5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 26/2016. (IX. 30.) és a 25/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.§, a 6.§ és a 8-11. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1.§, a 3-5.§, a 7.§ és a 11.§ tekintetében a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Kőszeg Város közigazgatási területén található közterületekre, magánutakra és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában magánútnak kell tekinteni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47.§ 7. pontja alapján meghatározott magánterületet.

2. A közterületek elnevezésének és az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés szabályai

3. §

A közterület elnevezésére, elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) a települési képviselő, a nemzetiségi önkormányzatok, az érintett közterülettel határos ingatlanokon lakók vagy ott ingatlannal rendelkezni jogosultak több mint fele, továbbá bármely Kőszegen bejegyzett társadalmi szervezet kezdeményezésére a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tehet javaslatot a Képviselő-testület számára.


4.§

(1) A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során minden esetben ki kell kérni a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltárának (a továbbiakban: Levéltár) szakvéleményét.
(2) Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.
(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a városi honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

5.§

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalát, a Levéltárat, a Kőszegi Rendőrkapitányságot, a Magyar Postát, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálatot és a közműszolgáltatókat.


25/A. Egyéb címképzési szabályok

10/A. §

Amennyiben az ingatlannak elnevezett közterületről vagy magánútról nem képezhető cím, úgy az ingatlan címeként a fekvése szerinti területi egység megnevezését, hosszú házszámként az ingatlan helyrajzi számát kell szerepeltetni a központi címregiszterben.

10/B. §

(1) A 10/A. § szerinti címet az útról jól látható módon, táblán kell feltüntetni.
(2) A tábla kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.


3. Magánutak elnevezésének szabályai

6.§

Magánút elnevezésére tulajdonosa kérelmére, vagy a magánút elnevezésének kezdeményezéséhez történő hozzájárulása esetén a képviselő-testület jogosult, e rendelet 3-5.§-ainak figyelembevételével.

4. A házszám-megállapítás szabályai

7. §

(1) Az ingatlanok házszámát úgy kell megállapítani, hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.
(3) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.
(4) Az (1)-(2) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a kialakult házszámozás e rendelkezésekkel ellentétes.
(5) Az ingatlanok házszámozása során úgy kell eljárni, hogy az a lehető legkisebb érdeksérelemmel járjon.

17/A. §

A házszám megállapításáról értesíteni kell az ingatlan tulajdonosát, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalát, a Levéltárat, a Kőszegi Rendőrkapitányságot, a Magyar Postát, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálatot és a közműszolgáltatókat.


5. Közterületnevet és házszámot jelző táblák elhelyezésének szabályai

8. §

(1) A közterületek nevét jól látható módon táblán kell feltüntetni.
(2) A táblát a közterületek végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.
(3) A táblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(4) A tábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.
(5) A táblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

9. §

A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető táblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető táblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

10.§

(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

11.§

(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2)

Kőszeg, 2015. február 26.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző