15/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kőszeg Város Önkormányzata által kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra és a sport támogatására rendelt pénzösszegek felhasználására.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén működő valamennyi hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző szervezetre, egyesületre, szövetségre (a továbbiakban: sportszervezet).

2. §

(1) Az önkormányzat sportfeladatait a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Kőszeg Város Önkormányzata sportért felelős bizottsága, a Városi Diáksport Bizottság, valamint feladatátvállalási megállapodás alapján a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület, a Kőszegfalvi Sportegyesület, a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club, a Kőszegi Sportegyesület, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület, a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub és a Vasi Jégkorongért Alapítvány (a továbbiakban együtt: kiemelt sportszervezet) útján látja el.
(2) Az önkormányzat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott kötelező feladatain túl lehetőségeihez mérten az alábbi feladatokat látja el:
a) közreműködik a sport népszerűsítésében,
b) anyagilag támogatja a Városi Diáksport Bizottság által szervezett versenyen jól szereplő diákok díjazását,
c) támogatja a nemzetközi sportkapcsolatok építését,
d) viseli a tulajdonában lévő sportlétesítmények felújítási költségeit.


3. §

(1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok használatát sportfeladatainak ellátása céljából a kiemelt sportszervezetek részére ingatlanhasználati vagy haszonbérleti szerződés alapján ingyenesen biztosítja.
(2) Az ingatlanok állagmegóvása és a közüzemi díjak fizetése a kiemelt sportszervezetekkel kötött ingatlanhasználati szerződés alapján történik.
(3) Az ingatlanok használói gondoskodnak a létesítmények megfelelő őrzéséről, a rongálók felelősségre vonásáról, a károk megtérítéséről.

4. §

Az önkormányzat rendszeres karbantartással biztosítja a tulajdonában lévő – 3. § alá nem tartozó – sportpályák, játszóterek, játszóudvarok, biztonságos működését, gondoskodik állaguk megóvásáról.

5. §

(1) Az önkormányzat és a sportszervezetek kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szervezett sporteseményekről.
(2) Az önkormányzat és a sportszervezetek minden naptári év végén egyeztetnek a városi rendezvénynaptár megfelelő összeállítása érdekében.
(3) Az önkormányzat és a sportszervezetek kölcsönösen segítik egymást a sportkoncepció szerinti célok megvalósítása érdekében.

6. §

(1) Az önkormányzat a sportfeladatokat központi költségvetési támogatásból, pályázati forrásból, saját költségvetéséből, valamint szponzorok segítségével látja el.
(2) Az önkormányzat a kiemelt sportszervezetek működését a 46/2015. (III. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló szabályzatban meghatározott módon támogathatja.
(3) Az önkormányzat hozzájárul a Városi Diáksport Bizottság javaslata alapján a városi szintű diáksport versenyekhez, az oklevelek, kupák, érmek, jutalmak megvásárlásával.

7. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott „Jó tanuló és jó sportoló” szabályzat alapján az önkormányzat minden évben Királyi Városnapon elismerésben részesíti a mind tanulmányi eredményben, mind a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Kőszegen tanuló diákokat.

8. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának sportért felelős bizottsága beszámoltathatja a támogatott sporttevékenységet végző szervezeteket.
(2) Kőszeg Város Önkormányzatának sportért felelős bizottsága a sportrendeletet érintő jogszabályok változásakor, a sportkoncepció módosításakor felülvizsgálja a sportrendeletet, szükség esetén kezdeményezi módosítását.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti a helyi sportélet támogatásáról szóló 13/2009. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester