36/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Rendelet) 11. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az Lk-A2K/5 jelű építési övezetben egy telken belül legfeljebb 10 db különálló épület építhető, épületenként legfeljebb 100 m2 nettó alapterülettel.

2.§

A Rendelet 1. mellékletének 1-es tervlapja, 10-es tervlapja, 11-es tervlapja, 22-es tervlapja e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. §

A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)