29/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 3. alcíme a következő 5/G. §-sal egészül ki:

„5/G. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl egy alkalommal 26.000 Ft rendkívüli téli települési támogatásban részesül az a személy, akinek a családja 2020. január 1. és 2020. október 25. között az 5/A. §, 5/B. § vagy 5/C. § alapján, vagy akinek a háztartása 2020 szeptemberében a 8/B. § alapján települési támogatásban részesült.
(2) A rendkívüli téli települési támogatás csak egy jogcímen állapítható meg a családban vagy a háztartásban a legutolsó települési támogatás iránti kérelmet benyújtó személy részére. A támogatás megállapítására hivatalból kerül sor. A támogatások folyósítása 2020. december 31-ig postai úton vagy banki átutalással történik.”

2. §

Hatályát veszti az Szr. 5/G. §-a.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s.k.
jegyző polgármester