26/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) II. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ
adományozása

8/A. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT alapít.
(2) KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ annak a természetes személynek adományozható, aki legalább 25 éven keresztül folytatott kiemelkedő munkájával vagy egész életművével nagy mértékben hozzájárult Kőszeg város és társadalma működéséhez és fejlesztéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, így tevékenysége a város életében vagy annak valamely területén korszakos jelentőségűnek mondható.

8/B. §

(1) KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ évente legfeljebb kettő adományozható.
(2) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozásának rendje e Rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ átadása ezen túl köthető olyan kiemelkedő eseményhez vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik. Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 8. § (3) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.
(4) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ egy kör alakú üvegből készült plakett, előlapján Kőszeg város címere, az adományozott neve és a „KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ” felirat látható.
(5) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.
(6) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ-hoz - ha az nem posztumusz - pénzjutalom jár, amelynek bruttó összegét a képviselő-testület határozza meg.”

2. §

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet, a KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT, a KŐSZEG VÁROSÉRT Díjat és a PRO COMMUNITATE Díjat a képviselő-testület visszavonja attól a kitüntetettől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. november 7-én hatályát veszti.
(2) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozása első alkalommal 2020. november 6-án, a Város napján történik azzal, hogy e Rendelet 2.§ (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a javaslatokat 2020. szeptember 18-ig kell eljuttatni a polgármesternek.
(3) A KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE elismerésre javaslatokat 2020. évben e Rendelet 2.§ (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2020. szeptember 18-ig kell eljuttatni a polgármesternek.

Kőszeg, 2020. szeptember 3.

Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző