40/2020. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdése és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetést a szociálisan rászorultaknak, illetve eltartottjaiknak feladat-ellátási szerződés alapján a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja.”

2. §

Az Szr. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtást feladat-ellátási szerződés alapján a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott Sartoris Szeretetszolgálat útján biztosítja.”

3. §

Hatályát veszti az Szr. 13. § (7)-(9) bekezdése és a 14. § (5)-(7) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző s. k. polgármester s. k.