5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 21/2014. (V. 30.), a 29/2014. (VIII. 29.) és a 38/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2014. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.


2. §

1 2 3A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2014. évi költségvetését
2 188 484 E Ft költségvetési bevétellel
2 578 749 E Ft költségvetési kiadással
390 265 E Ft hiánnyal
4 398 E Ft finanszírozási kiadással
394 663 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

3. §

1 2 3 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása


Működési célú bevételek:
 működési célú saját bevételek 521 751 E Ft
 működési célú központi bevételek 774 114 E Ft
 átengedett központi bevételek 29 671 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 131 745 E Ft
Működési bevételek összesen: 1 457 281 E Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 112 489 E Ft
 felhalmozási célú átvett pénzeszköz, tám. ért. bevétel 366 620 E Ft
 felhalmozási célú központi bevételek 234 744 E Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 17 350 E Ft
 áfa bevételek
Felhalmozási bevételek összesen: 731 203 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 188 484 E Ft


Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 299 096 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 79 717 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 745 293 E Ft
 pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás 589 574 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 70 180 E Ft
 céltartalék 26 316 E Ft
 fejlesztési célú áfabefizetés és kamat - 35 E Ft
Működési kiadások összesen: 1 810 141 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 felújítási kiadások 76 279 E Ft
 fejlesztési kiadások 667 054 E Ft
 pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás 15 470 E Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 2 450 E Ft
 áfabefizetés, kamatfizetés 35 E Ft
 céltartalék 7 320 E Ft.
Felhalmozási kiadások összesen: 768 608 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 578 749 E Ft


Költségvetési bevételek és kiadások különbözete
 működési költségvetés hiánya - 352 860 E Ft
 fejlesztési költségvetés hiánya - 37 405 E Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 390 265 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2013. évi pénzmaradvány 275 977 E Ft
 fejlesztési célú 2013. évi pénzmaradvány 118 686 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 4 398 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 4 398 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 390 265 E Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.
(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek.
Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.
(3) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület legalább negyedévenként, május 30-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(8) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(9) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.
8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


Vegyes és záró rendelkezések

12. §

(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete – polgármesterrel – 49,0 fő.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig készpénzben kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és –vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2014. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeg 2014. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.

13. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

15. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2014. február 6.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket és információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)