27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 34/2013. (XI. 29. ), a 10/2014. (II. 28.), a 27/2014. (VI. 25.), a 36/2014. (X. 21.), az 1/2015. (I. 30.), a 20/2015. (VIII. 28.), a 4/2016. (II. 26.), a 25/2016. (IX. 30.), a 34/2016. (XII. 16.), a 13/2017. (IX. 1.) és a 15/2017. (IX. 29.) és a 25/2017. (XII. 22.) és a 4/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított, egysé-ges szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, a 47. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében ka-pott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyaror-szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatá-rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. §
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kő-szeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkor-mányzat).
(2) Az önkormányzat székhelye: Kőszeg, Jurisics tér 8.
(3) Az önkormányzat hivatalos bélyegzője, illetve pecsétnyomója kör alakú, közepén Kőszeg város cí-mere látható az angyalokkal, körfeliratát pedig „Kő-szeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete” képezi. A hivatalos bélyegző használható a címer an-gyalok nélküli változatában is.
(4) A város címerét tartalmazó pecsétet kell hasz-nálni
a) a képviselő-testület ülésén készített jegyzőköny-veken hitelesítésre,
b) a képviselő-testület által adományozott okleve-leken,
c) az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait rögzí-tő dokumentumokon,
d) önkormányzati ügyben.
(5) Az önkormányzat a címeréről és zászlajáról, va-lamint ezek használatának rendjéről külön rendeletet alkot.
(6) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.koszeg.hu.II. Fejezet
A települési önkormányzat feladata, hatásköre

2. §
(1) Az önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-vényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott fel-adatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellá-tási módját.
2 7 10(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevé-kenységek kormányzati funkciók szerint:
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés,
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való ű gazdálkodással kapcsolatos felada-tok
133a. 013370 Informatikai fejlesztések,
szolgáltatások
4. 016020 Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
5. 031030 Közterület rendjének fenntartása
6. 041140 Területfejlesztés igazgatása
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8. 041232 Start-munka program, téli
közfoglalkoztatás
9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10. 045120 Út, autópálya építése
11. 045130 Híd, alagút építése
12. 045160 Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése,
fenntartása
13. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése,
fenntartása
14. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék
vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése
17. 052080 Szennyvízcsatorna építése,
fenntartása, üzemeltetése
18. 061020 Lakóépület építése
19. 062020 Településfejlesztési projektek és
támogatásuk
20. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű
építése, fenntartása, üzemeltetése
21. 064010 Közvilágítás
22. 066010 Zöldterület-kezelés
23. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások
24. 074054 Komplex egészségfejlesztő,
prevenciós programok
25. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési
tevékenység és támogatása
26. 081043 Iskolai, diáksport tevékenység és
támogatása
27. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság működtetése
és megóvása
28. 086030 Nemzetközi kulturális együttműkö-dés
29. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
30. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézetben
31. 096030 Köznevelési intézményben tanulók
lakhatásának biztosítása
32. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményé-ben
33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások.
(3) Az önkormányzat önként vállalja az alábbi fel-adatok ellátását:
a) civil szerveződések támogatása,
b) közösségi és verseny sport támogatása,
c) városi hagyományőrző - és tömegrendezvények (Szőlő Jövés ünnepség, szüreti ünnepség stb.) fenntartása,
d) időszaki várszínház fenntartása,
e) városi újság megjelentetése,
f) nemzetiségi óvodai nevelés
g) külföldi testvér- és partner települési kapcsolatok ápolása az 1. függelékben felsorolt települések-kel,
h) helyi elismerő címek, kitüntetések adományozá-sa,
i) a turisztikai fejlesztések támogatása,
j) gyermekek nyári táboroztatásának támogatása,
k) városfejlesztő vállalkozásban való részvétel,
l) helyi autóbusz közlekedés fenntartása,
m) egészségügyi járóbeteg szakellátás biztosítása,
4n) nem kötelező pénzbeli szociális feladatok biztosí-tása (települési támogatás, Bursa Hungarica tá-mogatás), városrehabilitációs kölcsön,
o) lakáshoz jutás támogatása,
p) hajléktalan ellátás biztosítása,
q) idősek otthona ellátás biztosítása
3(4) A képviselő-testület által átruházott hatáskörök felsorolását a 4-6. és a 8. melléklet tartalmazza.
3(5) A polgármester, a bizottságok és a jegyző az át-ruházott hatáskörben hozott döntésekről - eltérő ren-delkezés hiányában - a képviselő-testület soron követ-kező ülésén beszámolni kötelesek.


III. Fejezet
A képviselő-testület működése


A képviselő-testület üléseinek száma

3. §

(1) A képviselő-testület rendes, szükség szerint rend-kívüli ülést és közmeghallgatást tart.
(2) A képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével havonta ülést tart az általa elfogadott éves munkaterv szerint, mely a képviselő-testület működésének alapja.
(3) A munkatervi javaslatot legkésőbb a tárgyév első üléséig a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, melyet a beérkezett javaslatok alapján a jegyző - a gazdasági programot figyelembe véve - állít össze.
(4) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni
a) a képviselő-testület bizottságaitól,
b) az önkormányzati intézmények vezetőitől,
c) a jegyzőtől,
d) a nemzetiségi önkormányzatoktól,
e) a 7. mellékletben felsorolt civil szervezetektől,
4f) települési önkormányzati képviselőtől.
(5) A munkatervnek tartalmaznia kell
5a) az ülések tervezett időpontját, napirendjét és az előterjesztő megnevezését,
b) a közmeghallgatás témáját, annak időpontját,
c) ünnepi ülés tartását,
d) az előterjesztések leadási határidejét.
(6) A képviselő-testület munkaterv szerinti ülést júli-us 1. és augusztus 20. között nem tart.


4. §

(1) A képviselő-testületi ülés lehetőleg csütörtöki na-pon, általában 9 órakor kezdődik és legfeljebb 8 óra az időtartama. Amennyiben a napirendi pontok száma azt indokolja, az időtartamot a képviselő-testület egy-szerű többséggel, vita nélkül legfeljebb 1 órával meg-hosszabbíthatja.
(2) A képviselő-testület ülését határozatképtelenség esetén, 8 napon belül újra össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség esetén a polgármester a rendkí-vüli ülés összehívásának szabálya szerint intézkedik.

Gazdasági program

5. §

(1) A polgármester a gazdasági program elkészítésé-hez az előkészítés során javaslatot kér a képviselőktől, a bizottságoktól, a jegyzőtől, az önkormányzati in-tézmények vezetőitől.
(2) A gazdasági programot a polgármester állítja ösz-sze és terjeszti elő.
(3) A program időarányos teljesítését a ciklus 5 5. évében át kell tekinteni, és a végrehajtását értékelni kell.

Előterjesztések

6. §

5(1) A testületi ülésre, napirendi pontjának előterjesz-tésére, a polgármester, a bizottság, a képviselő, a jegy-ző, az intézményvezetők, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a további-akban: Városüzemeltető Kft.) igazgatója, a városi fő-építész, továbbá az éves munkatervben erre kijelölt személy jogosult.
(2) Az éves munkaterven kívüli tárgykörben előter-jesztésre akkor jogosult valamely, az (1) bekezdésben megjelölt személy, ha a napirendi pont képviselő-testületi ülésre bocsátását a polgármester előzetesen engedélyezte.

7. §

(1) A képviselő-testület vagy a bizottság elé kerülő előterjesztés lehet:
a) az éves munkatervben előirányzott napirendi pontból vagy aktuális feladatból következő, ér-demi döntést igénylő javaslat,
b) tájékoztató vagy beszámoló jellegű anyag.
(2) Az érdemi döntést igénylő javaslat irányulhat:
a) önkormányzati rendelet megalkotására,
b) határozat meghozatalára.

8. §

5 A képviselő-testület vagy bizottságai ülésére előter-jesztést írásban lehet tenni. Előterjesztést szóban csak rendkívüli előterjesztés estén vagy rendkívüli ülésre lehet tenni. A határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell elkészíteni. Az ülésre szóló meghívóban írt napirendi pontnál (tárgysorozatnál) az előterjesztés szóbeli módjára utalni kell.

Az előterjesztés benyújtása

9. §

Az előterjesztést - annak fejrészén - a képviselő-testületnek kell címezni, kivéve az átruházott hatás-körben eljáró bizottság elé kerülő előterjesztéseket, az ülés időpontjának, a napirendi pont tárgyának és szá-mának megjelölésével.

Az előterjesztés tartalmi és formai követelményei

10. §

(1) Az előterjesztés terjedelme 4 oldalnál több nem lehet, ez kiegészülhet a szükséges mellékletekkel. E korlátozás nem vonatkozik a rendelet-tervezetekre, a költségvetési koncepcióra, a költségvetési beszámolók-ra, a képviselő-testület gazdasági programjára és kon-cepcióira. Egyéb esetben terjedelmi eltérést - kivétele-sen és indokolás alapján - a polgármester engedélyez-het.
(2) A képviselő-testület, illetve a bizottság elé kerülő előterjesztés általában két részből áll:
a) tárgy- és helyzetelemzésből, előzmények ismerte-téséből, a döntési javaslat indokolásából, az ezekhez csatolt mellékletekből,
b) és döntési javaslatból (rendelet-tervezet vagy ha-tározati javaslat).
(3) A határozati javaslat tartalmazza a végrehajtási határidő és a végrehajtásért felelős személy megneve-zését. Pontonként meg kell jelölni a végrehajtásért fele-lős személyeket. Több felelős esetén - ha maga a hatá-rozat eltérően nem rendelkezik - az elsőként megneve-zett köteles a végrehajtást megszervezni. Felelősként megjelölt személy: a polgármester, a bizottság elnöke, a jegyző, valamint intézményvezető lehet.
(4) A végrehajtás határidejét naptári napban vagy - egy éven túli folyamatos feladat meghatározásakor - folyamatos jelöléssel kell előírni. Folyamatos határidő esetén meg kell jelölni a végrehajtásról szóló végső és esetleges időközönkénti jelentés határidejét. Egy hatá-rozatban előírt több határidő esetén ugyanaz a felelős összevontan, az utolsó határidő lejártakor adhat jelen-tést a végrehajtásról. Amennyiben a végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam, vagy határnap a határo-zati javaslat szövegébe beépítésre került, a határidő megjelöléseként az „értelemszerűen” kifejezés is hasz-nálható.
(5) A felelős és határidő megjelölés elhagyása csak abban az esetben lehetséges, ha tájékoztató jellegű, további intézkedést nem igénylő napirendi pontról van szó.
(6) Amennyiben az önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén, vagy az általa kiírt pályázat fel-tételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalása-kor tartani lehet attól, hogy a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené, a napirend előterjesztője - a polgármester egyetértésé-vel - 7indokolt javaslatot tehet a zárt ülés tartására.

11. §

(1) Az előterjesztést A/4-es nagyságban, normál sor-távú, 5 11-es betűnagysággal kell készíteni.
(2) Az előterjesztésen az aláírás s. k. jelölésű is lehet, bélyegzőnyomatot nem kell alkalmazni.
(3) Az előterjesztést elektronikus formában kell le-adni.
(4) Amennyiben a polgármester, illetve a jegyző nem maga készíti és adja elő az előterjesztést, aláíróként a nevükben a tényleges kidolgozó szerepel. Ez esetben őt a napirend tárgyalásakor előadóként kell feltüntetni.


A határozatok végrehajtásának rendje

12. §

(1) Az elfogadott képviselő-testületi határozatokat a felelősként megjelölt személy köteles végrehajtani. A folyamatos intézkedést igénylő határozatok végrehaj-tásával kapcsolatos teendőket a 10. § (3) bekezdésé-ben meghatározott személyek kötelesek meghatározni.
(2) A határozat tárgya szerint illetékes hivatali egy-ség vezetője közreműködik a testületi határozat végre-hajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében. A közre-működés illetékességében felmerülő vitában a jegyző dönt.
(3) A határozatok végrehajtásáról azok határidejé-nek lejártát követő testületi ülésen kell jelentést tenni. Ha a lejárt határidő és a legközelebbi ülés között 8 napnál kevesebb idő áll rendelkezésre, a jelentés a ha-táridőt követő második ülésen esedékes.
(4) A végrehajtásról szóló jelentést a jegyzőnek kell összeállítani. A jelentéseket a határozat számának megjelölésével röviden kell megszövegezni. Bevezető-ként utalni kell a határozat rendelkezésére. Be kell számolni a végrehajtás eredményéről, a szükséges mértékben módjáról is. Ha a végrehajtás akadályba ütközik, ismertetni kell, hogy azt miért nem lehet elhá-rítani, továbbá javaslatot kell tenni a határozat módo-sítására vagy kiegészítésére, és a képviselő-testülettől kérni kell a határidő módosítását. A jelentésnek al-kalmasnak kell lennie arra, hogy a testület a végrehaj-tást érdemben értékelhesse.
(5) A jelentést a lejárt határidőtől számított 5 napon belül kell eljuttatni a jegyzőhöz. A jelentést a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé.
(6) A határozatok naprakész nyilvántartásáért a jegyző a felelős.
(7) A határozatot - a képviselő-testületi ülést követő 3 napon belül - a jegyző küldi meg a végrehajtásért felelősnek.

13. §

A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtására a 12. §-ban foglalt szabályo-kat kell értelemszerűen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy képviselő-testület helyett bizottságot, a jegyző helyett pedig a jegyző által megbízott felelőst kell érte-ni.


Egyes előterjesztésekre vonatkozó
külön szabályok

14. §

(1) A képviselő-testület bizottsága által készített elő-terjesztésnél a bizottság elnöke a felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőre elkészüljön. A bizott-ságok elnökei kötelesek az előterjesztések készítése során a jelen szabályzatban foglaltakat figyelembe venni.
(2) Önkormányzati intézmény előterjesztése (be-számoltatása) esetén az intézmény vezetője felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőben elké-szüljön. Az előterjesztés elkészítésénél a jelen szabály-zatban foglalt követelményeket figyelembe kell venni.
(3) Nem önkormányzati intézmény, szervezet előter-jesztése (beszámoló, tájékoztató) esetén az ágazatilag illetékes hivatali egység vagy referens felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőben elkészüljön. Az előterjesztés elkészítésénél a jelen szabályzatban foglalt követelményeket figyelembe kell venni.


A képviselő-testületi ülések összehívása

15. §

A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az al-polgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpol-gármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós aka-dályoztatásuk esetében a 4Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti a képviselő-testület ülését.


A rendes ülés összehívása

16. §

(1) A képviselő-testület ülését írásbeli meghívóval kell összehívni, amelynek tartalma:
a) az ülés helye és időpontja,
b) a javasolt napirendi pontok,
c) a napirend előterjesztőjének vagy előadójának neve és beosztása,
d) utalás az előterjesztés szóbeli jellegére,
e) utalás arra, hogy a meghívott tanácskozási jog-gal vagy anélkül vehet részt a képviselő-testület ülésén.
(2) A meghívót a napirendek írásos anyagaival együtt elektronikus formában úgy kell kézbesíteni, hogy azt az ülés előtt legalább 4 nappal kapják meg a képviselők és a meghívottak.
(3) A nyilvános ülés anyagát Kőszeg város hivatalos honlapján a (2) bekezdés szerint közzé kell tenni.

A rendkívüli ülés összehívása

17. §

(1) Amennyiben az ülés összehívását a települési képviselők egynegyede vagy a képviselő-testület bi-zottsága indítványozza, az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.
(2) A polgármester indokolt esetben összehívhat rendkívüli képviselő-testületi ülést.
7(3)
(4) A meghívót a napirendek írásos anyagaival együtt legalább az ülés megkezdése előtt 2 nappal kell elektronikus formában kézbesíteni. Indokolt esetben a meghívó és a napirendek írásos anyaga a képviselő-testületi ülés megkezdése előtt is kiosztható. Rendkívü-li esetben a meghívás rövidebb úton is történhet (pl.: telefon, e-mail stb.).

Fórumok rendje

18. §

(1) A lakosság, az egyesületek közvetlen tájékozta-tása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében lakossági fórumokat lehet szervezni.
(2) A lakossági fórum lehet
a) Kőszegfalvát, illetve valamely városrészt vagy önkormányzati egyéni választókörzetet érintő témakörben megtartandó településrészi tanács-kozás;
b) a lakosság egészét vagy jelentős részét érintő fel-adat megvitatását szolgáló várospolitikai fórum, továbbá
c) a lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető ta-nácskozás.
(3) A közös önkormányzati hivatal dolgozója a la-kossági fórumokról emlékeztetőt készít, amely tartal-mazza a fontosabb megállapításokat, észrevételeket és a kisebbségi véleményeket.
(4) A polgármester a lakossági fórumokon elhang-zottakról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Közmeghallgatás

19. §

(1) A közmeghallgatás helyét, idejét és az ismertetés-re vagy tárgyalásra kerülő tárgyköröket a képviselő-testület éves munkatervében kell meghatározni.
(2) A közmeghallgatáson részt vesznek:
a) a képviselő-testület tagjai;
b) a jegyző, az aljegyző;
c) a közös önkormányzati hivatal osztályvezetői;
d) az önkormányzati intézmények vezetői;
5e) a Városüzemeltető Kft. igazgatója.
(3) A munkatervben meghatározottakon túl köz-meghallgatást kell tartani, ha a helyi képviselők leg-alább fele azt indítványozta.
(4) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az ismerte-tésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a városhá-za hirdetőtábláján és a hivatalos honlap útján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 8 nap-pal.
(5) Közmeghallgatás fóruma elé elsősorban a lakos-ság széles körét érintő kérdéseket kell terjeszteni (pl. az éves költségvetés koncepciója, egyes önkormányzati rendeletek, helyi adók, rendezési terv stb.).
(6) A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a hely-ben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek, a felszólalás időtartama személyenként legfeljebb 5 perc, ismételt felszólalás esetén 1 perc.
(7) Amennyiben az elhangzott javaslat, kérdés meg-válaszolására a közmeghallgatáson nem került sort, az azt követő tizenöt napon belül írásban kell választ adni, melynek megtörténtéről és a válaszról a soron következő képviselő-testületi ülésen a jegyző tájékoz-tatja a képviselő-testületet.
(8) A közmeghallgatásra egyebekben a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


Az ülések nyilvánossága

20. §

(1) A képviselő-testületi ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot az önkormányzat hirdető-tábláján történő kifüggesztéssel hirdetmény és a város hivatalos honlapja útján tájékoztatni kell.
(2) Az előterjesztések előzetes megismerésének lehe-tővé tétele érdekében - a zárt ülési előterjesztések, va-lamint a 10. § (6) bekezdés szerinti esetek kivételével - valamennyi előterjesztést a városi honlapon közzé kell tenni.
(3) Az ülésen megjelent állampolgárok az ülésterem-ben részükre kijelölt helyet foglalhatják el.
(4) Az állampolgároknak az ülést levezető kérdést, hozzászólást engedélyezhet, a felszólalás időtartama személyenként legfeljebb 3 perc, ismételt felszólalás esetén 1 perc.

A képviselő-testület üléseire meghívandók köre

21. §

(1) A képviselő-testület nyilvános ülésére tagjain, a jegyzőn és az aljegyzőn kívül meg kell hívni
a) teljes körű tanácskozási joggal:
aa) az országgyűlési képviselőt,
ab) a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit;
b) adott napirendre vonatkozó tanácskozási joggal:
ba) a könyvvizsgálót,
bb) a hivatal belső szervezeti egységeinek vezető-it,
bc) az érintett társadalmi szervezetek képviselő-jét,
bd) azt a személyt, szervezet vezetőjét, képviselő-jét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges.
5be) az intézményvezetőket,
5 bf) a Városüzemeltető Kft. igazgatóját,
5 bg) a városi főépítészt.
(2) Tanácskozási jog nélkül meg kell hívni a helyi írott és elektronikus, valamint a megyei sajtó képvise-lőjét.
(3) Tanácskozási joggal meg kell hívni azokat is, akiknek az ülésen való részvételét a polgármester szükségesnek tartja.
(4) A meghívót és a napirendek írásos anyagát min-den esetben elektronikus formában kell megküldeni az (1) - (3) bekezdésben meghatározott személyek részé-re.


A képviselő-testület ülésének napirendje

22. §

(1) A képviselő-testület ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a levezető elnök tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a képviselő-testület ál-lapítja meg. A napirendi pontokat a képviselő-testület az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.
(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(3) A napirendi pont elhalasztását bármely települési képviselő indítványozhatja, amelyről a képviselő-testület - az elhalasztás indokolását követően - vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, egyidejűleg a polgármester javaslatára meghatározza a napirendi pont tárgyalásának új időpontját.

Rendkívüli előterjesztés

23. §

(1) Rendkívüli előterjesztésnek minősül minden olyan előterjesztés, amelynek szükségessége az adott képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülések megtartását követően merült fel és a felmerült szoros határidő, az önkormányzat halasztást nem tűrő érde-ke, vagy más különösen nyomós indok miatt az előter-jesztésekre egyébként vonatkozó eljárási rend szabá-lyait nem lehetett megtartani.
(2) A rendkívüli előterjesztés a képviselő-testületi ülés megkezdésig elektronikusan kiküldhető és az ülé-sen írásban kiosztható.
(3) A polgármester, vagy az előterjesztő szóbeli in-doklását követően a képviselő-testület egyszerű több-séget igénylő döntésével felveheti a napirendek közé a rendkívüli előterjesztést. Amennyiben a rendkívüliség indokoltságát a képviselő-testület nem fogadja el, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként kell ke-zelni és meg kell határozni napirendre tűzésének idő-pontját.

24. §

(1) A napirend tárgyalásának megkezdése előtt a polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 12 és az utolsó ülésen elhang-zott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, beszá-mol a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról. A tájékoztató írásban is kiadható az ülés megkezdéséig. A beszámolót minden esetben írás-ban ki kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni.
(2) A tájékoztató elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt. A tájékoztatást a képviselők az álta-luk tudott eseményekkel kiegészíthetik, illetve a pol-gármesterhez az elhangzottak vonatkozásában kérdé-seket tehetnek fel.


A tanácskozás rendje

25. §

(1) Az ülést az ülést vezető nyitja meg, majd ezt kö-vetően tájékoztatja a képviselő-testületet a távollé-vőkről és a távollét okáról, majd megállapítja a hatá-rozatképességet, amelyet az egész ülés tartama alatt folyamatosan ellenőriz. Határozatképesség esetén javaslatot tesz az ülés napirendjére.
(2) Minden jelenlevő köteles a tanácskozás rendjét tiszteletben tartani és a részére kijelölt helyen tartóz-kodni.
(3) Bármely képviselő javaslatára a polgármester vagy a képviselő-testület 10 perc időtartamú tárgyalási szünetet rendelhet el.
(4) A tanácskozás rendjének fenntartása az ülést ve-zető feladata. Az ülést vezető:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tár-gyalt témától, valamint aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezéseket használ;
b) megvonja a szót a hozzászólótól, ha a második felszólítás is eredménytelen volt, akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólal-hat fel újra;
c) rendre utasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít;
d) ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a rendbon-tót, és a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbség-gel határoz arról, hogy az érintett személy a to-vábbiakban részt vehet-e a tanácskozáson.
(5) Az (4) bekezdés d) pontja képviselővel szemben nem alkalmazható. A polgármester azonban kezde-ményezheti, hogy a képviselőtestület a képviselőt jegyzőkönyvben rója meg. Erről a képviselő-testület vita nélkül határoz.
(6) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés vezetője rendreutasítja a nyilvános ülésen megje-lent állampolgárokat. Ismétlődő rendzavarás esetén, vagy ha olyan rendzavarás történik, amely a tanács-kozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülés vezetője az ülést határozott időre félbeszakíthatja, illetve bezár-hatja.
(7) Az ülést vezetőnek a rendfenntartás érdekében tett - e rendeletben szabályozott - intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitá-ba szállni nem lehet.

Az anyanyelv használatáról

26. §

(1) A képviselő-testület ülésén a valamely nemzeti-séghez tartozó képviselő, vagy a nemzetiségi önkor-mányzatok jelenlévő meghívott képviselői anyanyel-vüket szabadon használhatják. Ez esetben a nem ma-gyar nyelven elhangzó felszólalást követően a képvise-lők - a jegyzőkönyv számára - magyarul is összefog-lalhatják felszólalásukat.
(2) Amennyiben valamely nemzetiséghez tartozó képviselő nem kívánja magyar nyelven is előadni fel-szólalását, az ülés előtt legalább 5 nappal tolmács irán-ti igényét jelezheti a jegyzőnek, aki a tolmács közre-működését - a költségvetés terhére - biztosítja.

A felszólalások típusai

27. §

A képviselő-testületi ülésen elhangzó felszólalások típusai:
a) a napirendhez kapcsolódó kérdés és hozzászólás,
b) kérdés,
c) személyes megjegyzés,
d) közérdekű bejelentés, javaslat, kérdés.


Napirendek megtárgyalásának szabályai

28. §

(1) Az ülést vezető minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, de javasolhatja egyes napiren-dek összevont tárgyalását is.
(2) Napirendenként elsőként a napirendi pont előter-jesztője, vagy előadója ismerteti a szóbeli előterjesz-tést, illetve az írásbeli előterjesztést kiegészítheti.
(3) Az első hozzászólás joga az előterjesztést előze-tesen véleményező illetékes bizottságok elnökeit illeti meg, legfeljebb 5 perc időtartamban.
(4) Az előadóhoz a testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni.
(5) A válaszadást követően az ülést vezető megnyit-ja a napirend felett a vitát. A vita során a testület tag-jai és a tanácskozási joggal meghívottak véleményü-ket vagy javaslatukat magában foglaló hozzászólásra jogosultak. Egy hozzászólás ideje legfeljebb 3 perc, a másodszori hozzászólásé 2 perc, ismételt szó kérés esetén a képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül hozott döntésével engedélyezhet még egyszeri 1 perces hozzászólást.
(6) A hozzászólások időbeni megtartatására bármely képviselő javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását. Erről a képviselő-testület vita nélkül, egysze-rű szótöbbséggel határoz.
(7) Ha a napirendhez már több felszólaló nincs, a polgármester lehetőséget ad az előadónak - legfeljebb 3 perc időtartamban - az elhangzottak véleményezésé-re, majd a vitát lezárja.


29. §

(1) A polgármester a vita lezárását követően össze-foglalja az elhangzottakat.
(2) A döntési javaslatot az előterjesztő a vita bezárá-sáig megváltoztathatja, a módosító javaslatot a kép-viselő a szavazás megkezdéséig bármikor visszavon-hatja.
7(3) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek, a képvise-lő-testület szervének és a polgármesternek, ha dönté-sük, működésük jogszabálysértő.


Közérdekű bejelentés, javaslat, kérdés

30. §

(1) A települési képviselő a képviselő-testületi ülés napirendjének megtárgyalása után - 2 perc időtartam-ban szóban vagy írásban - a polgármesterhez, jegyző-höz, a bizottság elnökéhez önkormányzati ügyben közérdekű kérdést intézhet, amelyre az ülésen szóban - vagy legkésőbb 730 napon belül írásban - érdemi vá-laszt kell adni. Az írásban adott válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
Közérdekű kérdésnek minősül minden olyan képvi-selő-testületi hatáskörbe tartozó szervezetre, működés-re, előkészítésre stb. vonatkozó tudakozódás, amely nem kapcsolódik az ülés napirendjének témaköreihez.
(2) A képviselők a közérdekű kérdések elhangzása után közérdekű bejelentést, javaslatot tehetnek 2 per-ces időtartamban.

Személyes megjegyzés

31. §

(1) A képviselő-testület ülésén az a képviselő és ta-nácskozási joggal résztvevő tehet személyes megjegy-zést, aki a vita során az őt méltatlanul ért kritikát kí-vánja kivédeni, illetve aki az álláspontjával összefüg-gésben keletkezett félreértéseket szeretné eloszlatni. A személyes megjegyzést - legfeljebb 2 perces időtar-tamban - a vita lezárását megelőzően lehet megtenni.
(2) Személyes megjegyzést ugyanaz a személy - ugyanazon napirend kapcsán és ugyanabban a tárgy-ban - az ülésen csak egy alkalommal tehet.

A döntéshozatal szabályai

32. §

(1) Ha a képviselő-testület ülése az ülésezés folya-mán válik határozatképtelenné, úgy az ülésvezető legfeljebb 30 percre az ülést felfüggesztheti. Határo-zatképessé válás esetén az ülést tovább kell folytatni.
(2) A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vehet-nek részt a szavazásban.
(3) Minősített többség szükséges a Mötv-ben megha-tározott ügyeken kívül:
a) a képviselő-testült munka- és gazdasági program-jának elfogadásához,
b) kötvénykibocsátáshoz,
c) az önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozásához,
d) helyi népszavazás nem kötelező kiírásához,
e) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruhá-zásához, hatáskör visszavonásához,
f) a bizottság elnökének és tagjának visszahívásá-hoz.

A szavazás módja

33. §

(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
(2) Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként el-hangzásuk sorrendjében a módosító indítványokat, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Először az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, az ülést vezető a szavazást köteles megismé-telni.
(3) Az ülésvezető megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd az ellene szavazók, számát. Az ellensza-vazat tényét név szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyv-ben, ha azt az érintett képviselő kéri.

34. §

(1) Az ülést vezető névszerinti szavazást rendel el, ha a törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalom-képes tulajdon elidegenítéséről, megterheléséről, köl-csön felvételéről, a ciklus időszakára szóló program elfogadásáról hoz döntést a képviselő-testület.
(2) Névszerinti szavazást egyébként a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, a Mötv.-ben meghatá-rozott ügyek kivételével bármely ügyben elrendelhet.
(3) A névszerinti szavazásnál a jegyző felolvassa a képviselő-testületi tagok névjegyzékét, akik nevük elhangzása után „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaz-nak. A jegyző a képviselő által adott választ a név-jegyzéken rögzíti. A szavazás a névjegyzék felolvasá-sa és a válaszok megadása után befejeződik.
(4) A névszerinti szavazás eredményét tartalmazó névjegyzéket - az ülés elnöke és a jegyző aláírásával hitelesítve - az eldöntött kérdésre utalással a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyv első példányá-hoz kell csatolni.


35. §

(1) Titkos szavazást lehet tartani mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés tartható. A titkos szavazást kezdeményezheti a polgármester vagy bármelyik települési képviselő. A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) A titkos szavazást a 4Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság legalább 3 tagjából alakult szavazatszámlá-ló bizottság bonyolítja le.
(3) A szavazás borítékba zárt szavazólapon (esetleg szavazóhelyiségben) és urna igénybevételével történik.
(4) A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, arányát, majd a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
a) a szavazás helyét és idejét,
b) a bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
c) a szavazás eredményét,
d) a jegyzőkönyvvezető nevét,
e) a bizottság minden tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírását.
(5) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a testületnek jelentést tesz.

36. §

(1) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása kezdetén - közeli hozzátartozójára is kiterjedően - be-jelenteni személyes érintettségét.
(2) A személyesen érintett képviselő érintettségének jelzése mellett bejelentheti, hogy az adott döntéshoza-talban nem kíván részt venni.
(3) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak ismertté válását követően azonnal - a képviselő-testület vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a 4Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság hatáskörébe tartozik.
(4) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai elő-terjesztését.
(5) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizs-gálat eredményét a képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. Amennyiben a képviselő-testület megállapítja, hogy a képviselő a személyes érintettség-re vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a képviselő tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatá-sát legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartam-ra csökkentheti.
(6) A képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.

Az önkormányzati döntések

37. §

A képviselő-testület döntése:
a) önkormányzati rendelet,
b) határozat.

A rendeletalkotás

38. §

(1) A rendelet alkotását (módosítását, hatályon kí-vül helyezését) kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága,
d) a jegyző,
5 e) intézményvezető,
5 f) a Városüzemeltető Kft. igazgatója,
5 g) a városi főépítész.
5(2) A képviselő, a bizottság, az intézményvezetők, a Városüzemeltető Kft. igazgatója és a városi főépítész az indítványt a polgármesterhez nyújtja be. A polgár-mesternek, vagy a jegyzőnek az indítványt legkésőbb a benyújtás hónapját követő három hónapon belül kell a képviselő-testülethez előterjeszteni.
(3) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.

39. §

A rendeletalkotást kezdeményező előterjesztés ren-delet-tervezetből és indokolásból áll. Az indokolás el-készítésekor a 10. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

40. §

(1) A rendelet kihirdetése az önkormányzat hirdető-tábláján történik a képviselő-testületi ülést követő 3 munkanapon belül. A kifüggesztés időtartama 30 nap. A hirdetmény tartalmazza a rendelet teljes szövegét.
(2) A kihirdetés napja az erre vonatkozó hirdetmény kifüggesztésének időpontja.
(3) A kihirdetésről szóló hirdetményt az irattárban is el kell helyezni a rendelettel együtt. A rendeletre fel kell jegyezni a közszemlére tétel és levétel napját.

41. §

(1) A rendeleteket meg kell küldeni a képviselőknek, az érintett szervezeteknek és intézményeknek.
(2) A rendeletet a városi könyvtárban történő elhe-lyezéssel és a város hivatalos honlapján történő közzé-tétellel is ismertetni kell a lakossággal.

42. §

(1) A rendeletek hatályosulását a jegyző és az illeté-kes bizottságok is figyelemmel kísérik és szükség ese-tén intézkedést kezdeményeznek.
(2) A rendeletek hatályosulásáról a képviselő-testületet, annak esetenkénti döntései szerint tájékoz-tatni kell.


Határozathozatal

442/A. §

(1) Határozat meghozatalát kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága,
d) a jegyző.
5 e) intézményvezető,
5 f) a Városüzemeltető Kft. igazgatója,
5g) a városi főépítész.
5(2) A képviselő, a bizottság, az intézményvezetők, a Városüzemeltető Kft. igazgatója és a városi főépítész az indítványt a polgármesterhez nyújtja be. A polgár-mesternek, vagy a jegyzőnek az indítványt legkésőbb a benyújtás hónapját követő három hónapon belül kell a képviselő-testülethez előterjeszteni.
(3) A határozati javaslat szakmai előkészítése a jegyző feladata.

43. §

(1) Az ülést vezető az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy először elhangzásuk sorrendjében a módosító javaslatokról kell dönteni.
(2) A képviselő-testület határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalma-zásban, valamint a végrehajtás határidejét, ha a testü-let indokoltnak tartja a végrehajtásról való beszámo-lás idejét, továbbá a végrehajtásért felelős megnevezé-sét.
(3) Az elfogadott határozat szövegét az ülés vezetője kihirdeti.
(4) A képviselő-testület az ülésről készült jegyző-könyvben történő rögzítéssel, külön határozat megho-zatala nélkül dönt:
a) ügyrendi kérdésekben,
b) feladat-meghatározást nem tartalmazó előter-jesztésben,
c) a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet mó-dosítására, kiegészítésére tett javaslat, kiegészítő, módosító indítványok esetén.


44. §

A lakosság tájékoztatása céljából a határozatokat - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezések figyelembevéte-lével - a város hivatalos honlapján közzé kell tenni. E rendelkezést kell alkalmazni a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozataira nézve is.A képviselő-testületi döntések jelzése,
nyilvántartása

45. §

(1) A képviselő-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és az ülés napjának megfelelő dátumozással kell ellát-ni.
(2) A képviselő-testület rendeleteit külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, a jogszabályokra előírt megjelöléssel kell ellátni.
(3) A rendeletekről és az alakszerű határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyekről a jegyző gon-doskodik.


A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvezése

46. §

7(1) A képviselő-testület nyilvános ülése a (2) bekez-désben írt jegyzőkönyv elkészítése érdekében hangfel-vételen rögzíthető.
(2) A képviselő-testületi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, ebből:
a) egy példányt a jegyző kezel, melyet évente be kell köttetni,
b) egy példányt - a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével - a városi könyvtár részére kell meg-küldeni.
(3) A jegyzőkönyv a Mötv-ben meghatározottakon túl tartalmazza
a) a bejelentéssel és bejelentés nélkül távollévők nevét,
b) az előadók nevét és beosztását,
c) a polgármester esetleges intézkedéseit.
(4) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel bár-mely képviselő indítványára dönthet arról, hogy va-lamely hozzászólás szó szerint kerüljön a jegyző-könyvbe. A szó szerinti jegyzőkönyv elkészítéséért a jegyző felel.
(5) A hozzászóló és indítványtevő - a testület hozzá-járulása nélkül - kérheti az általa elmondottak szó sze-rinti jegyzőkönyvbe foglalását.
(6) A jegyzőkönyv eredeti, a Vas Megyei Kormány-hivatalnak megküldött példányához mellékelni kell
a) a meghívót,
b) a jelenléti íveket,
c) a névszerinti szavazásról készült névsort,
d) írásbeli előterjesztéseket,
e) az írásban benyújtott hozzászólásokat, interpel-lációkat, kérdéseket,
f) a hozott döntéseket,
g) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó 7jelzését.
(7) Jelen paragrafus rendelkezéseit a (2) bekezdés ki-vételével a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészí-tésére is értelemszerűen alkalmazni kell.

47. §

A választópolgárok a városi könyvtárban és a város honlapján betekinthetnek a képviselő-testület nyilvá-nos üléseiről készült jegyzőkönyvekbe, ennek lehető-ségéről a lakosságot az önkormányzat hirdetőtábláján tájékoztatni kell. Ezért a jegyző felelős.


IV. Fejezet

A települési képviselő


Összeférhetetlenség

48. §

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság: a 4Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizott-ság.

A települési képviselő vagyonnyilatkozata

49. §

Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatát a 4 Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A települési képviselő vagyonnyilatkozatát a közös önkormányzati hivatalban a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság által - tagjai közül - kijelölt sze-mélynek adja át.

A képviselők jogai és kötelességei

50. §

(1) A települési képviselő köteles a választókkal való kapcsolattartás érdekében a Városháza e célra kijelölt helyiségében negyedévente 2 óra időtartamban foga-dóórát tartani, melynek feltételeit - amennyiben arra igényt tart - a közös önkormányzati hivatal biztosítja.
5(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) A képviselő a választókerületét illetve a település-részt érintő ügyben - egyedül vagy több képviselő kö-zösen - a lakosság tájékoztatása illetve véleményének kikérése céljából fórumot szervezhet.

A képviselők díjazása, költségtérítése

51. §

4A külön rendeletben megállapított havi tiszteletdíj egésze a jogosultakat abban az esetben illeti meg, ha az adott hónapban tartott rendes képviselő-testületi ülésen, valamint a személy szerint illetékes bizottság rendes ülésén részt vettek. Amennyiben valamely ülé-sen nem, vagy az ülés idejének kevesebb mint felén voltak jelen, e tényt - a jelenléti ív és a jegyzőkönyv másolatával alátámasztva - a jegyzőkönyvvezető jelzi a polgármesternek. A polgármester - átruházott hatás-körben - a képviselő adott hónapra eső tiszteletdíjának összegét annak 50%-ától 100 %-áig terjedő mértékben csökkentheti. A hiányzás következményei alól a jogo-sult a polgármesterhez, valamint a bizottsági elnökhöz előzetesen megtett, alapos indokkal ellátott bejelentés esetén mentesül.


V. Fejezet

A képviselő-testület szervei

A képviselő-testület bizottságai,
a bizottság jogállása, megválasztása

52. §

(1) A bizottság elnökének és tagjainak személyére vagy visszahívására bármelyik képviselő és a polgár-mester tehetnek javaslatot.
(2) A bizottság elnökét és tagjait - a polgármester írásbeli előterjesztése alapján - a képviselő-testület választja meg legkésőbb az alakuló ülését követő első ülésén.
(3) Egy képviselő több bizottságnak is tagja lehet, de elnöke csak egynek.
(4) A bizottságból vissza kell hívni azt a tagot, aki a bizottság üléseiről egy naptári éven belül 3 alkalom-mal, alapos indok nélkül távol marad.

53. §

4 (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottsá-gokat hozza létre a megjelölt - képviselők és nem kép-viselő tagok - összetétellel:
a) Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, tagjainak száma: 4+3 fő
b) Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, tagjainak száma: 4+3 fő
c) Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvé-delmi és Vagyonügyi Bizottság, tagjainak száma 4+3 fő.
A belső használatra szánt ügyiratokban és előterjesz-téseken a bizottságok következő rövidített elnevezései is használhatóak: Pénzügyi Bizottság, Humánerőfor-rás Bizottság, Városfejlesztési Bizottság.
(2) A bizottságok feladatkörét az 1. melléklet tar-talmazza.
(3) A 2. melléklet tartalmazza azoknak az előter-jesztéseknek körét, amelyet a bizottság nyújt be, a 3. melléklet tartalmazza azoknak az előterjesztéseknek a körét, amely bizottság állásfoglalásával nyújthatók be.
3(4) A 4. melléklet tartalmazza a bizottságokra, az 5. melléklet a polgármesterre, 12 a 8. melléklet a jegyzőre átruházott hatásköröket.


