3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadása-it, figyelemmel az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatá-nak megállapítására, valamint a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2015. évi költségvetését
1 642 246 E Ft költségvetési bevétellel
1 892 657 E Ft költségvetési kiadással
250 411 E Ft hiánnyal
0 E Ft finanszírozási kiadással
250 411 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.
A működési kiadások teljes körű finanszírozásának biztosítására kiegészítő támogatás igénylését rendeli el.


3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások álamháztartáson belülről 928 546 E Ft
 közhatalmi bevételek 394 911 E Ft
 működési bevételek 143 270 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 11 359 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 478 086 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 211 E Ft
 Felhalmozási bevételek 81 349 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 600 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 164 160 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 642 246 E Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 283 334 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 81 535 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 563 395 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 39 605 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 608 244 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 576 113 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 247 613 E Ft
 felújítások 54 047 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 14 884 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 316 544 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 1 892 657 E Ft


Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 98 027 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 152 384 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 250 411 EFt

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2014. évi pénzmaradvány 98 027 E Ft
 fejlesztési célú 2014. évi pénzmaradvány 152 384 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése 0 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 0 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 250 411 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részle-tezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) be-kezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. mel-léklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projek-tekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.


4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői felelősek saját költségve-tésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhang-jáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület en-gedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi önállóan gaz-dálkodó költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi fe-lelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkor-mányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerző-dés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.
(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgár-mester jogosult dönteni.
(4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekez-désében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek.
Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történhet.
(3) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rende-letmódosítással megváltoztathatja.
(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület legalább negyedévenként, május 30-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i ha-tállyal dönt. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a megha-tározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A vál-toztatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelő-irányzatait megváltoztathatja.
(7) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváha-gyásával hajthat végre.
(8) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazá-sával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásá-hoz, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelős-séggel tartozik.
(9) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázó-ként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő elői-rányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátoz-hatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kö-tött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyúj-tás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevéte-li forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költség-vetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.12. §

(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 48,0 fő.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig készpénzben kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és –vásárlási támogatására for-dítható keretösszeg 2015. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeg 2015. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrészleteiből visszafolyt összeg lehet.

13. §

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközeleb-bi ülésén tájékoztatni kell.


5. Záró rendelkezések


15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kőszeg, 2015. február 12.
Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban!)


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. évi költségvetéséről
(szöveges indoklás)


Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Kormány gazdaságpolitikai elképzelései:
A Kormány 2015. évben a háztartások fogyasztásának 2,6%-os bővülésével, a GDP 2,5%-os emelkedésével, és 1,8%-os inflációval számol. Az államháztartás hiá-nya a GDP 2,4%-ában tervezett.

A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság további erősítése és a gazdasági növe-kedés megőrzése áll. A 2014. évi központi költségvetési törvényben kiemelt szerepet kap a rezsicsökkentés folytatása, a pedagógus életpálya program folytatása, a bankok elszámoltatása, illetve a szociális segélyezésben az önkormányzatok szerepének erősítése.

Központi forrásból származó bevételek:
A 2015. évben az önkormányzati feladatellátás finan-szírozási rendszere az előző évit követi, lényeges vál-tozás a finanszírozási struktúrában nem várható.

