13/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 11/2004. (II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudatában van annak, hogy a sport része az egyetemes és nemzeti kultúrának, kiemelkedően fontos szerepet tölt be a gyerekek és az ifjúság nevelésében, a személyiség formálásában, megalapozza a testi, a lelki és a tudati egészséget.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete aktív részvétellel elősegíti a sportoláshoz, a mindennapi mozgáshoz való alanyi jog érvényesülését, a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód szokássá válását, a gyermekek és az ifjúság mindennapos sportolását, a szabadidő sporttal való eltöltését, az utánpótlás nevelését és a versenysportot, így az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és a 16. § (1) bekezdésében, valamint a 2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kőszeg Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatokra, illetve a sport támogatására rendelt pénzösszegek felhasználására.
1(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a város közigazgatási területén működő , valamennyi hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetre, sport szövetségre.

A sportrendelet célja

2. §

A sportrendelet célja, hogy a helyi adottságoknak megfelelően, a sportkoncepció megvalósításához megállapítsa Kőszeg Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint az önkormányzat költségvetéséből sportra fordítandó összeget, illetve annak felhasználását.1 Az önkormányzat kötelező feladatai

3. §

(1) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatként
a) felülvizsgálja kétévenként a helyi sportkoncepciót, módosítja, értékeli megvalósulását,
b) fenntartja, működteti – önmaga vagy harmadik személy által - a tulajdonában lévő játszótereket, sportlétesítményeket, sportolásra alkalmas közterületeket,
c) támogatja a helyi sporttevékenységet, amelynek formái: diáksport, szabadidő sport, versenysport és utánpótlás nevelés,
d) együttműködik a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.
(2) Az önkormányzat sportfeladatait a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős illetékes bizottsága, a Városi Diáksport Bizottság, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket üzemeltető egyesületek, vállalkozók, társaságok útján látja el.


A sporttámogatás területei

Gyermek és ifjúsági sport (diáksport)

4. §

(1) A városi diáksport versenyeket a Városi Diáksport Bizottság rendezi.
(2) 1 Hatályon kívül helyezve.
(3) 1 Hatályon kívül helyezve.
(4) Az önkormányzat minden évben a Királynapon elismerésben részesíti a sportban megyei első, az országos 1-10. helyet és bármely nemzetközi eredményt elért kőszegi és Kőszegen tanuló diákokat.


Szabadidő sport

5.§

(1) Az önkormányzat segíti téli szánkópálya és sípálya működtetését.
(2) Az önkormányzat segíti a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében tevékenykedő önszerveződő sportcsoportok munkáját, a családok, a nők, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit.


Versenysport, utánpótlás-nevelés

6. §

(1) Az önkormányzat tiszteletben tartja a sportegyesületek szakmai önállóságát.
(2) A támogatások odaítélésében előnyben részesülnek a Kőszeg közigazgatási területén működő és a város illetve valamely városrész nevét viselő egyesületek.
(3) Az önkormányzat külön megbízás alapján biztosítja a városi sportorvosi ellátást.


7. §

Hatályon kívül helyezve.


Sportlétesítmények működtetése
8. §

(1) Az önkormányzat rendszeres karbantartással biztosítja a tulajdonában lévő játszóterek, játszóudvarok, sportpályák biztonságos működését, elősegíti állaguk megóvását.
(2) Az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények állagmegóvása a használó kötelessége, amelynek feltételeiről külön megállapodást kell kötni.
(3) Az önkormányzat a sportlétesítmények működtetőivel közösen felülvizsgálja a közigazgatási területén lévő sportlétesítmények kölcsönös használatának feltételeit és elősegíti az érintettek közötti megállapodások létrejöttét.
(4) A sportlétesítmények működtetői biztosítják a rendezvények szervezésénél a szervezett diáksport és a versenysport elsőbbségét.
(5) A sportlétesítmények működtetői gondoskodnak a létesítmények megfelelő őrzéséről, a rongálók felelősségre vonásáról, a károk megtérítéséről.


Együttműködés helyi szervezetekkel

9. §

(1) Az önkormányzat és a sporttal foglalkozó szervezetek kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szervezett sporteseményekről.
(2) Az önkormányzat és a sporttal foglalkozó szervezetek minden naptári év végén egyeztetnek a városi rendezvénynaptár megfelelő összeállítása érdekében.
(3) Az önkormányzat és a sporttal foglalkozó szervezetek kölcsönösen segítik egymást a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében létrejött rendezvényeken.
(4) A Kőszegi Sportegyesület illetékes szakosztálya képviselőt küldhet az azonos sportágbeli városi diáksport versenyekre.

Nemzetközi sportkapcsolatok

10. §

Az önkormányzat elősegíti a diáksport, a szabadidő sport és a versenysport területén kialakuló nemzetközi kapcsolatokat.


A sporttámogatás mértéke, formái

11. §

(1) Az önkormányzat a sportfeladatokat központi költségvetési támogatásból, pályázati forrásból, saját költségvetéséből, valamint szponzorok segítségével látja el.
(2) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátásában résztvevőket, az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket működtető intézményeket, egyesületeket, gazdasági társaságokat, vállalkozókat az ellátandó sportfeladataik arányában támogatásban részesítheti.
(3) A város élsportjában és az utánpótlás-nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportszervezetekkel hosszú távú működőképességük biztosítása érdekében középtávú támogatási megállapodást köt. A sportszervezetekre 1 Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős illetékes bizottsága tesz javaslatot.
(4) Az önkormányzat biztosítja a Városi Diáksport Bizottság javaslata alapján a városi szintű diáksport versenyek rendezési költségeit (terem- és pályadíj, versenybírói díjak, oklevelek, kupák, érmek, jutalmak).
(5) Az önkormányzat támogathatja az egyes sportrendezvényeket a város sportlétesítményeinek ingyenes, illetve kedvezményes használatával.


Záró rendelkezések

12. §

(1) 1Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős illetékes bizottsága minden évben a sportbeszámolókkal együtt vizsgálja a sportrendelet végrehajtását.
(2) 1 Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős illetékes bizottsága sportrendeletet érintő hatályos jogszabályok változásakor, a sportkoncepció módosításakor fekülvizsgálja a sportrendeletet, szükség esetén kezdeményezi módosítását.
(3) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a helyi sportélet támogatásáról szóló 27/2003. (XII.9.) számú rendelet hatályát veszti.


Kőszeg, 2009. április 21.Dr. Tóth László s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester