34/2005. (X. 1.) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 10/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/D §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kőszegi polgárok lakáshelyzetének javítása érdekében vissza nem térítendő lakbértámogatást nyújthat azoknak, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy saját lakást vásároljanak, így lakást bérelnek.

A rendelet hatálya
2.§

A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő nem önkormányzati és nem állami tulajdonban lévő lakásokat bérleti jogviszonyban használó kőszegi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

A lakbértámogatás jogosultsági feltételei
3.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata – az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig – lakbértámogatást biztosít annak a gyermeket nevelő bérlőnek, akinél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
- a bérelt lakás mérete nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (4) bekezdésének b)-e) pontjában foglalt – a lakásfenntartási támogatásra alkalmazandó – mértékeket,
- a család jövedelme nem haladja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó jövedelemhatárt,
- a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § szerinti – a rendszeres gyermekvédelmi támogatás feltételeként előírt – vagyon mértékét,
- csak olyan lakásban lakó kaphat központi lakbértámogatást, ahol a lakás tulajdonosa bérleti szerződésben írásban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságának az adóazonosító adatait megküldje az önkormányzat.

4.§

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) jövedelem - és vagyonnyilatkozatot,
b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény)
c) gyermekek születési anyakönyvi kivonatát,
d) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot (pl. tulajdoni lap, adásvételi szerződés),
e) az albérleti szerződést, melyben a lakás tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságának az adóazonosító adatait megküldje az önkormányzat.


A támogatás mértéke
5.§

(1) A lakbértámogatás alapjául szolgáló lakbér elismerhető legnagyobb összege havi 1 000 Ft/m².
(2) Az önkormányzati lakbértámogatás mértéke nem lehet több, mint a lakbér 30%-a, de legfeljebb havi 7.000 Ft.
(3) A támogatás legfeljebb három egymást követő évre állapítható meg.

Eljárási rendelkezések
6.§

(1) A lakbértámogatási kérelmeket Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Gyámügyi és Szociális Osztályán kell benyújtani.
(2) A lakbértámogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg.
1(3) A megállapított lakbértámogatást utólag, minden hónap 03-áig folyósítja a pénzügyi osztály a lakbértámogatásban részesülőnek.
(4) A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
(5) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző három hónap.
(6) A támogatás feltételeinek fennállását a Gyámügyi és Szociális Osztály évente legalább egyszer felülvizsgálja.
(7) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott támogatást meg kell szüntetni, a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.
(8) A lakbértámogatás megállapítása, megszüntetése az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

A rendelet hatályba lépése
7.§

A jelen rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba.

Kőszeg, 2005. szeptember 27.Kuntner Ferenc s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző