1/2006. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 118. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott, az önkormányzat éves költségvetéséről, valamint az éves költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletek tartalmára.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, valamint a zárszámadáskor a képviselő-testület részére be kell mutatni az Áht. 116.§ 4., 6., 8., 9., és 10., pontja szerinti mérlegeket a következő tartalommal:

a) Az önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök szerinti, valamint hitelezők szerinti (csak zárszámadáskor) bontásban be kell mutatni. A hitelállományról szóló kimutatásnak tartalmaznia kell a hitel törlesztésére, kamatfizetési kötelezettségére, valamint a kimutatás időpontjában hátralévő teljes fizetési kötelezettségre vonatkozó összegszerű adatokat évenkénti bontásban.
b) Az önkormányzat összevont mérlegének és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeinek tartalmaznia kell a tervezéskori előzetes adatok és zárszámadáskori tényleges adatok alapján az önkormányzatok összes bevételének és kiadásának részletezését jogcímenkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
c) Az önkormányzat vagyonkimutatásának (zárszámadáskor) tartalmaznia kell az önkormányzati vagyon teljes állományát, beleértve az érték nélkül nyilvántartott eszközöket, a "0"-ra leírt eszközöket, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket (önkormányzati kezességvállalások). A vagyonkimutatás az önkormányzat eszközeinek és kötelezettségeinek adatait legalább a vagyonmérleg 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A § (2) bekezdése szerinti részletezettséggel kell bemutatni.
d) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek (elkötelezettségeinek) számszerűsítését döntésenkénti és évenkénti bontásban, valamint összesítve kell elkészíteni.
e) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (pl. adóelengedések, adókedvezmények, ingyenes bérletek) támogatási fajták szerinti, összegszerű kimutatást kell készíteni.

(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában leírt kimutatásokat szöveges indokolással együtt kell előterjeszteni.

3. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kőszeg, 2006. január 31.

Kuntner Ferenc s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző