3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„g) Alkalmi árusítás: közterületre szervezett a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontja szerinti alkalmi rendezvényen, továbbá az idényjellegű árusítás kivételével ugyanezen Korm. rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése szerinti közterületi értékesítés keretében folytatott kereskedelmi tevékenység.”


2.§

A Rendelet 5/B. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) reklámhordozó, vendéglátóipari előkert és fagylaltospult elhelyezése esetén helyszínrajzot a berendezés helyének megjelölésével és méretezésével, valamint műszaki leírást;”

3.§

A Rendelet 6. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„o) reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés esetén, ha a kérelmező nem rendelkezik Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszeg város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletében előírt bejelentés tudomásulvételéről szóló döntéssel.”

4.§

A Rendelet 16. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Cím
Reklámra, reklámhordozóra és mobil hirdető-berendezésre vonatkozó szabályok

„16. § (1) Közterületre reklámot, reklámhordozót kihelyezni kizárólag Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszeg város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének betartásával lehet.
(2) Reklám, reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.”

5.§

A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vendéglátó üzletek üzemeltetői az üzletük előtti közterületre a gyalogos közlekedést nem akadályozva a városképi követelményeknek megfelelő asztalokat, székeket, földhöz nem rögzített emelt fapadozatot, napellenzőt, árnyékolót, a vendéglátáshoz szorosan kapcsolódó berendezéseket (a továbbiakban együtt: vendéglátóipari előkertet) és fagylaltos pultot helyezhetnek el.”

6.§

A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


7.§


(1) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „hirdetőtáblákra” szövegrész helyébe a „közművelődési hirdetőoszlopokra” szöveg lép.
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontjában az „árusító pavilon” szövegrész helyébe a „kioszk” szöveg lép.
(3) A Rendelet 9. § (4) bekezdésében az „Állandó jellegű árusító pavilon” szövegrész helyébe a „Kioszk” szöveg lép.
(4) A Rendelet 19. § (3) bekezdésében a „hirdető-berendezés” szövegrész helyébe a „mobil hirdető - berendezés” szöveg lép.
(5) A Rendelet 7. melléklet 3. pontjában a „hirdetőberendezés” szövegrész helyébe „reklámhordozó” szöveg lép.8.§

(1) Hatályát veszti a Rendelet 3. § j) pontja, 7. § (1) bekezdés c) pontja, 12/A. § és a 19. §-át megelőző alcím.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 5/B. § f) pontjában a „vásár” szövegrész, a 9. § (4) bekezdésében a „vagy vásár” szövegrész és a 15/A. § (5) bekezdésében a „Vásárok” szövegrész.

9.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. február 15.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester1. melléklet a 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2000. (II.1.) önkormányzati rendelthez:

Közterület-használati díjak


1. Reklámra, reklámhordozókra vonatkozó közterület-használati díjak

A B C D E
1. Közterület-használat jogcíme I. Zóna II. Zóna Egyéb
2. CityBoard 1 500 1 500 1 300 Ft/m2/hó
3. CityLight 1 400 1 400 1 200 Ft/m2/hó
4. Építési reklámhálón történő reklám elhelyezése 50 50 50 Ft/m2/nap
5. Megállító tábla 2 000 2 000 1 000 Ft/m2/hó
6. Reklámzászló 1 500 1 500 1 000 Ft/m2/hó
7. Tájékoztató, szórólap, promóció osztás standdal 1 500 1 500 1 300 Ft/m2/nap
8. Hangos reklám 2 300 2 300 2 300 Ft/rekám-hordozó
/nap


2. Egyéb közterület-használati díjak

A B C D E
1. Közterület-használat jogcíme I. Zóna II. Zóna Egyéb
2. 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló kirakatszekrény 1 000 1 000 500 Ft/m2/hó
3. Kioszk – (sajtótermék, hideg, illetve meleg étel és ital árusítás, virág, ajándék árusítása, turisztikai funkció) 2 200 1 100 550 Ft/m2/hó
4. Építési anyag, törmelék, egyéb anyag 100 100 50 Ft/m2/nap
5. Állványozás 50 50 50 Ft/m2/nap
6. Idényjellegű árusítás (saját gazdaságban termelt szezonális termékek – zöldség, gyümölcs, virág) 2 000 1 500 700 Ft/m2/hó
7. Alkalmi árusítás (virág, léggömb, zöldség, gyümölcs, kukorica, sült gesztenye, magvak, vattacukor, cukorka, fagylalt, jégkrém, ásványvíz, üdítőital, kávé, tej, előrecsomagolt sütemények, édességek és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott ünnephez, alkalomhoz kapcsolódó termékek, tárgyak közterületi értékesítése) 1 500 1 500 500 Ft/m2/nap
8. Alkalmi árusítás (fenyőfa) 150 150 100 Ft/m2/nap
9. Vendéglátóipari előkert
nov. 1. – márc. 31. 300 200 100 Ft/m2/hó
10. Vendéglátóipari előkert
ápr. 1. – okt. 31. 1 400 1 100 500 Ft/m2/hó
11. Nyitható csukható ernyőszerkezettel ellátott vendéglátóipari előkert
jún. 1. – aug. 31. 1 900 1 400 500 Ft/m2/hó
12. Saját üzlethelyiség előtti fagylalt 4 000 2 000 1 000 Ft/m2/hó
13. Üzlet előtti árubemutató 2 000 1 500 500 Ft/m2/hó
14. Rendezvény 1 200 600 300 Ft/m2/nap
15. Mutatványos tevékenység 3 000 3 000 1 500 Ft/m2/nap
16. Cirkusz - - 20 Ft/m2/nap
17. Közterületi zenélés 2 000 1 500 1 000 Ft/m2/nap
18. Tűzifa tárolás a rendeletben kijelölt területen - - 100 Ft/m2/hó