A bizottság ülései

54. §

5(1) A bizottság szükség szerint tart ülést. A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt és tanácskozási joggal a képviselőket. A bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni, valamint feladat-körükbe tartozó ügy tárgyalása esetén kötelesek részt venni az intézményvezetők, a Városüzemeltető Kft. igazgatója és a városi főépítész. Az önkormányzattal feladatátvállalási megállapodást kötött szervezet kép-viselőjét - tevékenységi körük szerinti napirend tárgya-lásakor - tanácskozási joggal a bizottsági ülésre meg kell hívni. A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a Kőszegi Rendőrkapitányság képviselőjét, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bi-zottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjét. A bi-zottság ülésére - az előzőeken kívül - meg kell hívni mindazokat, akiknek részvételét a bizottság elnöke, illetve együttes ülés esetén az érintett bizottságok elnö-kei szükségesnek tartanak.
5(1a) Az ülés meghívóját és előterjesztésre kerülő anyagait Kőszeg város hivatalos honlapján is közzé kell tenni. A zárt ülés anyagát csak a képviselők és az egyébként az azon részvételre jogosítottak részére szabad hozzáférhetővé tenni.
7(2) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Akadályoztatás esetén az elnök teendőit az általa megbízott képviselő veszi át. A bizottságok ülé-sei általában legkésőbb 14 óráig megkezdődnek és legfeljebb 6 óra az időtartamuk. Amennyiben a napi-rendi pontok száma azt indokolja, az időtartamot a bizottság egyszerű szavazással, vita nélkül legfeljebb 1 órával meghosszabbíthatja.
(3) A bizottságok a polgármester vagy bármely bi-zottság elnökének kezdeményezésére együttes ülést tarthatnak.
7(4) Az együttes ülés időpontjában, helyében és napi-rendjében az érintett bizottságok elnökei állapodnak meg.
(5) Az együttes ülés levezetőjét az elnökök egyhangú döntéssel jelölik ki maguk közül. Megegyezésük hiá-nyában az ülést az idősebbik elnök vezeti le.
(6) Az ülés vezetésének rendjére, a hozzászólási jog-ra vonatkozó szabályok tekintetében úgy kell eljárni, mintha egy bizottság ülésezne.
(7) Az együttes ülésen résztvevő bizottságok határo-zataikat külön szavazással hozzák meg.

55. §

(1) A bizottság elnöke, illetve elnökök kötelesek ösz-szehívni a bizottságot a Mötv-ben meghatározottakon túl
a) a képviselő-testület határozatára,
b) a bizottsági tagok legalább felének indítványára.
(2) A képviselőket értesíteni kell a bizottságok ülésé-nek időpontjáról és napirendjéről.
(3) Az együttes ülést tartó bizottságok akkor határo-zatképesek, ha bizottságonként a tagok több mint fele jelen van.
(4) A bizottság munkájába szakértőt is bevonhat.

56. §

A bizottság határozatait a naptári év elejétől kezdő-dően folyamatos sorszámmal és az ülés napjának megfelelő dátumozással kell ellátni.

A polgármester

57. §

4(1) A polgármester illetményét, költségtéríté-sét a képviselő-testület a jogszabály keretei között határoz-za meg.
(2) A polgármester megbízatását főállásban látja el, aki felelős az önkormányzat egészének működéséért.
(3) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új pol-gármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, az alpolgármesteri tisztség betöltetlensége, tartós aka-dályoztatása esetében a 15. §-ban meghatározott személynek.


Alpolgármester

58. §

4 (1) A képviselő-testület 1 fő főállású alpolgármes-tert választ.
4 (2) Az alpolgármester jutalmáról - a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság javaslatára -, valamint illet-ményének, költségtérítésének mértékéről a képviselő-testület dönt.

A jegyző, aljegyző

59. §

A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltet-lensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfel-jebb hat hónap időtartamra - a az igazgatási és építés-hatósági osztály vezetője látja el a jegyzői feladato-kat.


A Közös Önkormányzati Hivatal

60. §

(1) A képviselő-testület az Mötv. alapján Közös Ön-kormányzati Hivatalt hoz létre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.1261. §

Hatályon kívül helyezve.VI. Fejezet

Együttműködés a civil szervezetekkel
és a nemzetiségi önkormányzatokkal

62. §

(1) A képviselő-testület a rendelkezésére álló eszkö-zökkel támogatja és együttműködik a lakosság olyan önszerveződő közösségeivel (társulásaival), amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok, közügyek megoldására törekednek.
(2) Az 7. mellékletben felsorolt önszerveződő közös-ségeket, civil szervezeteket és egyesületeket - a tevé-kenységi körük szerinti napirend tárgyalásakor - ta-nácskozási joggal a képviselő-testületi ülésre meg kell hívni.

63. §

2(1) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkor-mányzat részére biztosítja – annak székhelyén – az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról az alábbi módon:
5a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkor-mányzat részére előzetes egyeztetés alapján 13havi 32 órában, heti 8 órás bontásban biztosítja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (Kőszeg, Jurisics tér 8., 1858 hrsz.) I. emelet 115. számú (Titkárság) 35 négyzetméter alapterületű irodájának használatát az ott található számí-tástechnikai és sokszorosító berendezésekkel együtt, az ott helyet foglaló szervezési ügyintéző jelenlétében és közreműködésével az ügyintéző munkaidejében, továbbá az előbbi időkereten belül, legkésőbb 5 munkanappal előbb történő bejelentést követően a képviselő-testületi ülések megtartására az I. emelet 137. számú, 40 négy-zetméter alapterületű tanácskozó termét munka-időben, vagy azon kívül 16-18 óra között.
13b) Az a) pontban megjelölt irodahelyiségben a helyi önkormányzat rendelkezésre bocsátja a nemzeti-ségi önkormányzatok testületi, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Kőszegi Roma Nemze-tiségi Önkormányzat részére minden héten hét-főn délelőtt 8-12 óra között és pénteken délelőtt 8-12 óra között, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére minden héten kedden 8-16 óra között, a Kőszegi Német Nemzetiségi Ön-kormányzat részére minden héten szerdán 8-16 óra között.
c) A helyi önkormányzat gondoskodik a nemzetisé-gi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről, különösen a meghívók, az előter-jesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek el-készítésével és valamennyi hivatalos levelezése előké-szítéséről, postázásáról.
d) Előkészíti a testület és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilván-tartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.
e) Ellátja a nemzetiségi önkormányzat működésé-vel, gazdálkodásával kapcsolatban a nemzetiségi önkormányzattal kötött Megállapodásban rész-letezett feladatokat.
f) A nemzetiségi képviselő-testületi ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal bejelentett igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kom-munikációs rendszer használatát.
g) Az a)-f) pontokban meghatározott fel-adatellátáshoz szükséges valamennyi kiadást – beleértve a helyiséghasználattal kapcsolatos re-zsiköltségeket is, de nem beleértve a nemzetiségi önkormányzati tisztségviselők telefonhasznála-tának díját – a helyi önkormányzat viseli.
h) Az a), c)-d), és f) pontokkal járó fel-adatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 7Jegyzői Irodájába besorolt szervezési ügyintéző, az e) és g) pontban foglaltakat pedig a Pénzügyi és Gaz-dálkodási Osztály végzi.
(2) Kőszeg Város Önkormányzata közösségi célokra biztosítja a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megál-lapodás alapján a Kőszeg, Rákóczi F. u. 91. szám alat-ti helyiségcsoportot, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájá-ban, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Kossuth Lajos u. 15.szám alatti helyiségcsoportot, a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használat formájában, külön megállapodás alapján a Kőszeg, Chernel u. 6.szám alatti helyiségcsoportot. A helyiségek fenntartásának, karbantartásának költségei a nemzetiségi önkormányzatokat terhelik.
2(3) Hatályon kívül helyezve
(4) A helyi nemzetiségi önkormányzat a nemzetisé-gek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továbbiakban: Njt.) meghatározott kezdeményezést, javaslatot, tájékoztatás-kérést a polgármesterhez nyújthatja be. A polgármester az Njtv-ben előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, illetve a tájékoztatás megadása iránt intézkedni.
(5) A helyi nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési, és vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában hozott dön-tést, a kialakított és írásba foglalt véleményt a pol-gármesternek köteles megküldeni.
(6) A helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő a közös önkormányzati hivataltól igényelheti a nemzeti-ségi önkormányzati feladatkörének ellátásához szük-séges tájékoztatást, szakmai közreműködést.


2 7 11VII. Fejezet

Helyi népszavazás

64. §

(1) Helyi népszavazást – a törvényben meghatáro-zottakon túl – legalább 1300 kőszegi választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi nép-szavazást, ha azt legalább 1900 választópolgár a kér-dés megjelölésével kezdeményezte.

1265. §

Hatályon kívül helyezve.


VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

67. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-tályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 29/2007. (XI. 1.), a 13/2008. (V. 13.), a 7/2009. (III. 1.), az 1/2010. (I. 31.), a 6/2010. (III. 8)., a 27/2010. (X. 18.), az 1/2011. (I. 31.), a 2/2012. (II. 20.) és a 21/2012. (VI. 4.) és a 38/2012. (XII. 14.) önkormány-zati rendelet.

Kőszeg, 2013. szeptember 26.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző41. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGOK FELADATKÖRÉRŐL
1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

1.1. Feladatkörébe tartozik a rendeletterveze-tek véleményezése.
1.2. Véleményezi az alpolgármester illetmé-nyére tett javaslatot, valamint javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester jutalma-zására minden év december végéig.
1.3. Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlen-ségi, méltatlansági ügyeit.
1.4. Közreműködik a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításában.
1.5. Véleményezi a képviselő-testület hatáskö-rébe tartozó szerződéseket.
1.6. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők va-gyonnyilatkozatait.
1.7. A képviselő személyes érintettsége bejelen-tésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásá-nak kivizsgálása.
1.8. Feladatkörébe tartozik az éves költségve-tés koncepciójának, rendelettervezetének a véleményezése.
1.9. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végre-hajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos teljesítését.
1.10. Kontrollálja az önkormányzati költségve-tési szervek gazdálkodásának szabályszerű-ségét.
1.11. Az önkormányzatnál és intézményeinél:
1.11.1. véleményezi az éves költségvetési ja-vaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
1.11.2. figyelemmel kíséri a költségvetési be-vételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre; a vagyonváltozás (vagyonnöve-kedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
1.11.3. vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkeze-lési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
1.11.4. kezdeményezi a képviselő-testületnél a közös önkormányzati hivatal, illetve az ön-kormányzat intézménye vonatkozásában pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezet megjelölésére;
1.11.5. javaslatot tesz a közös önkormányza-ti hivatalnál és az önkormányzat intézménye-inél belső vagy külső szerv által végzett pénz-ügyi-gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedé-sek megtételére.
1.12. A közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságok-kal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében.2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környe-zetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2.1. Kiemelt feladata a városfejlesztés és a vá-rosrendezés, a közlekedés és hírközlés kérdé-sei, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok, az energiaszolgáltatás kérdései, a természeti és épített környezet vé-delme, városunk műemlékeinek védelme.
2.2. Feladatkörébe tartozik: a vagyonmérleg értékelése, az önkormányzat gazdasági vál-lalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése, a privatizációs tervek és folyamat értékelése, az önkormányzat tu-lajdonával összefüggő ügyek és a velük való gazdálkodás.
2.3. Közreműködik a város idegenforgalmi stratégiájának és fejlesztési programjainak megalkotásában és véleményezésében.
2.4. Feladatkörébe tartozik: a természeti kör-nyezet védelme, a természettel összhangban lévő fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása a város programjaiban, be-ruházásaiban és a képviselő-testület által al-kotott rendeletekben.
3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészség-
ügyi és Sport Bizottság

3.1. Közreműködik:
3.1.1. a város köznevelési intézményei helyi fel-tételeinek szervezésében, az ifjúsági- és sport-ügyek képviseletében és támogatásában,
3.1.2. a közművelődés helyi feltételeinek terve-zésében, hosszú távú koncepciójának kiala-kításában, a közművelődés és kulturális igé-nyek feltárásában,
3.1.3. a város testvérvárosi és egyéb külkapcsola-tainak alakításában,
3.1.4. a képviselő-testület köznevelésre, közmű-velődésre, helyi televízióra, sajtóra, sportra, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó előter-jesztések, határozati javaslatok elkészítésé-ben,
113.1.5. Hatályon kívül helyezve.
3.1.6. a gyermek és ifjúságvédelmi, családsegítő tevékenységben,
3.1.7. az egészségügyi, valamint a szociális alap- és szakellátás feladat- és intézményrendszer-ének szervezésében,
3.1.8. elemzi és véleményezi az egészségügyi és szociális alapellátás, valamint szakellátás helyzetét, hatékonyságát.


3.2. Feladatkörében rendszeresen együttmű-ködik:
3.2.1. a városban működő nem önkormányzati fenntartású köznevelési, szociális intézmé-nyekkel,
3.2.2. a városban működő, önszerveződő közös-ségekkel,
3.2.3. a sport egyesületekkel,
3.2.4. az egészségügyben és a szociális ellátás-ban érdekelt vállalkozásokkal,
3. 2.5. hatóságokkal, civil és karitatív szerveze-tekkel,
3.2.6. az illetékes hatóságokkal és más szerveze-tekkel a drogellenes intézkedésekben és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásai-nak és a jogszabályok előírásainak képvise-letében.
3.3. Részt vesz az önszerveződő közösségek önkormányzati támogatási ügyeinek lebo-nyolításában.32. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE, AMELYEKET BIZOTTSÁG NYÚJT BE


1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
41.1. A polgármester jutalmának megállapítá-sa.
4 1.2. Az alpolgármester jutalmának megállapí-tása.
1.3. Képviselők tiszteletdíjának, juttatásainak megállapítása.
1.4. Képviselői összeférhetetlenség, méltatlan-ság kivizsgálásáról szóló előterjesztés.
1.5. A képviselői vagyon-nyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás megindítása.
1.6. Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározása.
1.7. A képviselő személyes érintettsége bejelen-tésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálása.


2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környe-zetvédelmi és Rendészeti Bizottság

2.1. Közterület elnevezése, valamint elnevezé-sének megváltoztatása.


3. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


AZON ELŐTERJESZTÉSEK KÖRE,
AMELYEKET A BIZOTTSÁGOK VÉLEMÉNYEZÉSÉVEL NYÚJTHATÓK BE


1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság1.1. Az önkormányzat gazdasági programja.
1.2. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rende-lettervezet.
1.3. Az önkormányzat költségvetési koncepci-ójának, zárszámadásának és rendeletének megállapítása, módosítása.
1.4. A költségvetés végrehajtásáról szóló be-számoló.
1.5. Bármely, költségvetést érintő előterjesztés.
81.6. Önkormányzati elismerések adományo-zása.
1.7. Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybí-róságnál.
1.8. A képviselő-testület által kezdeményezett helyi népszavazás kiírása.
1.9. Az alakuló ülést kivéve a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működé-sének meghatározása, a törvény által a kép-viselő-testület hatáskörébe utalt választási, kinevezési, megbízási ügyek.
1.10. Rendelettervezetek, módosítások, kiegé-szítések.
1.11. Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás.
1.12. Testvérvárosi szerződés megkötése.
1.13. Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések megkötése.
1.14. Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás.
1.15. Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
1.16. A képviselő-testület általi hitel felvétel, kötvény kibocsátása.
1.17. A pénzügyi vonzattal járó pályázatok be-nyújtása.
1.18. A címzett, illetve a céltámogatások, va-lamint működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése.
1.19. Az önkormányzati vagyonalap és a la-kásprivatizációs számla felhasználásáról szó-ló döntések.
1.20. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.
1.21. A városi rendőrkapitány éves tájékoztató-ja.
1.22. A közrend, közbiztonság tárgyában ké-szült előterjesztések.
1.23. Közbiztonsági feladatkörű, önkormányza-ti alapítású közalapítványok éves beszámo-lóival és a velük kapcsolatos egyéb képviselő-testületi előterjesztések.
2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság2.1. Az önkormányzat költségvetési koncepci-ójának, zárszámadásának és rendeletének megállapítása.
2.2. A közigazgatási határ kiigazítása, vala-mint jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltozta-tása.
2.3. A rendezési program megállapítására, a rendezési tervek jóváhagyására, illetőleg a belterületi határvonal megállapítására vonat-kozó előterjesztések.
2.4. Az építésügyi igazgatás körébe tartozó he-lyi társadalmi viszonyok rendezésére vonat-kozó rendelettervezet.
2.5. Az önkormányzat gazdasági programja.
2.6. A környezet- és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok megállapítása, egyedi dönté-sek meghozatala.
2.7. A városi energetikai stratégia elfogadása.
2.8. Turisztikai tárgyú előterjesztések.
2.9. Az üzleti vagyon hasznosításával kapcso-latos valamennyi tulajdonosi jogosultság gyakorlása 5 millió forintos értékhatár felett, valamint az elővásárlási joggal érintett ingat-lanok esetében 10 millió forint értékhatár fe-lett.
2.10. Az önkormányzati vagyonnal történő gaz-dálkodás szabályainak meghatározása, va-gyonkoncepció kialakítása.
82.11. Önkormányzati elismerések adományozá-sa.

