16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 11/2016. (IV. 1.), a 23/2017. (XII. 1.), az 1/2018. (I. 26.) a 10/2018. (VI. 1.), a 17/2018. (IX. 28.) és a 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya Kőszeg város közigazgatási területén található helyi közutak, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb közterületek várakozásra kijelölt részére terjed ki.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott területeken járművel történő várakozási közszolgáltatást Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kőszegi Városüzemeltető Kft.), mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el.

2. Díjköteles várakozási területek

3.§

(1) Az 1. mellékletben kijelölt várakozási területek járművel történő várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
3(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) Azon díjköteles várakozási területeken, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 6 önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) hatálya alá tartoznak, a várakozási díj megfizetése mellett a Behajtási rendelet szerinti behajtási, vagy behajtási és várakozási engedély birtokában lehet várakozni.

3. Díjköteles várakozási időszak

4.§

A díjköteles várakozási területeken hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00 óra között, szombaton 8.00 – 13.00 között díjfizetés ellenében lehet várakozni.

4. A fizetendő várakozási díj mértéke

5.§

(1) A fizetendő várakozási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A díjköteles várakozási területeket előre megváltott, a járművön jól látható módon elhelyezett parkolójeggyel vagy bérlettel, mobiltelefonos díjfizetéssel, a kedvezményt vagy díjmentességet igazoló okirattal lehet igénybe venni.
(3) A parkolójegy, a bérlet és az elindított és visszaigazolt mobilparkolás csak a rajta feltüntetett övezetben található parkolóhely használatára jogosít.

6.§

(1) A várakozási díj legalább egy naptári hónapra, de legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig terjedő időtartamra előre - bérlet megvásárlásával - egy összegben is megfizethető. A bérleten a jármű forgalmi rendszámát fel kell tüntetni, megvásárlásakor a forgalmi engedélyt be kell mutatni.
(2) A bérletek fajtáit és díját a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A bérlet érvényességi ideje a rajta feltüntetett érvényességi idő utolsó hónapjának utolsó napján 24.00 órakor jár le.
3(4) Az év közben váltott éves bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerinti arányos része. A váltás napjának hónapja teljes hónapnak számít.
2 3 (4a) Hatályon kívül helyezve.
(5) A forgalmi rendszám változása, a bérlet megrongálódása, vagy elvesztése esetén a kezelési költség megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki.

7.§

(1) A helyben lakó magánszemélyek lakossági bérlettel, lakásonként legfeljebb két járműre igénybe vehetik a jármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának lakó-, vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső várakozási területen található parkolóhelyet. A lakossági bérlet megvásárlására való jogosultságot személyazonosító igazolvánnyal és a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonos vagy üzembentartó lakó- vagy tartózkodási helyét tartalmazó hatósági igazolvánnyal igazolni kell. Ha a lakó-, vagy tartózkodási hely megváltozik, a lakossági bérletet 8 napon belül le kell adni.
(2) A Behajtási rendelet hatálya alá tartozó várakozási területen található hatósági nyilvántartásba vett szálláshelyek üzemeltetői kedvezményes éves bérlet megvásárlására jogosultak. A bérleten a 8.§ (1) bekezdésétől eltérően a szálláshely nevét kell feltüntetni, és a bérleteket szálláshelyenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni.
(3) Turista hetibérlet azoknak az Irottkő Natúrpark településein lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező turistáknak adható, akik Kőszegen legalább 3 vendégéjszakát eltöltenek és kiváltják a Kőszeg Natúrpark Kártyát. A bérlet 7 napra szól, és valamennyi övezetre érvényes. A bérletet az Irottkő Natúrparkért Egyesület állítja ki a Kőszeg Natúrpark Kártyával együtt és havonta számol el a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel. A kiállított bérlet alakilag és tartalmilag is megegyezik az egyéb bérletfajtákkal.

8.§

(1) Egy parkolóhely egy naptári évre szóló kizárólagos használati joga megvásárolható. A kizárólagos használatra vonatkozó szerződést a Kőszegi Városüzemeltető Kft. köti meg, a fizetendő díjat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott övezetekbe besorolt egyes várakozási területeken lévő parkolóhelyek 20%-át. Az ilyen parkolóhelyet felfestéssel vagy műszaki akadállyal a Kőszegi Városüzemeltető Kft. alakítja ki.

9.§

(1) Parkolóhely a piac területén lévő várakozási területen legfeljebb egy hónap időtartamra egyéb célra bérbe adható, a többi parkolóhely kizárólag várakozás céljából vehető igénybe. A bérleti díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Parkolóhely egyéb célú használatára szóló bérleti szerződést a Kőszegi Városüzemeltető Kft. csak a közút kezelőjének egyetértésével köthet.


5. Díjfizetés alóli mentességek

10.§

3 5(1) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán található várakozóhelyet díjmentesen vehetik igénybe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerülete tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek.
3(2) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán található várakozóhelyet díjmentesen igénybe veheti Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és bizottságainak külső tagjai, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei.
(3) A Chernel Kálmán Városi Könyvárba könyvszállítás céljából érkező járművek a Várkör 39. előtt egy parkolóhelyen egy óra időtartamig jogosultak díjmentesen várakozni.
(4) A Kőszeg város területén működő háziorvosok és házi gyerekorvosok foglalkozásuk gyakorlása időtartama alatt bármely várakozási területen díjmentesen jogosultak várakozni.
(5) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Kőszeg Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és a Szociális Gondozási Központ tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek bármely várakozási területen díjmentesen jogosultak várakozni.


6. Díjfizetés alóli kedvezmények

11.§

(1) Azokat a helyben lakó magánszemélyeket, akik a gépjárművük után kivetett adójukat Kőszeg Város Önkormányzatának az előző évben hátralék nélkül befizették és ezt a helyi adóhatóság által kiállított okirattal igazolták, valamennyi – e feltételnek megfelelő – gépjárművük után a bérlet árából 30 % kedvezmény illeti meg.
(2) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hiavatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetője a Brenner-ház udvarán, a bírósági és ügyészségi dolgozók az ún. „Csónaktömb”-ben, kedvezményes éves bérlettel jogosultak várakozni.
1(2a) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Csónaktömb területén egy darab kedvezményes éves bérlet megvásárlására jogosult.
1(2b) A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Chernel u. 14. – 16. szám közötti közterületen, valamint a Győry János utcában kedvezményes éves bérlet birtokában jogosultak várakozni.
4(2c) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a szobaszámuk után megvásárolt kedvezményes éves parkolóbérlettel a Behajtási rendeletben meghatározott időszakban a Brenner-ház udvarán is jogosultak várakozni.
2 3(3) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és a bizottságok külső tagjai, a történelmi egyházak képviselői, Kőszeg város védőnői, valamint a készenléti szolgálatot végző tűzoltók kedvezményes éves bérlettel jogosultak bármely parkolási zónában várakozni. Egy érintett személy csak egy darab kedvezményes bérlet vásárlására jogosult.
6(4) Az Írottkő Szálló Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó díjköteles várakozási területre, vendégei részére további 12 darab kedvezményes éves parkoló bérlet vásárlására jogosult.
6 (5) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a Károly Róbert téri díjköteles várakozási területre szobaszámuknak megfelelő mennyiségű kedvezményes éves parkolóbérlet vásárlására jogosultak.


12.§

Mentesül a pótdíj 50 %-ának megfizetése alól az, aki a pótdíjat legkésőbb a kiszabást követő munkanapon befizeti.


7. Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/2003. (II. 1.), 12/2003. (VI. 1.), 29/2003. (XII. 9.), 31/2004. (XI. 1.), 3/2005. (II. 5.), 36/2006. (XI. 1.), 9/2007. (IV. 1.), 20/2007. (V. 25.), 41/2007. (XII. 22.), 1/2008. (II. 1.), 18/2008. (VI. 2.), 23/2008. (VI. 30), 28/2008. (IX. 1.), 38/2008. (XII. 22.), 20/2009. (VII. 1.), 30/2009. (XI. 9.), 33/2009. (XI. 30.), 16/2010. (V. 3.), 25/2010. (X. 3.), 32/2010. (XI. 29.) és 3/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet.


Kőszeg, 2015. június 25.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző1. melléklet a 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez


Díjköteles várakozási területek

1. Az I. övezetbe besorolt várakozási területek:
1.1. Várkör (a III. övezetbe tartozó közterületek kivételével),
1.2. Rákóczi Ferenc utcának a Temető utcától a Fekete kertig terjedő szakasza,
1.3. Munkácsy Mihály utca,
1.4. Kossuth Lajos utca.

2. A II. övezetbe besorolt várakozási területek:
2.1. Károly Róbert tér,
2.2. Liszt Ferenc utca páros oldalának 2-18. számig terjedő szakasza,
2.3. Győry János utca,
2.4. Temető utcának a Rákóczi utca és a Velemi utca torkolata közötti szakasza,
2.5. Ady Endre utca

3. A III. övezetbe besorolt várakozási területek:
3.1. Rajnis József utca,
3.2. Schneller István utca,
3.3. Chernel utca,
3.4. Kelcz-Adelffy utca,
3.5. Rákóczi Ferenc utcának a Fő tértől a Temető utcáig terjedő szakasza,
3.6. Várkörnek a Fő tértől az Ady Endre utcáig terjedő szakasza,
3.7. A Kossuth Lajos és a Rákóczi Ferenc utcák közötti „Csónaktömb” parkoló,
3.8. 3A 2247/2 hrsz-ú ingatlan Kossuth L. u. 12-14. és 16. szám alatti ingatlanokkal szomszédos területe.

3 4. Övezetbe nem sorolt várakozási terület:
4.1. Brenner udvar.


2. melléklet a 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Várakozási díjak

A) Parkolójegyek díja

A B C D
1. I. övezet II. övezet III. övezet
2. 1 órai várakozási díj 160 Ft 125 Ft 250 Ft
3. Legrövidebb várakozási idő díja 40 Ft 30 Ft 65 Ft
4. Napijegy 800 Ft 625 Ft 1250 Ft
5. Autóbuszok 1 órai várakozási díja - 375 Ft -
6. Autóbusz napijegy - 1875 Ft -


B) Bérletek díja

A B C D E
1. Típus Érvényes Egység Ár (nettó) Ár (bruttó)
2. Éves lakossági bérlet 1 7.§ (1) bek szerint Ft/év 6 000 Ft 7 620 Ft
3. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 4 200 Ft 5 334 Ft
4. Kedvezményes éves bérlet 1 7.§ (2) bek, 11.§ (2), (2a) (3) bek szerint Ft/év 9 450 Ft 12 000 Ft
5. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/év 32 000 Ft 40 640 Ft
6. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 22 400 Ft 28 450 Ft
7. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/év 16 000 Ft 20 320 Ft
8. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 11 200 Ft 14 220 Ft
9. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére III. övezet Ft/év 40 000 Ft 50 800 Ft
10. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 28 000 Ft 35 560 Ft
11. Éves összevont parkolóbérlet magánszemélyek részére I.-II.-III. övezet Ft/év 44 160 Ft 56 085 Ft
12. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 30 900 Ft 39 245 Ft
13. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/hó 5 400 Ft 6 858 Ft
14. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/hó 2 800 Ft 3 556 Ft
15. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére III. övezet Ft/hó 6 600 Ft 8 380 Ft
16. Havi lakossági összevont bérlet I.-II.-III. övezet Ft/hó 7 360 Ft 9 345 Ft
17. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I. övezet Ft/év 48 600 Ft 61 720 Ft
18. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére II. övezet Ft/év 24 000 Ft 30 480 Ft
19. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére III. övezet Ft/év 60 000 Ft 76 200 Ft
20. Éves összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II.-III. övezet Ft/év 66 240 Ft 84 125 Ft
21. Havi összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II.-III. övezet Ft/hó 14 720 Ft 18 695 Ft
22. Kőszeg (Natúrpark) kártyához kapcsolódó turista hetibérlet I.-II.-III. övezet Ft/db 1 283 Ft 1 630 Ft
3
23. Kezelési költség – új gépjármű vásárlása esetén Ft/db 315 Ft 400 Ft
3 24. Kezelési költség – elveszett, megrongálódott bérlet esetén Ft/db 787 Ft 1000 FtC) Kizárólagos parkolóhasználat díja

A B C D E
1. Típus Érvényes Egység Ár (nettó) Ár (bruttó)
2. Éves kizárólagos parkolóhasználat magánszemélyek részére I. övezet Ft/év 120 000 Ft 152 400 Ft
3. Éves kizárólagos parkolóhasználat magánszemélyek részére II. övezet Ft/év 85 000 Ft 107 950 Ft
4. Éves kizárólagos parkolóhasználat gazdálkodó szerv részére I. övezet Ft/év 220 000 Ft 279 400 Ft
5. Éves kizárólagos parkolóhasználat gazdálkodó szerv részére II. övezet Ft/év 180 000 Ft 228 600 Ft”D) Parkolóhely egyéb célú használatának díja

1. A piac területén lévő várakozási területen: 15000 Ft/hó/parkolóhely