzési eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítható, ezért a beszerzési eljárás lefolytatása nem jár szerződéskötési kötelezettséggel.

6. Ajánlatkérő az ajánlattétel határidejének lejárta után, azt követő legkésőbb 8 napon belül írásban értesít valamennyi ajánlattevőt az eljárás eredményéről, illetve eredménytelenségéről.
Az Ajánlatkérő kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köthet szerződést, az eredmény írásbeli kihirdetésétől számított 30 naptári napon belül. A szerződést úgy kell megkötni, hogy a beszerzési eljárás nyertesének az ajánlattételi kötöttsége még fennálljon. A szerződés előkészítése, illetve végrehajtása a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettsége. Az eljárás minden szakaszát írásban dokumentálnia kell a Hivatalnak.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt meghiúsul, a szerződést az Ajánlatkérő a második legjobb nyertes ajánlatot tett Ajánlattevővel kötheti meg.

A beszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentációkat az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell kezelni

IV. Záró rendelkezés
Jelen Szabályzat 2016. június 1. napján lép hatályba.

Kőszeg, 2016. május 26.


Huber László
polgármester


1. melléklet
Ajánlattételi felhívás
1. Az ajánlatkérő neve:
Címe:
Telefon/fax szám:
Képviselő:
2. Beszerzés tárgya:
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:
4. A szerződés meghatározása:
5. A szerződés időtartama:
6. A teljesítés helye:
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
(egyszerű másolatban is benyújthatók)
a) Két db referencia megnevezése (amennyiben szükséges)
b) Cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány
c) Aláírási címpéldány
d) Szükség esetén felelősségbiztosítás igazolása.
9. A számlázás módja:
10. Az ajánlattétel benyújtási határideje:
11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: Az ajánlattétel benyújtásának módja: kérjük a borítékon rögzíteni: ’" Ajánlat a hoz "
12. Az ajánlat elbírálásának várható határideje:
13. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:
a) Az ajánlattétel díjmentes.
b) Az ajánlatot két példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és másolati példányt. Eltérő tartalom esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignózni kell.
c) Az ajánlatkérő kapcsolattartóját, beosztását, elérhetőségét meg kell jelölni.
d) Ajánlati kötöttség időtartama:
Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében:
Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:
a) nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
b) csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
c) az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
d) egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett - az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot,
e) nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot,
f) ha a legalacsonyabb összegű ajánlat is elérte a közbeszerzési értékhatárt.

Tájékoztatjuk, hogy jelen beszerzés kiírásának részletes szabályait Kőszeg Város Önkormányzatának 98/2016. (V. 26.) határozatával elfogadott Beszerzési Szabályzata tartalmazza.

Záradék
Kőszeg Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 98/2016. (V. 26.) határozatával jóváhagyta.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.