3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át
nem haladja meg.”

2. §

Az Szr. 5/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/B. § Rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal – az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások miatt, annak igazolásával – 30.000,- Ft összeghatárig adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420%-át.”

3. §

Az Szr. 5/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/C. § Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, annak igazolásával, évente két alkalommal részesíthető települési támogatásban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-át. A támogatás összege alkalmanként nem lehet magasabb 10.000,- Ft-nál.”

4. §

Az Szr. 5/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5/A. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 15%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, de nem haladja meg annak 350%-át,
b) 20%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, de nem haladja meg annak 300%-át,
c) 25%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át, de nem haladja meg annak 250%-át,
d) 30%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át,
e) 31%-100%-a, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át.”

5. §

Az Szr. 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/E. § Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl évente egy alkalommal a gyermek 18 éves koráig gyermekenként 15.000,- Ft települési támogatás adható az 5. § (2) bekezdés bf)-bj) és c) pontja alapján, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 420 %-át.”

6. §

Az Szr. 8/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás). A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, havi rendszerességgel adott természetbeni hozzájárulás. Lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez vagy a tüzelőanyag költségeihez.”

7. §

Az Szr. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban az étkeztetés intézményi térítési díja, amennyiben az igénybe vevő havi jövedelme
a) nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 760,- Ft/ellátási nap,
b) meghaladja a 100.000 Ft-ot: 830 Ft/ellátási nap.”

8. §

Az Szr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Idősek Otthona intézményi térítési díja:
a) intézményi étkezéssel: 3.670,- Ft/ ellátási nap,
b) intézményi étkezés nélkül: 2.810,- Ft/ellátási nap.”

9. §

Az Szr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az intézményi térítési díj: 1.000,- Ft/nap.”

10. §

Az Szr. a következő 5/F. §-sal egészül ki:

„5/F. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a gyermek 18 éves koráig települési támogatás adható a gyermek gyógyászati segédeszközeinek (a továbbiakban: eszköz) megvásárlásához, az eszköz értékének maximum 80%-áig, de legfeljebb gyermekenként évente 30.000,- Ft összeghatárig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át, továbbá a házi gyermekorvos vagy szakorvos az eszköz szükségességét és a kérelmező annak megvásárlását a gyermek nevére kiállított számlával igazolja.”11. §

Az Szr. 8/B. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás annak a személynek nyújtható, akinek
a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át;
b) egyszemélyes háztartás esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át
nem haladja meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.”

12. §

(1) Az Szr. 5/A. § (1) bekezdésében a „7.500,- Ft-ot” szövegrész helyébe a „8.000,- Ft-ot” szöveg lép.
(2) Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „2019. március 10-től 243.205,- Ft (ÁFA-val)” szövegrész helyébe a „264.300,- Ft (ÁFA-val)” szöveg lép.
(3) Az Szr. 8/A. §-ában a „20.000,- Ft-nál” szövegrész helyébe a „30.000,- Ft-nál” szöveg lép.
(4) Az Szr. 14. § (5) bekezdésében a „660,- Ft/gondozási óra” szövegrész helyébe a „720,- Ft/gondozási óra” szöveg lép.
(5) Az Szr. 16. § (5) bekezdésében a „25,- Ft/ ellátási nap” szövegrész helyébe a „0,- Ft/ellátási nap” szöveg lép.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. április 2-án hatályát veszti.
(2) A 7-9. § és a 10. § (4)-(5) bekezdése 2020. április 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2020. február 27.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla jegyző polgármester


Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2020. február 28.
A rendelet 1-8. és 10-11. §-ának, valamint 12. § (1) és (2) bekezdésének hatályba lépésnek a napja: 2020. február 29.
A rendelet 7-9. §-ának valamint a 12. § (4) és (5) bekezdésének hatályba lépésnek a napja: 2020. április 1.

Kőszeg, 2020. február 28.

Dr. Zalán Gábor
jegyző