23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás birtokában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a város lehetőségeinek, továbbá az Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának [59/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat] figyelembe vételével, a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról és támogatásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint Kőszeg város közigazgatási területén működő közművelődési intézményekre, ill. azokra terjed ki, akik e rendelet tárgya alá tartozó feladatok, (tevékenységek) helyi végrehajtásában érintettek, vagy abban közreműködnek.

A rendelet célja

12. §

Kőszeg város történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedése, természeti és épített környezeti adottságai, évszázados kultúrtörténeti tradíciói és a jelenkor kihívásai, kötelezettségként vetik fel a kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelmét, megőrzését, fenntartását és széleskörű hozzáférhetőségét. Ezek figyelembe vételével határozzuk meg a közművelődés helyi céljait:
a) Az 1997. évi CXL. törvény 76.§ (2) bekezdésében foglalt közművelődési tevékenységek támogatása.
b) A kulturális örökséghez tartozó javak megismerésére, feltárására, megóvására és közkinccsé tételére vonatkozó állampolgári jogok érvényesítéséhez, a művelődési igények kielégítéséhez, szervezési, tartalmi segítség nyújtása, melyhez a szükséges helyzetelemzést, és fő irányokat Kőszeg Város Közművelődési Koncepciója tartalmazza.
c) A közösségi művelődéshez szükséges megfelelő környezet, közösségi színtér és infrastruktúra biztosítása.
d) Helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi és civil szervezetek kulturális tevékenységének támogatása.
e) A város, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele (fesztiválok, bemutatók, konferenciák, kiállítások, kulturális turizmus szervezése).
f) A városhoz és környékéhez kapcsolódó hagyományok ápolása, helytörténeti kutatások támogatása, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése.
g) Az etnikai, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a nemzetiségek hagyományainak ápolása, fejlesztése.
h) Az élet minőségének, az ünnep örömének gazdagítása, amatőr művészeti csoportok, műhelyek, civil szervezetek bevonásával.


A közművelődési feladatok meghatározása

3. §

1 (1) Az Önkormányzat közművelődési, nyilvános könyvtári és a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatait a közművelődési törvény alapján, a Kőszeg Város Közművelődési Koncepciójában megfogalmazott célok szerint látja el.
(2) Ennek formái:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
b) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek támogatása,
c) a Kőszegi Várszínház és a helyi nagy rendezvények – Szőlő Jövésnek Könyve, Kőszegi Szüret, Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó, Félhold és Telihold Kőszegi Ostromnapok, Orsolya napi Vásár - működtetése, ill. megszervezése,
d) együttműködés a megyén belül működő közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató rendszerrel, szakmai tanácsadó és szolgáltató tevékenység igény szerinti ellátása a kistérségben,
e) a szabadidő kultúrális célú eltöltéséhez a tárgyi, technikai feltételek biztosítása, a közművelődési, közgyűjteményi intézményekben sajtótermékek, könyv, zenei és audiovizuális dokumentumok elhelyezése.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátás egyes elemeit az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – közművelődési megállapodással - egyesületre, vagy gazdálkodó szervezetre bízhatja.
(4) A közművelődési megállapodás megkötéséről , felbontásáról a Képviselő-testület dönt, az illetékes szakbizottság javaslata alapján.


A közművelődési, közgyűjteményi feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. §

1(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézményeket működtet:
a) Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház,
b) Chernel Kálmán Városi Könyvtár,
c) Kőszegi Városi Múzeum.
Az intézmények feladataikat az alapító okiratban foglaltak szerint látják el.
(2) A 3.§ (3)-(4) bekezdése szerint a 2004. 05.20-án megkötött megállapodás alapján a város kőszegfalvi városrészt érintő közművelődési feladatainak ellátását a Kőszegfalvi Baráti Kör biztosítja [55/2003. (V.27.) és 42/2004. ( III.31.) képviselő-testületi határozatok].

Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása

5. §

(1) Az Önkormányzat:
a) Biztosítja az intézmények (4.§ (1) bek.) fenntartásához szükséges fedezetet, a feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, melyek évenkénti konkrét összegét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
b) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz (érdekeltségnövelő és címzett támogatások) az intézmények technika, műszaki továbbfejlesztése érdekében.
c) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja,
(2) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül
a) a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendezvények megszervezéséhez,
b) a civil szervezetek, egyesületek támogatásához,
c) a nemzetiségi önkormányzatok – roma, horvát, német – támogatásához.
(3) Az Önkormányzat törekszik arra, hogy az éves közművelődési feladatokra biztosított támogatási összeg, ne legyen kevesebb az előző évben erre a célra biztosított előirányzatnál.


A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6. §

(1) A közművelődési intézmények felett a fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testülete gyakorolja.
(2) Fenntartói jogkörében eljárva elfogadja az intézmények alapító okiratát, meghatározza költségvetését, kinevezi az intézmény vezetőjét. Átruházott hatáskörben az illetékes szakbizottság dönt az intézményi SZMSZ és az éves munkaterv elfogadásáról.
(3) A közművelődési intézmények törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a jegyző látja el.
(4) A 1Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban kapcsolt munkakörben 1 fő ügyintéző látja el a közművelődéssel kapcsolatos faladatokat, munkaköri leírása szerint.


A közművelődési tevékenység helyi elismerése

7. §

A közművelődési tevékenység elismerésére Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. 01.27-én elfogadott „ Kőszeg Város Művelődéséért” Önkormányzati Szabályzata, ill. az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete alapján van lehetősége.


A közművelődési feladatok ellátásában
együttműködő partnerek

1 8. §


Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek:
1. a köznevelési intézmények,
2. az egyházak,
3. a költségvetési támogatásban részesülő művészeti csoportok, egyesületek, (5. § (2) bekezdés b) pontja)
4. Kőszegi Művészeti Egyesület,
5. Kőszegi Baráti Kör,
6. Kőszegi Ostromnapok Egyesület,
7. Irottkő Natúrparkért Egyesület,
8. Kőszegi Polgári Kaszinó,
9. Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága,
10. Berzsenyi Dániel Könyvtár,
11. nemzetiségi önkormányzatok (roma, horvát, német)
12. testvér települések,
13. magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek,
14. mindazok, akik e rendeletben foglaltakkal azonosulnak.


Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 10/2000. (IV. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kőszeg, 2011. november 24.
Dr. Tóth László s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester