16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 11/2016. (IV. 1.), a 23/2017. (XII. 1.), az 1/2018. (I. 26.) a 10/2018. (VI. 1.), a 17/2018. (IX. 28.) és a 3/2019. (III. 8.), az 1/2022. (I. 14.), a 22/2022. (XI. 24.) a 24/2022. (XII. 16.) és az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya Kőszeg város közigazgatási területén található helyi közutak, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb közterületek várakozásra kijelölt részére terjed ki.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott területeken járművel történő várakozási közszolgáltatást Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kőszegi Városüzemeltető Kft.), mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el.

2. Díjköteles várakozási területek

3.§

(1) Az 1. mellékletben kijelölt várakozási területek járművel történő várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) Azon díjköteles várakozási területeken, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 6 önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) hatálya alá tartoznak, a várakozási díj megfizetése mellett a Behajtási rendelet szerinti behajtási, vagy behajtási és várakozási engedély birtokában lehet várakozni.

3. Díjköteles várakozási időszak

4.§

(1) A díjköteles várakozási területeken hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00 óra között díjfizetés ellenében lehet várakozni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a II. övezetbe sorolt, Várkör 44. házszámú ingatlan előtt lévő díjköteles várakozási területen várakozási díjfizetési kötelezettség hétfőtől péntekig 8.30-17.00 óra között áll fenn.


4. A fizetendő várakozási díj mértéke

5.§

(1) A fizetendő várakozási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A díjköteles várakozási területeket előre megváltott, a járművön jól látható módon elhelyezett parkolójeggyel vagy bérlettel, mobiltelefonos díjfizetéssel, a kedvezményt vagy díjmentességet igazoló okirattal lehet igénybe venni.
(3) A parkolójegy, a bérlet és az elindított és visszaigazolt mobilparkolás csak a rajta feltüntetett övezetben található parkolóhely használatára jogosít.

6.§
(1) A díjköteles várakozási területekre rendszámhoz kötött bérlet váltható, a bérletek fajtáit és díját a 2. melléklet tartalmazza. A bérleten a jármű forgalmi rendszámát és érvényességének időtartamát fel kell tüntetni, megvásárlásakor a forgalmi engedélyt be kell mutatni.
(2) A bérlet váltható havi és éves időtartamra. Az I. és II. övezetekben az éves lakossági bérlet és a kedvezményes éves bérlet kivételével féléves parkolóbérlet is váltható.
(3) Az éves bérlet adott év február 1. napjától következő év január 31. napjáig érvényes.
(4) A féléves bérlet az I. félévre megváltott bérlet esetén tárgyév július 31. napjáig, a II. félévre megváltott bérlet a következő év január 31. napjáig érvényes.
(5) A havi bérlet a naptári hónapot követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári hónapot, amikor az a következő év január 15. napjáig érvényes.
(6) Az év közben váltott éves bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerinti arányos része. A váltás napjának hónapja teljes hónapnak számít.
(7) A forgalmi rendszám változása, a bérlet megrongálódása, vagy elvesztése esetén a kezelési költség megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki.
(8) 2023. évre éves bérletet 2023. február 1. érvényességi időtől lehet megváltani, a 2022. évre megváltott bérletek 2023. január 31. napjáig érvényesek.

7.§

(1) A helyben lakó magánszemélyek lakossági bérlettel, lakásonként legfeljebb két járműre igénybe vehetik a jármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának lakó-, vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső várakozási területen található parkolóhelyet. A lakossági bérlet megvásárlására való jogosultságot személyazonosító igazolvánnyal és a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonos vagy üzembentartó lakó- vagy tartózkodási helyét tartalmazó hatósági igazolvánnyal igazolni kell. Ha a lakó-, vagy tartózkodási hely megváltozik, a lakossági bérletet 8 napon belül le kell adni.
(2) A Behajtási rendelet hatálya alá tartozó várakozási területen található hatósági nyilvántartásba vett szálláshelyek üzemeltetői kedvezményes éves bérlet megvásárlására jogosultak. A bérleten a 6. § (1) bekezdésétől eltérően a szálláshely nevét kell feltüntetni, és a bérleteket szálláshelyenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni.
(3) Turista hetibérlet azoknak az Irottkő Natúrpark településein lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező turistáknak adható, akik Kőszegen legalább 3 vendégéjszakát eltöltenek és kiváltják a Kőszeg Natúrpark Kártyát. A bérlet 7 napra szól, és valamennyi övezetre érvényes. A bérletet az Irottkő Natúrparkért Egyesület állítja ki a Kőszeg Natúrpark Kártyával együtt és havonta számol el a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel. A kiállított bérlet alakilag és tartalmilag is megegyezik az egyéb bérletfajtákkal.

8.§


9.§

(1) Parkolóhely a piac területén lévő várakozási területen legfeljebb egy hónap időtartamra egyéb célra bérbe adható, a többi parkolóhely kizárólag várakozás céljából vehető igénybe. A bérleti díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Parkolóhely egyéb célú használatára szóló bérleti szerződést a Kőszegi Városüzemeltető Kft. csak a közút kezelőjének egyetértésével köthet.


5. Díjfizetés alóli mentességek

10.§

(1)
(2)
(3) A Chernel Kálmán Városi Könyvárba könyvszállítás céljából érkező járművek a Várkör 39. előtt egy parkolóhelyen egy óra időtartamig jogosultak díjmentesen várakozni.
(4) A Kőszeg város területén működő háziorvosok és házi gyerekorvosok foglalkozásuk gyakorlása időtartama alatt bármely várakozási területen díjmentesen jogosultak várakozni.
(5) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Kőszeg Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és a Szociális Gondozási Központ tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek bármely várakozási területen díjmentesen jogosultak várakozni.


6. Díjfizetés alóli kedvezmények

11.§

(1) A helyben lakó magánszemélyeket a 7. § (1) bekezdésben foglalt éves lakossági bérlet kivételével, az éves és féléves parkolóbérlet árából 30 % kedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénybevételéhez való jogosultságot a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonos vagy üzembentartó a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal köteles igazolni.
(2) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Kőszegi Városi Múzeum Könyvtár és Levéltár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetője, a tankerület tulajdonában, vagy üzembentartásában lévő járművek, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei a Brenner-ház udvarán, a bírósági és ügyészségi dolgozók az ún. „Csónaktömb”-ben, kedvezményes éves bérlettel jogosultak várakozni.
(2a) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a „Csónaktömb területén egy darab kedvezményes éves bérlet megvásárlására jogosult.
(2b) A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Chernel u. 14. – 16. szám közötti közterületen, valamint a Győry János utcában kedvezményes éves bérlet birtokában jogosultak várakozni.
(2c) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a szobaszámuk után megvásárolt kedvezményes éves parkolóbérlettel a Behajtási rendeletben meghatározott időszakban a Brenner-ház udvarán is jogosultak várakozni.
(3) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és a bizottságok külső tagjai a Brenner-ház udvarán, valamint bármely díjköteles várakozási területen, a történelmi egyházak képviselői, Kőszeg város védőnői, valamint a készenléti szolgálatot végző tűzoltók bármely díjköteles várakozási területen jogosultak kedvezményes éves bérlettel várakozni. Egy érintett személy csak egy darab kedvezményes bérlet vásárlására jogosult.
(4) Az Írottkő Szálló Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó díjköteles várakozási területre, vendégei részére további 12 darab kedvezményes éves parkoló bérlet vásárlására jogosult.
(5) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a Károly Róbert téri díjköteles várakozási területre szobaszámuknak megfelelő mennyiségű kedvezményes éves parkolóbérlet vásárlására jogosultak.
(6) A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde székhelyóvoda dolgozói a Károly Róbert téri díjköteles várakozási területre kedvezményes éves parkolóbérlet vásárlásra jogosultak.

12.§


7. Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2)


Kőszeg, 2015. június 25.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
1. melléklet a 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez


Díjköteles várakozási területek

1. Az I. övezetbe (piros) sorolt várakozási területek:
1.1. Rákóczi F. utca Temető utcától Fő térig terjedő szakasza
1.2. Várkör 57-59. házszámú ingatlanokkal szemben kijelölt terület, valamint a Várkör 61-67. házszámú ingatlanok előtti terület, kivéve Jézus Szíve templom melletti szakasz
1.3. Rajnis József utca
1.4. Táblaház utca,
1.5. Schneller István utca,
1.6. Chernel utca,
1.7. Kelcz-Adelffy utca,
1.8. Várkör Kossuth L. utca és Országzászló közötti szakasza.

2. A II. övezetbe (zöld) sorolt várakozási területek:
2.1. Győry János utca,
2.2. Ady Endre utca,
2.3. Temető utcának a Rákóczi F. utca és Győry J. utca közötti szakasza,
2.4. Rákóczi F. utca Temető utcától Fekete kertig terjedő szakasza,
2.5. Munkácsy M. utca
2.6. Kossuth L. utca,
2.7. Várkör Országzászlótól Károly Róbert térig terjedő szakasza,
2.8. Károly Róbert tér,
2.9. Gyöngyös utca,
2.10. Pék utca,
2.11. Liszt F. utca páros oldalának 2-18. házszámig terjedő szakasza,
2.12. Táncsics M. utca.


3. Kizárólag behajtási és várakozási engedéllyel és parkolóbérlettel együtt igénybe vehető várakozási területek:
3.1. Brenner-ház udvar
3.2. Kossuth L. utca és a Rákóczi F. utcák közötti „Csónaktömb” parkoló,
3.3. A 2247/2 hrsz-ú ingatlan Kossuth L. u. 12-14. és 16. szám alatti ingatlanokkal szomszédos területe.
2. melléklet a 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Várakozási díjak

1. Parkolójegyek díja

A B C
1. I. övezet (piros) II. övezet (zöld)
2. 1 órai várakozási díj 440 Ft 320 Ft
3. Legrövidebb várakozási idő díja 110 Ft 80 Ft
4. Napijegy 2 200 Ft 1 600 Ft
5. Autóbuszok 1 órai várakozási díja - 1 000 Ft
6. Autóbusz napijegy - 4 500 Ft

2. Bérletek díja

A B C D E
1. Típus Érvényes Egység Ár (nettó) Ár (bruttó)
2. Éves lakossági bérlet 7.§ (1) bekezdés szerint Ft/év 9 449 Ft 12 000 Ft

3. Kedvezményes éves bérlet 11.§ (2), (2a), (2b), (3) és (6) bekezdés szerint Ft/év 14 173 Ft 18 000 Ft
4. Kedvezményes éves bérlet szálláshelyek részére 7. § (2) bekezdés, 11. § (2c), (4)-(5) bekezdés szerint Ft/év 24 000 Ft 30 480 Ft
5. Kedvezményes féléves bérlet szálláshelyek részére 7. § (2) bekezdés, 11. § (2c), (4)-(5) bekezdés szerint Ft/félév 12 000 Ft 15 240 Ft
6. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/év 40 000 Ft 50 800 Ft
7. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 28 000 Ft 35 560 Ft
8. Féléves parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/félév 20 000 Ft 25 400 Ft
9. 30%-os kedvezménnyel Ft/félév 14 000 Ft 17 780 Ft
10. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/év 16 000 Ft 20 320 Ft
11. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 11 200 Ft 14 220 Ft

12. Féléves parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/félév 8 000 Ft 10 160 Ft
13. 30%-os kedvezménnyel Ft/félév 5 600 Ft 7 112 Ft
14. Éves összevont parkolóbérlet magánszemélyek részére I.-II. övezet Ft/év 44 160 Ft 56 085 Ft
15. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 30 900 Ft 39 245 Ft
16. Féléves összevont parkolóbérlet magánszemélyek részére I-II. övezet Ft/félév 22 080 Ft 28 042 Ft
17. 30%-os kedvezménnyel Ft/félév 15 456 Ft 19 629 Ft
18. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/hó 6 600 Ft 8 380 Ft
19. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/hó 2 800 Ft 3 556 Ft
20. Havi lakossági összevont bérlet I.-II. övezet Ft/hó 7 360 Ft 9 345 Ft
21. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I. övezet Ft/év 60 000 Ft 76 200 Ft
22. Féléves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I. övezet Ft/félév 30 000 Ft 38 100 Ft
23. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére II. övezet Ft/év 24 000 Ft 30 480 Ft
24. Féléves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére II. övezet Ft/félév 12 000 Ft 15 240 Ft
25. Éves összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II. övezet Ft/év 66 240 Ft 84 125 Ft
26. Féléves összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II. övezet Ft/félév 33 120 Ft 42 062 Ft
27. Havi összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II. övezet Ft/hó 14 720 Ft 18 695 Ft
28. Kőszeg (Natúrpark) kártyához kapcsolódó turista hetibérlet I.-II. övezet Ft/db 1 890 Ft 2 400 Ft
29. Kezelési költség – új gépjármű vásárlása esetén Ft/db 630 Ft 800 Ft
30. Kezelési költség – elveszett, megrongálódott bérlet esetén Ft/db 1 575 Ft 2000 Ft


3. Parkolóhely egyéb célú használatának díja

1. A piac területén lévő várakozási területen: 15000 Ft/hó/parkolóhely