32/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével –, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az építményadó évi mértéke:
a) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és szállásépület esetében
aa) 200 m2 alapterületig 150 Ft/m2,
ab) 200 m2 feletti rész 300 Ft/m2,
b) kereskedelmi egység – kivéve szállásépület – esetében
ba) 200 m2 alapterületig 500 Ft/m2,
bb) 201 m2 és 1000 m2 közötti rész 1.200 Ft/m2,
bc) az 1000 m2 feletti rész 1.600 Ft/m2,
c) üdülő, lakás esetében
ca) 200 m2 alapterületig 500 Ft/m2,
cb) a 200 m2 alapterület feletti rész 1.000 Ft/m2.”

2. §

Az ÖR. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) lakás céljára szolgáló építmény és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén,
aa) ha az adó alapja nem haladja meg a 60 m2-t 12.000 Ft/év,
ab) ha az adó alapja meghaladja a 60 m2-t 16.000 Ft/év.”

3. §

Az ÖR. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Mentes az adó megfizetése alól az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg.”

4. §

Az ÖR. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az egyébként járó adó 50%-át fizeti az az adóalany, aki az előző év végéig a 60. életévét betöltötte és nincs vele együttélő vagy eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, továbbá havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg, és ezeket a körülményeket az önkormányzat jegyzője (adóhatóság) előtt megfelelően igazolja.”

5. §

Hatályát veszti az ÖR. 13. § (2) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester