38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 3/2014. (I. 31.), a 15/2014. (III. 28.), a 20/2016. (VII. 4.), a 6/2017. (IV. 28.) és a 18/2020. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében és 35. §-ában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kőszeg város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.
(2) A közszolgálgatást csak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Htv.) 33.§-ában meghatározott eljárásrend alapján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.
(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató kiválasztására nem kerül sor.
(4) Kőszeg város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján a STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) végzi.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.
(3) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. §

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.
(4) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 17.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.
(5) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jogszabály alapján meghatározott díjat fizetni.


5. §

(1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyűjtőszigetek, valamint a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére.
(2) Az ingatlanhasználó a közterületi házhoz menő lomtalanítás keretébe tartozó – kizárólag - lomhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, amelyet a közszolgáltató évente legalább egy alkalommal ingyenesen szállít el a közterületről.
(3) Hatályon kívül helyezve.


6. §

Hatályon kívül helyezve.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

7. §

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 5 évre köti meg.
(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.
(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.


8. §

(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelezően igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.
(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei
a) a felek megnevezése,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,
e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiséget, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
3 h) Hatályon kívül helyezve
3 i) Hatályon kívül helyezve
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,
k) az irányadó jogszabályok meghatározása,
l) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.
(3) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.

9. §

(1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.
(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni,
(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni
(5) Hatályon kívül helyezve.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. §

(1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek.
(2) Alkalmazható szabvány szerinti edények:
a) 60 liter űrtartalmú edény,
b) 80 liter űrtartalmú edény,
c) 120 liter űrtartalmú edény,
d) 240 liter űrtartalmú edény,
e) 1100 liter űrtartalmú edény,
f) alkalmi többlet hulladék gyűjtésére rendszeresített 120 liter űrtartalmú, a szolgáltató emblémájával ellátott zsák.
(3) A gyűjtőedényzetet az igénybevevők – választásuk szerint – maguk szerezhetik be, vagy bérelhetik a szolgáltatótól. A bérbe vett gyűjtőedények pótlásáról, cseréjéről, javításáról – a szerződésben foglalt megállapodás szerint – a szolgáltató köteles gondoskodni.
(4) A hulladék ürítésének gyakorisága az egyedi szerződésekben meghatározottak szerint, de minimum heti egy alkalommal.


11. §

(1) A hulladékgyűjtő edényzet mérete természetes személy ingatlanhasználó számára családi házban háztartásonként
a) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó esetében 60 liter, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja,
b) 2 fő esetében legalább 80 liter,
c) 3 vagy több fő esetében legalább 120 liter.
(2) A hulladékgyűjtő edényzet előírt mérete többlakásos lakóházakban, társasházakban, szövetkezeti házakban lakásonként számítva:
a) heti egyszeri szállítás esetén legalább az (1) bekezdés a)-c) pontoknak megfelelő edényzet
b) heti kétszeri szállítás esetén legalább az a) pont szerinti méret fele.
(3) A hulladékgyűjtő edényzet minimális mérete nem természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább 120 liter.
(4) Többlakásos lakóház, társasház, szövetkezeti ház esetében a közös képviselőn keresztül kell a települési hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítás céljából történő elszállításra vonatkozó szerződést megkötni. Közös képviselő hiányában meghatalmazott lakó útján keresztül kell a szerződést megkötni. Ebben az esetben megkötött megállapodás melléklete a lakások lakószámának kimutatása, amelyet a szolgáltató köteles minden évben az önkormányzat részére bocsájtani.
(5) Amennyiben az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott települési szilárd hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázásának alapját képező gyűjtőedényzet űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényzet beszerzésére felhívni az ingatlanhasználót határidő megjelölésével.


Az üdülőingatlanokra 3 vonatkozó sajátos szabályok

12. §

3(1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő ingatlan esetén, zsákos hulladékszállítás igénybevételre jogosult és köteles.
(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.
(3) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.
3 (4) Hatályon kívül helyezve.


A közterület tisztán tartására vonatkozó
részletes szabályok

13. §

(1) Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.
(2) Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, terei mentén, a piacok, a vásárok, a üzletek, az intézmények, a szórakozóhelyek környékén a városképbe illő hulladékgyűjtő edények legyenek elhelyezve.
(3) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról a közszolgáltató gondoskodik.
5(4) Hatályon kívül helyezve.
(5) A közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, a rendelet 1. mellékletében foglalt közterületek kivételével.
(6) Az ingatlanhasználónak a belterületen levő nyílt árkok kapubejárók alatti átereszeit, a folyókákat, a zárt vízelvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani.
1(7) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, az ingatlanhasználók gondoskodnak az ingatlanjaikkal határos járdaszakaszok hótól való megtisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán az időjárástól függően legalább még egyszer szükség szerint meg kell ismételniük.

14. §

(1) A vendégjárdát - a közútnak a járda és az úttest közötti része, kivéve a csapadékvíz-elvezető árkot - az ingatlan használója köteles állandó jelleggel úgy gondozni, hogy ott a talaj elegyengetett és gazmentes, esztétikus állapotban legyen tartva.
(2) Az ingatlanhasználó a vendégjárdát füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.
(3) Vendégjárdán haszonnövényeket termelni nem szabad.

15. §

(1) Ha az állami vagy városi közút jármű üzemeltetése következtében szennyeződik (pl. olajfolyás, sárfelhordás) a jármű vezetője köteles a szennyeződést haladéktalanul eltávolítani.
(2) A közterületen csak olyan módon szabad anyagot szállítani, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a rakománytól a közterület beszennyeződne, a szennyeződés előidézője azt azonnal eltávolítani, illetve a további szennyeződést megakadályozni köteles.
(3) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést annak előidézője köteles közvetlenül a fel- vagy lerakodás elvégzése után eltakarítani.

16. §

(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/1994. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2-12.§-a, a 13.§ (1)-(4) bekezdése, 15.§-a, 17-20.§-a, 22.§-a és 1-3. melléklete.

Kőszeg, 2013. december 19.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester1. melléklet a 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez


Az alábbi belterületi közterületek tisztán tartása az önkormányzat feladatát képezi:

1. Ady Endre utca,
2. Árpád tér,
3. Bem József utca,
4. Cáki út,
5. Chernel utca,
6. Deák Ferenc utca,
7. Diák sétány,
8. Faludi Ferenc utca,
9. Flórián tér,
10. Fő tér,
11. Gyöngyös utca,
12. Gyöp utca,
13. Győry János utca,
14. Hunyadi János utca,
15. Írottkő utca,
16. Jurisics tér,
17. Károly Róbert tér,
18. Kelcz-Adelffy utca,
19. Kincs apát köz,
20. Kossuth Lajos utca,
21. Liszt Ferenc utca,
22. Munkácsy Mihály utca,
23. Pék utca,
24. Posztó utca,
25. Rajnis József utca,
26. Rákóczi Ferenc utca,
27. Rohonci utca,
28. Rómer Flóris utcának a Rákóczi utca és a Velemi út közötti szakasza,
29. Schneller József utca,
30. Sigray Jakab utca,
31. Szűk utca,
32. Táblaház utca,
33. Temető utca,
34. Űrhajósok utcájának a lakótelepi szakasza,
35. vasútállomási autóbuszforduló,
36. Várkör,
37. Városház utca,
38. Velemi út

(Lsd. a letölthető formátumot.)