3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság3.1. Az önkormányzat költségvetési koncepci-ójának, rendeletének és zárszámadásának megállapítása.
3.2. A közművelődési, köznevelési intézmé-nyek alapítása, megszüntetése, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
3.3. A közművelődési, közgyűjteményi és mű-vészeti tevékenységgel kapcsolatos helyi irá-nyítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
3.4. Az önkormányzat gazdasági programja.
3.5. Megállapodás külföldi önkormányzattal való kulturális, köznevelési és sport együtt-működésről.
3.6. A köznevelési tevékenységgel, valamint a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőr-zési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.
9 11 3.7. Az önkormányzat által kiírt közművelő-dési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményvezetői állások pályázati feltételei-nek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményveze-tőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.
11 3.8. Hatályon kívül helyezve.
3.9. Más intézményfenntartóval kötött közne-velési megállapodások.
3.10. Feladatkörében a címzett, illetve a céltá-mogatások igénylésére javaslat.
3.11. A kulturális, sport illetve köznevelési fel-adatkörű önkormányzati alapítású közala-pítványok éves beszámoltatása és a velük kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztések előkészítése.
3.12. Egészségügyi és szociális intézmény alapí-tása, megszüntetése, átszervezése, feladatá-nak megváltoztatása, szakmai és gazdálko-dási beszámolója.
3.13. Szociálpolitikai és lakásügyi tárgyú rende-let-tervezetek.
3.14. Egészségügyi és szociális vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek.
3.15. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása.
3.16. Az egészségügyi és szociális feladatkörű önkormányzati alapítású közalapítványok beszámolója.
3.17. Egészségügyi alap- és szakellátást biztosí-tó vállalkozások előterjesztései.
3.18. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak meghatározása, vagyonkoncepció kialakítása.
83.19.Önkormányzati elismerések adományozá-sa.
93.20. A szociális tevékenységgel kapcsolatos he-lyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.


3 44. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

1.1. Lebonyolítja a képviselő-testület titkos szavazásait.
1.2. Az önkormányzat költségvetési szerveinél pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végez.
1.3. Koordinálja a közbiztonság és a bűnmeg-előzés helyi feladatait.


2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környe-zetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2.1. Dönt a városrehabilitációs támogatások odaítéléséről.
2.2. Gyakorolja az üzleti vagyon hasznosítá-sával kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jo-gosultságot 5 millió forintos értékhatárig, illet-ve az elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetében 10 millió forint értékhatárig.
2.3. Hozzájárul az önkormányzati vagyon szerződött vagyonkezelők általi felújításá-hoz, az azokon tervezett beruházásokhoz.

3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

9 11 3.1. Jóváhagyja az önkormányzat közműve-lődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményeinek szervezeti és működési sza-bályzatát, éves munkaterveit, szakmai prog-ramjait.
3.2. Felügyeli a Kőszeg és Vidéke című ön-kormányzati tulajdonú időszaki lap pártat-lanságát, szerződésszerű működését, eltérés esetén eljárást kezdeményez a képviselő-testületnél.
11 3.3. Jóváhagyja az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott támogatások felhasz-nálásról szóló szakmai beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat.
3.4. A „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésre tör-ténő felhívások kibocsátása, a felterjesztések elbírálása és javaslattétel elkészítése a pol-gármester felé.
9 113.5 Hatályon kívül helyezve.
3.6. Meghatározza a megüresedett önkor-mányzati bérlakások bérbeadásának módját.
3.7. Kijelöli az önkormányzati bérlakások bér-lőit.

5. melléklet a 27./2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK
1. Elemi kár mértékének megállapítására kár-becslő bizottságot hoz létre.
92. Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt települési támogatási és egyéb szociális ellátási ügyekben.
3. Dönt az önkormányzati tulajdonban lévő la-kások és helyiségek bérletéről szóló rendele-tekben a hatáskörébe telepített ügyekben.
4. Dönt a közterület-használatáról és a városkép védelméről szóló rendeletben meghatározott ügyekben.
5. Nyilatkozik a nem önkormányzati rendelettel alapított elővásárlási jogokkal kapcsolatban.
6. Tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkor-mányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben.
7. Hozzájárulást ad a vételár hátralékkal terhelt volt önkormányzati lakás újabb megterhelé-séhez.
118. Dönt az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megállapított polgármesteri tá-mogatási keret felhasználásról, valamint a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolá-sok elfogadásáról.
9. Méltányosságból csökkentheti, elengedheti a hatáskörébe utalt és jogosulatlanul igénybe-vett szociális ellátások visszatérítését és a kamat összegét, vagy részletfizetést engedé-lyezhet.
10. Dönt a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő cím odaítéléséről.
11. Megállapítja a helyi közutak forgalmi rend-jéből következő közlekedési szabályokat.
1012. Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a jel-zőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló 10/2017. (V.26.) rendeleté-ben meghatározott közútkezelői hozzájárulá-sok kiadásáról és a díjfizetési kötelezettség alóli felmentések megadásáról.
13. Gyakorolja a közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos hatáskört.
14. Dönt Kőszeg város zászlójának (lobogójá-nak), címerének és nevének használatával kapcsolatos ügyekben.
15. Dönt az önkormányzat követeléseinek elen-gedéséről az 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet szerint.
16. Dönt a képviselői tiszteletdíjak csökkentésé-ről ha a képviselő az adott hónapban tartott rendes képviselő-testületi ülésen, illetve a személy szerint illetékes bizottság rendes ülé-sén nem, vagy az ülés idejének kevesebb mint felén volt jelen.
17.3 Előzetes hozzájárulását adja a korlátozot-tan forgalomképes és az üzleti önkormányza-ti vagyonnak az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályai-ról szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati ren-delet 18. §-a szerinti hat hónapon túli haszno-sításához.
18.4 Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Kép-viselő-testületének a történelmi belváros gép-jármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) rendeletében meghatározott behajtási engedélyek kiadásáról.
819. Dönt a „Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevele” adományozásáról.

7 9 10 126. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


Hatályon kívül helyezve.

57. melléklet a 27/2013. (IX. 27..) önkormányzati rendelethez


AZON ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK,
CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK,
MELYEKET TEVÉKENYSÉGI KÖRÜK
SZERINTI NAPIREND TÁRGYALÁSAKOR
TANÁCSKOZÁSI JOGGAL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRE
MEG KELL HÍVNI


1. Országos Polgárőr Szövetség Kőszegi Egyesülete
2. Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
3. Irottkő Natúrparkért Egyesület
74. Kőszegi Sportegyesület
5. Kőszegi Sporthorgász Egyesület
5 6. Kőszegi Testvérvárosi Egyesület
38. melléklet a 27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rende-lethez


A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK


1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabá-lyairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-nyeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével kap-csolatos elsőfokú hatáskör gyakorlása.

62. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) ön-kormányzati rendelete alapján a személyi térítési díj vitatása, csökkentése és elengedése.
5 71. függelék a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati ren-delethez

1. Kőszeg város testvértelepülései:
1.1. Vaihingen an der Enz (Németország)
1.2. Mödling bei Wien (Ausztria)
1.3. Senj (Horvátország)
1.4. Szenc (Szlovákia)
1.5. Nyitragerencsér (Szlovákia)

2. Kőszeg város tagja a „Jumelage” elnevezésű nem-zetközi partnervárosi szövetségnek, továbbá a „Douzel-age” elnevezésű Európa Uniós kisvárosi partnervárosi szövetségnek.

3. Kőszeg város tagja:
3.1. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének,
3.2. A Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesületnek.