31/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 29/2009. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) biztosított felhatalmazás alapján, abból a célból, hogy a közigazgatási területén tartózkodó állampolgárokat és működő szervezeteket érintő közigazgatási hatósági eljárás
• eredményes végrehajtása megvalósulhasson,
• csökkenjenek az ügyfelek eljárási terhei,
• egyértelmű legyen az eljárásban résztvevők és a hatóság kapcsolata,
• érvényesüljenek a demokratikus jogállamban alkalmazott jogelvek az ügyféljogok megvalósításában és kötelességeik teljesítése területén a következő
rendeletet alkotja:


1. §

A képviselő-testület és a Ket. a 19. § (2) bekezdésében meghatározott szervei hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási önkormányzati hatósági ügyekben az önkormányzat közigazgatási területén a Ket. 15. §-a alapján ügyfélnek minősülő természetes vagy jogi személyek, továbbá jogi személynek nem minősülő szervezetek esetében e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

(1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyekben egyes bizottságaira illetőleg a polgármesterre átruházott hatásköreit a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
(2) Az ügyben átruházott hatáskörben első fokon eljárt szervek határozatai ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.


3. §1

A település közigazgatási területén a képviselő-testület a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézését az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében kizárja.


4. §

A képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyek közül a közterület-használati ügykörben lehet az ügyféllel hatósági szerződést kötni.

5. §

Ahol a Ket. hirdetményi úton, továbbá közhírré történő értesítést, illetve közlést említ, az önkormányzat közigazgatási területén, e törvény hatálya alá tartozó ügyekben azokat
a) a helyi sajtóban, vagy
b) az önkormányzat hivatalos lapjában, vagy
c) internetes honlapján kell közzétenni
és mindezekkel egyidejűleg a polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán is ki kell függeszteni.

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2005. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.
(2) A jelen rendelet 5. § c) pontjában foglalt rendelkezés 2006. január 1. napján lép hatályba.


Kőszeg, 2005. szeptember 27.Kuntner Ferenc s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző