7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
helyi egyedi védelem épületei
[A 14/2011. (IX. 30.), a 6/2012. (III. 5.), a 18/2013. (V. 31.) és a 23/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg város Önkormányzatának Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet előírásaira, a helyi építészeti értékek védelméről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) E rendelet célja Kőszeg város szempontjából meghatározó - a hatályos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett - épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása.
(2) A város épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a város közös kulturális kincseinek részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a város épített értékeit települési (a továbbiakban: helyi) védettség alá helyezheti.


2.§

(1) A rendelet hatálya Kőszeg város közigazgatási területén lévő és védetté nyilvánított helyi értékekre terjed ki.
(2)
(3)
1(4) A helyi védelem hatálya alá tartozó védett értékeket jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3.§


4.§


5.§


6.§


7.§

(1) A védetté nyilvánítást és megszüntetést bármely jogi vagy természetes személy kezdeményezheti a városfejlesztési feladatokat ellátó bizottságnál.
(2) A védetté nyilvánításról és megszűnésről a képviselő-testület rendelettel dönt, a védetté nyilvánításra és megszűnésre a városfejlesztési feladatokat ellátó bizottság tesz javaslatot.
(3) A helyi védelemről és annak megszűnéséről alkotott rendeletet meg kell küldeni az alábbiaknak:
– az ingatlan tulajdonosának,
– a védelmet vagy a megszűnést kezdeményezőnek,
– 1
(4)
(5) A védetté nyilvánítást és megszűnést az alábbi tartalommal kell ellátni:
– A helyi érték megnevezése, helye,
– A helyi értékvédelmet vagy a helyi értékvédelem megszűnését megalapozó leírás.
– 1
(6) 1


8.§

(1) A tulajdonos köteles a helyi védelem alatt álló érték fenntartásáról és karbantartásáról gondoskodni, állapotát időszakonként felülvizsgáltatni.
(2) A helyi védelem alatt álló érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik.


9.§

A védett érték megóvása érdekében a tulajdonos kérelmére pályázat útján – a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján – városrehabilitációs kölcsön nyújtható.10.§.


11.§12.§

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Kőszeg, 2008. március 27.Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)