A 2015. évi központi támogatásokat az alábbiak szerint vettük figyelembe:
- Az általános működési támogatáson belül a telepü-lésüzemeltetési, fenntartási feladatokhoz (zöldterület és közterület fenntartás, utak, hidak fenntartása, a köz-világítás és a köztemetők üzemeltetése) kapcsolódó tá-mogatás az önkormányzat 2013. év végi statisztikai adatai, és a támogatások településkategóriák szerint meghatározott fajlagos összege alapján történik. A központi költségvetés továbbra sem biztosít támogatást például a településtisztasági feladatokra.
Az önkormányzati hivatal támogatásánál a közös hi-vatal székhely települése jogosult a teljes támogatás igénylésére. A közös hivatal fenntartásához így Velem és Bozsok önkormányzata a normatíva felett járul hoz-zá.
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jelentősen emelkedik, mivel az adós-ságcsökkentési támogatás és a lakásfenntartási támoga-tás kiegészítése megszűnik, az önkormányzat a továb-biakban saját szabályozás alapján folyósíthat ilyen tá-mogatásokat, és ehhez a központi költségvetés maga-sabb forrást biztosít. A pénzbeli szociális ellátások ki-egészítésénél így alacsonyabb összegű támogatással számoltunk, mivel a fentieken túl az aktív korúakkal kapcsolatos ellátások folyósítása a járási hivatalhoz ke-rül.
- A fenti támogatásokat csökkenti a beszámítás ösz-szege, amelynél figyelembe veszik az önkormányzat adóerő-képességét is, így a beszámítás összege 39 852 E Ft-ról 19 291 E Ft-ra csökken. A beszámítás összegét a költségvetési törvényben meghatározott jogcímek szerinti sorrendben kell figyelembe venni.
- Az önkormányzat közvetlenül biztosítja a gimnázi-umban és a Dr. Nagy L. EGYMI-ben a gyermekek nap-közbeni étkeztetését, amelynél a köznevelési in-tézményekbe járó, gyermekotthonban elhelyezett gyer-mekek napközbeni étkezésével, valamint a kollégiumok esetében az összes étkezéssel számolni kellett. A gyer-mekétkeztetés támogatási rendszere 2014-től megválto-zott, a feladathoz az ellátottak arányában számolt bértámogatás, illetve üzemeltetési támogatás kapcsoló-dik, amely az előző évinél jelentősen magasabb (36 386 E Ft).
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevételéhez forintonként 1,5 Ft támogatás kapcsolódik.
- A gépjárműadó bevételéből 40% marad az önkor-mányzatnál.
- Az intézményi feladatok támogatásánál a könyvtári és közművelődési feladatokhoz az előző évivel azonos összegű fajlagos támogatás kapcsolódik. A múzeum támogatása az előző évihez képest emelkedett (27 728 E Ft).

- A többcélú társulás 2013. június 30-ával átalakult az új önkormányzati törvénynek megfelelő társulássá.
A központi törvény továbbra is tartalmaz kiegészítő támogatást a jelenleg is társulásban ellátott szociális fe-ladatok tekintetében, a költségvetésben a jelenlegi in-tézményrendszerrel számoltunk. A feladatellátásokhoz kapcsolódó támogatásokat a székhely önkormányzat, azaz Kőszeg igényelheti. A társulás intézményeire és feladataira igényelt támogatás 374 074 E Ft, amelyet az önkormányzat államháztartáson belüli támogatásként ad át a társulás részére. A költségvetés tartalmazza az intézmények normatíva feletti támogatásának átadását is a társulási megállapodásnak megfelelően megosztva.

A társulásnál tervezett feladatok finanszírozása:
- A köznevelés területén az óvodai ellátás finan-szírozás során a szakmai jogszabályi előírások alkal-mazásával a központi költségvetés biztosítja az óvoda-pedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők kötelező illetményét és ezek járulékait, figyelembe véve a törvény nevelésszervezési paramétereit. A szakmai dolgozók bértámogatása a pedagógusok esetében (a pedagógusok új illetmény és előmeneteli rendszerét fi-gyelembe véve) és a közvetlen segítők esetében is emelkedett. Emellett kötött felhasználású támogatás igényelhető az óvodák működtetéséhez.
- A szociális területen az átmeneti és a napközbeni el-látásokhoz társult feladatellátás esetén ellátott arányo-san többlettámogatás igényelhető. A bentlakásos ellátá-sok esetében a szakmai jogszabályokban előírt kötelező szakmai létszám kötelező illetményét és ezek járulékait, továbbá intézmény-üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés.

A 2015. évi költségvetés tervezését a fennálló bizonyta-lansági tényezők nagyon megnehezítették:
- a vásárolt élelmezés kiadásai emelkedhetnek az új közbeszerzés miatt (fizetési határidő csökkenése)
- a Városüzemeltető Kft. hitelfelvételéhez az önkor-mányzat kezességet vállalt
- az iskolák működtetési hozzájárulásának összege csak augusztusig ismert (változatlan összeggel számoltunk)
- a Rákóczi u. 78. épülettel kapcsolatos statikai prob-lémák jelentős kiadásokat okozhatnak


A működés bevételi forrásai:
A működési saját bevételek az előző évi teljesítés alapján tervezettek, az intézményi saját bevételek, és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem vár-ható.
A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a teljesített bevételek alapján tervezett adóbevétel 394 411 E Ft, amely tar-talmazza a gépjárműadók (29 347 E Ft), valamint a kedvezmények, mentességek összegét is.

A működési kiadások tervezése:
Az önkormányzat számára elsődleges cél az intézmé-nyrendszer és az önkormányzat működőképességé-nek megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe. A bevételek sajnos nem nyújtanak fedezetet az eddig teljesített kötelező és önként vállalt feladatokra, így új feladatok vállalását, illetve támoga-tások nyújtását nem teszi lehetővé. A működési mérleg a kötelező és az önként vállalt feladatokat is tartal-mazza.
A működés mérlege az előző év végén folyósított rendkívüli támogatás (ebből működésben tervezve 65 000 E Ft) felhasználásával is 77 170 E Ft hiányt mutat. A hiányzó összegre kiegészítő támogatásigé-nylést kell benyújtani az év folyamán, a likviditás biztosításához azonban folyószámla-hitel felvételére lehet szükség.

A költségvetési törvény elvei alapján az intézmé-nyeknek egységes szempontrendszert határoztunk meg.

A személyi juttatásoknál a központi bértábla emelke-dése nem várható, kivéve a pedagógus munkaköröket, így a jelenleg érvényben lévő bértábla szerinti illet-ményekkel számoltunk. A pedagógusok illet-ményemelkedését, a tervezésnél figyelembe vettük.
A rendszeres személyi juttatásokat személyenként vettük figyelembe a bértábla alapján. Az alapillet-mények előirányzata a tervezetben 95 %-os szinten szerepel. A pótlékok köre nem bővült. A kötelező átso-rolásokat, és az egyéb törvény szerinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük. A nem rendszeres személyi juttatások között adható juttatások – az étkezési hozzájárulást kivéve (csak a nem pedagógus, és a szociális ágazati pótlékkal nem érintett munkakörökben) - nem szerepelnek, egyéb juttatások a 2014. évi szinten tervezettek.

1. A köztisztviselők illetményalapja várhatóan nem változik. A polgármesteri hivatal személyi kiadá-sainál az átsorolásokkal számoltunk, az egyéb béren kívüli juttatások tekintetében a 2014. évi mértékkel számoltunk.

A hivatalnál a társulás munkaszervezeti feladatai te-kintetében az előző évivel azonos létszámmal számol-tunk. A pénzügyi területen továbbra is szükséges további 1 fő foglalkoztatása, amelyet a társulás finan-szírozna (jelenleg határozott idejű 2015. március 31-ig). A munkaszervezeti feladatokhoz a települési ön-kormányzatok részéről hozzájárulást nem terveztünk, azokat az előző években megvalósított és elszámolt pályázatok befolyó pénzeszközeiből finanszírozni le-het.

2. Az önkormányzatnál a TÁMOP pályázat kereté-ben 1 fő foglalkoztatott további 5 havi foglalkoz-tatását vettük figyelembe.

A munkaadói járulékok változatlanul 27%-kal ter-helik a munkaadókat.

3. A dologi kiadásoknál a teljesített kiadásokat vet-tük figyelembe, a források elégtelensége nem te-szi lehetővé a dologi kiadások emelését. A vá-rosüzemeltetési feladatoknál szintén a 2014. évi teljesített kiadással terveztünk (119 612 E Ft).

4. A társulás által fenntartott intézményeknél a normatíván felüli önkormányzati támogatásról kell majd döntést hozni, hiszen a fenntartás a tár-sulásnál marad. A 2015. évi költségvetést a tár-sulás által fenntartott és finanszírozott intézmé-nyeknél is egységes (a saját intézményeknél al-kalmazott) elvekkel terveztük. Az alapillet-mények előirányzatának tervezése 95%-on tör-tént, nem rendszeres juttatások között – az ét-kezési hozzájárulást kivéve (csak a nem pedagó-gus, és a szociális ágazati pótlékkal nem érintett munkakörökben) - adható juttatások nem szere-pelhetnek, illetve a dologi kiadások - beleértve a közüzemi költségeket is - az előző évi szinten, emelés nélkül tervezettek.

5. A gyermekétkeztetési feladatoknál az ellátottak számának változásával számoltunk, az önkor-mányzati rendelet szerinti nyersanyagnorma ösz-szegével terveztünk az önkormányzati körben el-látott feladatoknál, illetve a társulásban finan-szírozott intézményeknél is. A jelenlegi szolgáltató azonban 120 napos fizetési határidőt biztosít az intézményeknél, amelynek csökkenése kiadás emelkedést okozhat.

6. A szociális ellátások tervezésénél az ellátotti kör változását, illetve a jogszabályok változását vet-tük figyelembe. A közfoglalkoztatás saját erejé-nek biztosítására 3 000 E Ft céltartalék szolgál.

7. A civil szervezetek, önkormányzati feladatot el-látó egyesületek támogatásánál a 2014. évi ösz-szegekkel számoltunk.

8. Az év közbeni váratlan események kezelésére, és az intézmények pályázatainak saját erejére 25 000 E Ft összegű általános tartalékot tervez-tünk.

9. A vagyonhasznosítással kapcsolatos költségek fedezetére 3 000 E Ft összegű céltartalék kép-zése szükséges.

10. A fejlesztési tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (4. melléklet). Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja, mely a tervezetben biztosított. Az egészségház projekt forrásául az év végén kapott rendkívüli támogatás maradványából 15 000 E Ft-ot hasz-nálhatunk fel. A vagyonhasznosítási bevételek teljesítése azonban rendkívül fontos, mert a saját beruházások csak a bevételek teljesítése után in-díthatók el.
A lehetőségek figyelembe vételével a fejlesztési ki-adások területén a már megkezdett beruházások szere-pelnek elsődlegesen.
A beruházásokkal kapcsolatos járulékos kiadások, fordított áfa befizetés, a forrásukkal együttesen a mű-ködési bevételek és kiadások között szerepel.
A Jurisics vár turisztikai projekt befejezéséhez, a kül-ső udvar, híd rekonstrukciójához 52 095 E Ft szük-séges, amelyhez 38 481 E Ft támogatás és 13 614 E Ft maradvány felhasználás kapcsolódik.
Az egészségház projekt befejezéséhez 33 022 E Ft szükséges, amelyhez 2 177 E Ft támogatás és 29 235 E Ft maradvány felhasználás kapcsolódik.
A Kraft projekt kivitelezési munkái szintén 2015-ben indulnak el 142 562 E Ft bevétellel és kiadással (ebből 33 027 E Ft a működésben).
A rendkívüli esőzések miatti káresemény következté-ben szükséges helyreállításokra (14 278 E Ft) az ön-kormányzat vis maior pályázatot nyújtott be, amelynek keretében 12 434 E Ft támogatást kapunk.
A Bezerédy u. 3. (40 lakás) tetőfelújításával kapcsola-tosan 12 703 E Ft áthúzódó kiadással számoltunk (eb-ből 2 934 E Ft működésben), amelyre a biztosítási kár-térítés remélhetőleg fedezetet nyújt.
Az 5. melléklet I./ 8-19. pontokban, illetve a II./ 1-2., és 6. pontokban részletezett feladatok új fejlesztések és felújítások 2015-ben.

A középtávú tervezésben a 2015. évre vonatkozó adatok eltérésének indokai (az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján) a következők:
A 2015. évre vonatkozó – előző évben elfogadott – adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az ön-kormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek megfe-lelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat.

Összegezve elmondható, hogy a költségvetés egyen-súlya csak kiegészítő támogatás igénylésével biz-tosítható, és több bizonytalansági tényező is fennáll, így továbbra is elengedhetetlen a takarékos gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt.

Kőszeg, 2015. február 12.


Huber László s. k.
polgármester