34/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését
2 972 917 279 Ft költségvetési bevétellel
4 308 799 368 Ft költségvetési kiadással
1 335 882 089 Ft hiánnyal
34 526 720 Ft finanszírozási kiadással
1 370 408 809 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 450 815 761 Ft
 közhatalmi bevételek 408 218 155 Ft
 működési bevételek 241 379 595 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 4 225 600 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 104 639 111 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 748 153 401 Ft
 Felhalmozási bevételek 92 529 500 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 720 149 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 868 278 168 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 972 917 279 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 819 613 017 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 155 720 138 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 316 722 913 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 208 058 681 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 532 114 749 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 498 454 521 Ft
 felújítások 253 986 337 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 24 243 761 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 776 684 619 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 4 308 799 368 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 427 475 638 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 908 406 451 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 335 882 089 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2019. évi maradvány 479 130 321 Ft
 fejlesztési célú 2019. évi maradvány 891 278 488 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 370 408 809 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 34 526 720 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 34 526 720 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 882 089 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
polgármester jegyző


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)