17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
1. melléklet: Hulladékot égetéssel megsemmisíteni az alábbi területeken tilos.
2. melléklet: A helyi jelentőségű védett természeti területek adatai
3. melléklet: Természetvédelmi kezelési terv
[A 23/2014. (V. 30.), a 36/2014. (X. 21.) a 18/2016. (VII. 4.), az 5/2017. (III. 31.), a 16/2018. (VIII. 31.) és a 18/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, 48.§ (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.§ (1) bekezdés b) pontjában és 36.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, a környezeti károk megelőzése, csökkentése, megszüntetése, valamint a természeti környezet meglévő állapotának fenntartása, fejlesztése érdekében
a) a levegővédelem területén megállapítsa az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat;
4b) a természetvédelem területén védetté nyilvánítson egyes helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és természeti értékeket, valamint meghatározza az azokat érintő tevékenységek szabályait,
3c) a környezeti zaj elleni védelem területén megállapítsa a helyi zajvédelmi szabályokat,
4d) az ingatlanok gyommentesítésére vonatkozó szabályokat megállapítsa.


2. Levegővédelem

2.§

(1) Belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni az 1. mellékletben meghatározott területen egész évben tilos. Az avar és kerti hulladék elszállításáról a települési szilárd hulladék elszállítását végző Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőszegi Városüzemeltető Kft.) április 1. és április 30., valamint október 15. és november 15. között hetente egy alkalommal gondoskodik.
(2) Egyéb belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Október 1. és április 30. között száraz kerti hulladékot hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad elégetni.

3.§

(1) Külterületen az avar és a kerti hulladék gyűjtése széltől, vízfolyástól védett területen vagy zárt tárolóban történhet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt anyagokat a használó elsősorban komposztálni köteles, vagy azokat ingatlanán eláshatja.
(3) Amennyiben az avar és a kerti hulladék – annak minősége miatt – nem komposztálható, vagy elásására nincs lehetőség, azokat szárítás után a (4) bekezdésben foglaltak szerint el lehet égetni.
(4) Külterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Száraz kerti hulladék égetése október 1. és április 30. között hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével történhet.


3. Egyes helyi jelentőségű természeti értékek és természetvédelmi területek
védetté nyilvánítása4.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város területén helyi jelentőségű védett természeti értéknek, illetve természetvédelmi területnek nyilvánítja az alábbi fákat, fasorokat és területeket:
a) Pontszerűen védett természeti értékek:
aa) Borostyánok a várfalon
ab) Gyöngyös parti öreg hársak
ac) Hunyadi utcai szomorú japánakác
ad) Királyvölgyi gesztenyefa torzója
ae) Szent Lénárd kápolna hársfái
af) Szova kertész hársfája
ag) Várárok mocsárciprusa
ah) Várköri öreg hárs
ai) Városmajori platánfa
aj) Vasútállomási császárfák
b) Vonalas jellegű védett természeti értékek:
ba) Felső körúti hársfasor
bb) Hunyadi utcai hársfasor
bc) Lóránt Gyula sporttelep keleti fasora
c) Természetvédelmi területek:
ca) Árpád tér
cb) Az egykori MÁV Nevelőotthon parkja
cc) Az egykori Dreiszker intézet parkja
cd) Chernel-kert
ce) Csónakázó tó
cf) Dr. Nagy László EGYMI parkja
cg) Evangélikus templom kertje
ch) Fehér sáfrányos terület
ci) Hunyadi Mátyás park
cj) Kálvária utcai park
ck) Küttel villa és a parkja
cm) Széchenyi park és a Gyöngyös-parti sétány hársfasora
cn) Hidegvölgyi mélyút (Ördögárok)
cp) Kenyér-hegyi gyertyános - tölgyes
(2) A védett értékek, területek címét, helyrajzi számát, védetté nyilvánításának indokát, természetvédelmi célját, a középpont koordinátákat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A védett területek természetvédelmi kezelési tervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A jelen rendelettel védetté nyilvánított természetvédelmi területet érintő, a (3) bekezdésben hivatkozott kezelési tervtől való eltérést az ingatlanhasználónak, a tervezett tevékenység megkezdése előtt 30 nappal benyújtott, indoklással ellátott kérelme alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adhat.
(5) Amennyiben a kezelési tervtől való eltérés iránti kérelem előzetes benyújtását, az életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető ok halaszthatatlansága nem teszi lehetővé, a tevékenységet végző személy a tervtől való eltérő tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, a köteles azt a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének bejelenteni, egyidejűleg engedélyt kérni.


3/A. Zaj elleni védelem

5.§

Az építőipari gépek és a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos. Kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő berendezésnek minősül a fűnyíró gép, sövénynyíró gép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész.

3/B. Gyommentesítés

5/A. §

Az ingatlanhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlan gyommentesítéséről, a fű kaszálásáról, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről.


4. Záró rendelkezések

6.§

(1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.
(2)-(10) Hatályon kívül helyezve.


Kőszeg, 2014. április 29.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző1. melléklet a 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez:

Hulladékot égetéssel megsemmisíteni az alábbi területeken tilos.


1. Ady Endre utca
2. Auguszt János utca
3. Árpád tér
4. Bajcsy-Zsilinszky utca
5. Bem József utca
6. Bercsényi Miklós utca
7. Chernel utca
8. Diák sétány
9. Diófa utca
10. Dózsa György utca
11. Erdő utca
12. Faludi Ferenc utca
13. Fenyő utca
14. Forintos Mátyás utca
15. Fő tér
16. Fő tér – Rákóczi Ferenc utca – Munkácsy Mihály utca – Kossuth Lajos utca által határolt tömbbelső
17. Gyöngyös utca
18. Gyöp utca
19. Győry János utca
20. Hegyalja utca
21. Hunyadi János utca
22. Irottkő utca
23. Jurisics tér
24. Kálvária utca
25. Károly Róbert tér
26. Károlyi Mihály utca
27. Kelcz-Adelffy utca
28. Királyvölgyi utca
29. Kiss János utca
30. Kossuth Lajos utca
31. Liszt Ferenc utca
32. Munkácsy Mihály utca
33. Park utca
34. Petőfi tér
35. Pék utca
36. Posztó utca
37. Puskapor utca
38. Rajnis József utca
39. Rákóczi utca
40. Rohonci utca
41. Rómer Flóris utca
42. Sánc utca
43. Sáncárok utca
44. Schneller József utca
45. Sigray Jakab utca
46. Szent Imre herceg utca
47. Szent Lénárd utca
48. Sziget utca
49. Szűk utca
50. Táblaház utca
51. Táncsics Mihály utca
52. Temető utca
53. Tüskevár utca
54. Űrhajósok utcája
55. Várkör
56. Városház utca
57. Velemi utca
58. Zrínyi Miklós utca


A rendelet 2. mellékletét (A helyi jelentőségű védett természeti területek adatai) és 3. mellékletét (Természetvédelmi kezelési terv) lsd. a letölthető formátumban.