29/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településképi védelméről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 14/2015. (V. 29. ) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (2) bekezdésében és a 29.§ (6)-(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Kőszeg Város településképi védelme, ennek érdekében építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme. Célja az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényre juttatása, az épített környezet esztétikus kialakítása, a városkép megőrzésére és formálásra vonatkozó szempontok meghatározása, az építési tevékenységgel összefüggő szabályok előzetes tisztázása és az eljárási szabályok rögzítése.


A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet területi hatálya Kőszeg Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Kőszeg Város közigazgatási területén e rendeletben meghatározott esetekben építésügyi hatósági engedélyhez kötött és építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait e rendeletben foglaltak figyelembevételével együtt kell alkalmazni.


Településképi véleményezési eljárás

3.§

(1) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében adott településképi véleménye a rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.
(2) A településképi vélemény iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a rendelet 3. melléklete szerinti űrlapon.
(3) A véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott műszaki tartalommal kell benyújtani.
(4) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell – a vonatkozó kormányrendeletekben maghatározottakon túlmenően – hogy az építészeti-műszaki dokumentáció
a) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a (város) építészeti illeszkedésre vonatkozó – javaslatokat,
b) a településrendezési eszközök irányadó szabályozásától, valamint az a) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.
(5) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítész szakmai véleményét, melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását.


Településképi bejelentési eljárás

4.§

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a rendelet 2. mellékletében meghatározott építési tevékenységek, építmények rendeltetésének megváltoztatása és reklámok elhelyezése során.
(2) A polgármester településképi bejelentési eljárás keretében hozott döntése az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.
(3) A településképi bejelentés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a rendelet 4. melléklete szerinti űrlapon.
(4) A bejelentési eljárásra benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt a Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés szerinti műszaki tartalommal kell benyújtani.
(5) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során – különösen – az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) építési szabályoknak való megfelelőség,
b) a hatályos településrendezési eszközöknek való megfelelőség.
(6) Amennyiben a tevékenység megfelel az (5) bekezdésben meghatározott szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás tudomásul vételéről igazolást állít ki, melynek érvényességi ideje – ha az igazolás másképpen nem rendelkezik:
a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezés – kivéve cégér – esetén 1 év,
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig,
e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb aktualitása időpontjáig.
(7) Amennyiben a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül igazolást nem állít ki, vagy a bejelentett tevékenység megkezdését nem tiltja meg, úgy azt megadottnak kell tekinteni a (6) bekezdés szerinti érvényességi időtartamra vonatkozóan.
(8) Amennyiben a rendelet 2. melléklet III. pontjában felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati engedély kiadására vagy a közterület-használati szerződés megkötése csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor.
(9) Amennyiben a polgármester által kiállított igazolás érvényességi ideje lejár, az igazolást ismételten meg kell kérni.
(10) A bejelentés elmulasztása, a polgármester döntésének megszegése esetén a magatartás megszegőjével szemben 50.000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.


Záró rendelkezések

5.§

E rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Kőszeg, 2013. szeptember 26.
Huber László s. k. dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A rendelet mellékleteit lsd. a letölthető formátumban.)